Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
06/12/2023
Thien Chi

THƯỢNG ĐẾ ĐẾN KHAI MINH ĐẠI ĐẠO ĐÃ LÀ MỘT HI HỮU

THƯỢNG ĐẾ ĐẾN KHAI MINH ĐẠI ĐẠO ĐÃ LÀ MỘT HI HỮU Thiện Chí Mở đầu Nhìn lại lich sử tôn giáo thế giới, qua Nhất kỳ, Nhị kỳ Phổ Độ, Đức Thượng Đế đã trao Quyền pháp cho các đấng Giáo Tổ giáng phàm cứu độ chúng sanh. Nhưng đến thời Hạ ngươn này, Đức Cao Đài Thượng Đế mở ra đại cuộc Tam Kỳ Phổ Độ là cơ hội mấy nghìn năm một thuở, có nhiều ưu ái đối với nhân loại để chuyển đời mạt kiếp sang đời Thánh đức, nên cơ cứu thế Kỳ ba hội tụ nhiều sự kiện hi hữu. _ Đại nguyện của Đức Chí Tôn, đích thân lâm phàm mở Đạo là một hi hữu _ Ngài giáng phàm vượt thời gian không gian bằng ân điển huyền diệu đến với mọi người mọi nơi từ ngỏ ngách đến thâm sơn cùng cốc không phân biệt sang hèn quý tiện, dân tộc lạc hậu hay tiến bộ giác ngộ nhân sanh cho kịp cơ thay phàm đổi thánh cuối cùng là một hy hữu chưa tùng có. _ Đặc ân Đại ân xá tận độ nhân loại cũng là một hy hữu giữa Ha ngươn. “Thầy mở cuộc dinh hoàn tái tạo Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành, Quyền Thầy hiệp cả vạn sanh, Cổ Kim nhân vật lập thành tương lai.” I. Thượng Đế đến khai minh Đại Đạo đã là một hi hữu 1. Đấng Tối Cao đến khai minh Đại Đạo cứu độ một dân tộc của một đất nước nhỏ bé Hảo Nam Bang ! Hảo Nam Bang ! Tiểu quốc tảo khai hội Niết-Bàn . Hạnh ngộ Cao-Đài truyền Đại-Đạo , Hảo phùng Ngọc-Đế ngự trần gian . Thi ân, tế chúng thiên tai tận , Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an . Chí bửu nhơn-sanh vô giá định , Năng tri giác thế sắc cao ban . (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q.1, Thi Văn Dạy Đạo) "Thầy là bực hoàn toàn vĩnh viễn, trường cửu trong cõi Hư Vô tuyệt đối. Nay vì lòng bác ái của Thầy muốn cho các con tấn hóa về nẻo tinh thần đạo đức nên chi Thầy dụng cái phương pháp phi thường ngoài sự hiểu biết của phàm nhân mà dạy các con. Thầy đã dạy rất nhiều và rất rõ ràng cho các con từ mấy mươi năm qua, đạo là con đường duy nhứt của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian, và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. Thầy là Hư Vô Chi Khí thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi”[2] Rõ ràng con đường nầy là con đường tiến hóa tâm linh. Vì Thầy là Bản thể tâm linh của vũ trụ, là Bản thể Đại Linh Quang. Thầy “ban phát” ở đây là ban phát điểm linh quang cho chúng sanh. 2. Thượng Đế hạ mình làm một người Thầy thân thương nhất, người Cha bao dung nhất Ðời cùng cuối, Phật, Tiên giáng hạ, đem Ðạo mầu phổ hóa khắp Ðông Tây. Cuối hạ nguơn máy Tạo vần xây, nạn tiêu diệt, sự họa tai không tránh khỏi. [ . . .] Nên hội Tam Giáo công đồng, Thầy lập tờ đoan thệ, đem Ðạo mầu phổ hóa độ tất cả đám quần sanh. Nếu các con chẳng chịu tu hành, không bỏ dữ làm lành, Ðạo không thành Thầy nguyện không trở về ngôi vị cũ. [3] 3. Thượng Đế ban trao tinh hoa Bản thể của chính mình tức là Thần Khí cho chúng sanh để cứu độ con cái Ngài Thầy là Hư Vô Chi Khí thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi” Vậy Thầy là ĐẠO, đến cứu chúng sanh khỏi sự chết, “Tà mị cũng như một hột luá bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái. Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng tăng số. . . Bởi vậy một chơn-thần Thầy mà sanh hoá thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn-loại trong Càn-Khôn Thế Giái; nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.”[4] 4. Thương Đế đến giữa thời Hạ nguơn làm cứu tinh trước nguy cơ tận diệt của nhân loại Thầy khởi đầu cơ phục nguyên tái tạo trên mảnh đất nhỏ bé để dân tộc ít oi mà giàu lòng tin đạo này góp tay vào công cuộc xây dựng đời thánh đức thượng nguơn, thế giới an bình cho xã hội nhân loại trong tương lai. Thầy đã đưa tay đến với các con, các con phải đưa tay tới với Thầy. Thầy sẽ dìu dắt các con đến gần Thầy và trở về cùng Thầy. Thầy cùng các con là một, sống trong lẽ thiên nhiên, trong mùa xuân vĩnh cửu.”[5] Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.[6] Các câu “ nhất định” của Thầy là những chứng lý hi hữu của cuộc Khai minh Đại Đạo của Thầy. Thượng Đế đến thế gian bất cứ nơi nào, giờ phút nào với bất cứ ai bằng phương tiện siêu mầu vượt ngoài sự hiểu biết của con người. “Con có thánh tâm sẽ có Thầy, Thầy là Cha cả khắp Đông Tây; Đông Tây dầu biết hay không biết, Thì đức háo sanh cũng thế này”[7] Thầy lại dạy tiếp :" Vì con người đã quá trầm luân thống khổ, nên chính mình Thầy là Ngọc Hoàng Thượng Ðế đã động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà chẳng nở để cho con người tiêu diệt, mới rọi lằn điển quang giáng cõi trần, cốt lập Tiên Thiên Ðại Ðạo, qui nguyên Tam giáo và dụng tâm pháp truyền chơn mà độ rỗi các con " (ÐTCG, ch.26,tr.124) 6. Thương Đế lập Cao Đài giáo để Khai Minh Đại Đạo “Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: Nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy, vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một hạnh phúc lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Đạo. (...) Vậy, Thầy khuyên các con cứ thìn lòng thìn nết cho có trật tự trong Đạo thì tất nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá.” [8] II. Vấn đề hoát khai Đại Đạo để cứu độ vạn linh là một hi hữu khác 1. Thế nào là hoát khai Đại Đạo Hoát khai = mở rộng ra; hoát khai Đại Đạo: vận dụng những chức năng, những đường lối hành đạo, những cơ cấu tổ chức sao cho tôn chỉ mục đích của Đại Đạo được thực hiện hiệu quả trong sứ mạng ĐĐTKPĐ 2.1.Thiên nhân hiệp nhất “Tâm con là chỗ chí linh, Là nơi hiệp nhất nhân sinh cùng Thầy” (CQPTGL,15.10 Giáp Dần, 28.11.74) Hay : “Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy, Thầy là Cha cả của Đông Tây; Tây Đông dù biết hay không biết Thì đức Háo sanh cũng thế này” (CQPTGL,Rằm.1 Đinh Tỵ,4.3.77) Nguyên tắc “Thiên nhân hiệp nhất” đã được Ơn Trên nhận mạnh ngay khi chọn thánh địa xây dựng TòaThánh buổi sơ khai: “Nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh Địa… Còn Tòa Thánh thì muốn cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước. “Từ Thầy đến lập Đạo cho các con đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ, các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa lòng thì đẹp lòng Thầy”.[10] “Thầy những mong ở một cõi trong sạch nhứt nơi trần gian, Thầy chứng vào cõi đó, Thầy ngự vào đó để cứu rỗi con cái của Thầy trong kỳ mạt kiếp… Cái cõi tịnh khiết mà Thầy muốn ngự đó, các con có để cho Thầy đến với các con không ? Hẳn là có rồi trong mỗi đứa!” (CQPTGL, Rằm.1 Nhâm Tý, 29.2.72) “Thượng Đế từ trên cõi mịt mù, Lòng người thiện nguyện dốc lo tu, Tạo cơ cảm ứng Thiên nhơn hiệp, Mới có thông công, có tạc thù!”[9] 2.2-Vọng Thiên cầu Đạo Do nơi ẩn ý khai đạo, lập đạo bằng nguyên tắc “Thiên nhân hiệp nhất” mà Đức Chí Tôn đã dạy chư tông đồ đầu tiên “vọng thiên cầu đạo”. (Thiển nghĩ, Đức Thượng Đế đã có chủ tâm khai ĐĐTKPĐ, thì dù có động tác cầu đạo hay không, Đại Đạo vẫn được khai minh do mục đích cứu độ Kỳ ba.) Sự kiện “cầu đạo” có ý nghĩa gieo ý thức cho nhân sanh – mà Tam vị tông đồ làm đại diện –sẽ phải sẵn sàng đón nhận đặc ân tận độ của Đức Cao Đài Thượng Đế. 2.3. Kết hợp công truyền và tâm truyền Kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm Tân Dậu (08.02.1921), khi Ðức Cao Ðài Tiên Ông gõ cơ ban lệnh cho người đệ tử đầu tiên: "Chiêu, tam niên trường trai" để được thọ truyền đạo pháp, thì chánh pháp Ðại Ðạo đã được mở đầu cho Tam Kỳ Phổ Ðộ rồi vậy. Ðến ngày 07.4.1926 tại Vĩnh Nguyên Tự Thầy dạy Ngài Ðầu Sư Lê Văn Lịch như sau : " ...Muốn trọn hai chữ phổ độ phải làm thế nào ? - Thầy hỏi - Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải luyện lại cho thành, nội trong tháng năm này về theo Trung đặng đi truyền Ðạo. Nghe và tuân theo"[11] 2.4. Phổ truyền chánh pháp Ðại Ðạo Ban trao sứ mạng Ðại Thừa. Từ buổi ban sơ khai đạo, mục đích Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đã nêu lên : " Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát". Do đó Sứ mạng Ðại Ðạo, không thể thiếu được để lập thành cơ cứu độ toàn diện, từ xây đời Thánh đức đến giải thoát tâm linh, đó là sứ mạng phổ truyền Chánh pháp Ðại Ðạo. Ðến đầu năm 1926 ( 25.2.1926) khi Ðức Chí Tôn giải thích ý nghĩa Thánh tượng Thiên nhãn cho chư Tiền khai Ðại Ðạo, có dạy về Chánh pháp Ðại Ðạo như sau : "Lập "Tam Kỳ Phổ Ðộ" này, duy Thầy cho "Thần" hiệp cùng "Tinh Khí" đặng hiệp đủ "Tam bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập thánh ....[...]... Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đặng đắc Ðạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn"[12] Ðến cuối năm 1936 (01.10 Bính Tý), khi ban Kinh Ðại Thừa Chơn Giáo, là quyển kinh đầu tiên của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ về Ðạo pháp, Ðức Chí Tôn đã nêu Thánh Ý như sau : " Ngày nay Ðạo đã trải qua "thời kỳ phổ thông" mà bước đến"thời kỳ giáo hóa" nên chi Thầy mới giáng một pho " Ðại Thừa Tâm pháp" để cho các con tầm lối băng về,noi theo giáo lý của Thầy đây, chắc là thoát khỏi bến mê bể khổ " (ÐTCG, Trước tiết tàng thơ, chương 24, tr.116) Như thế song song với cơ phổ độ công truyền thì cơ tâm truyền Chánh pháp cũng được hoằng hóa để cứu độ nguyên nhân. Thiên đạo đại thừa là pháp môn tự độ độ tha. Trong Thiên đạo giải thoát có sứ mạng đại thừa. Trong Sứ mạng đại thừa phải thực hành Thiên đạo. "Thiên đạo trường lưu khắp vạn loài, Chuyển cơ tiến hóa nhiệm mầu thay; Ðại thừa sứ mạng hành thiên đạo, Nào quản Hè Ðông nẻo dặm dài"[13] 2.5.Tân Pháp Cao Đài: Tinh thần “Bất nhị pháp môn”[15] “ . . . Khi chính mình Thầy đến nước nầy lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lấy đây làm Thánh Địa, khai Giáo Pháp độ tàn linh, hòa sự sống trên muôn vạn pháp môn cho các giáo lý ngày xưa được chấn hưng tươi nhuận, để cùng Thầy đưa nhơn sanh trở về lẽ thật. “[16] “Tân Pháp Cao Đài là Pháp Môn Đại Ân Xá, là nấc thang cuối cùng trong kỳ mạt pháp để cứu nhân sanh. 2.6.Cứu độ toàn diện và toàn thể Đó cũng chính là mục tiêu tận độ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Toàn diện mang ý nghĩa có đủ hai mặt nhân sinh và tâm linh. Toàn thể mang lý tưởng đại đồng: “Quyền Pháp Đạo thực thể cứu thế phải có trách nhiệm trên toàn thể nhân loại. Không phải chỉ giải quyết vấn đề tâm linh, chính là giải quyết toàn diện cá thể con người.”[18] “Dầu muốn hay không muốn thì tâm vật vẫn song hành, hai phương diện trong một con người. Lìa vật không có tâm, bỏ tâm không có vật. Thế nên sứ mạng đại thừa là thực tiễn cứu cánh vạn khổ chúng sanh, hòa mình trong xã hội nhân loại...”[19] III,Tam kết: Đức Cao Đài Thượng Đế mở ra đại cuộc Tam Kỳ Phổ Độ là cơ hội mấy nghìn năm một thuở, có nhiều ưu ái đối với nhân loại để chuyển đời mạt kiếp sang đời Thánh đức, nên cơ cứu thế Kỳ ba hội tụ nhiều sự kiện hi hữu. _ Đại nguyện của Đức Chí Tôn, đích thân lâm phàm mở Đạo là một hi hữu _ Ngài dùng ân điển huyền diệu đến với mọi người mọi nơi cũng là một hy hữu chưa tùng có. _ Đặc ân Đại ân xá tận độ nhân loại cũng là một hy hữu giữa Ha ngươn. “Thầy mở cuộc dinh hoàn tái tạo Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành, Quyền Thầy hiệp cả vạn sanh, Cổ Kim nhân vật lập thành tương lai.” “Trước xây đắp Cao Đài Thánh Đức, Dụng Nam bang làm mức phóng khai, Dân Nam sứ mạng Cao Đài, Năm châu bốn bể hoà hài từ đây” (Thánh giáo Đức Chí Tôn ) Những dấu ấn hi hữu đó chính là những đặc điểm của thời Tam Kỳ Phổ Độ: - Đại Đạo là con đường duy nhất từ Thầy đến các con, từ các con trở về Thầy - ĐĐTKPĐ là cơ Quy nguyên phuc nhất, đưa tôn giáo vào Đại Đạo - Nguyên lý chủ đạo của Cơ cứu độ kỳ ba là cuộc vận động từ cõi Trời đến cõi người tức là “Thiên nhơn hiệp nhứt” - Nguyên lý đó đặt trên nền tảng sự khẳng định “ Thầy là các con, các con là Thầy”■
Thien Chi


ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây