Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Ta thường thấy câu “Tiên học lễ hậu học văn” được nêu ở các trường học như là một tôn ...


 • Bản hợp xướng giữa xuân tâm và xuân cảnh Thiện Quang Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông ...


 • Hôm nay, tôi xin được phép dùng nội dung “Cảm ứng luận” để trình bày phần nói về cái nghĩa ...


 • Tâm vô ngại / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định ...


 • CHƠN TU / Chí Thật

  Trong một lần lâm đàn Thầy để lời gởi gắm đến chư môn đệ như sau: ...


 • Nhìn lại lịch sử nhân loại song song với lịch sử các tôn giáo, ta thấy chỉ trong thời Tam ...


 • Đây trước tiên, Bần Đạo dạy Ban Thường Vụ: Chư hiền đệ là ở cấp lãnh đạo trong Cơ Quan, ...


 • Xuân vĩnh cửu / Đức Thái Thượng Đạo Tổ

  Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy tại Minh Lý Thánh Hội vào ngày 04-01-Quí Mão (02/1975)


 • Tri và Thức / Tường Chơn

   Trí và Thức là hai lãnh vực mà có nhiều người học đạo chưa phân biệt được rõ ràng. Thực ...


 • Sáng tinh mơ, khách dạo quanh vườn hoa kiểng, chợt bước vào nếp cỏ xanh, thấy lớp sương còn đọng ...


 • I. Vài nét về hành trạng của Đạt Ma Tổ Sư Đức Bồ Đề Đạt Ma 菩提達磨 (Bodhidharma, đầu thế kỷ ...


 • Cư trần lạc đạo / Thiện Hạnh

  Trần gian là trường tiến hóa cho vạn linh sanh chúng, nhưng đồng thời cũng là nơi con người chịu ...


03/04/2021
Thiện Chí

THÁNH GIÁO ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN 1965


1

Đã dò với TGNB
Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Tam Thôn Hiệp
Tuất thời, 08 - 12 Ất Tỵ (30-12-1965)
Lễ kiểm thảo phúc trình Đệ nhứt Tam cá nguyệt
Bộ phận Hiệp Thiên Đài
Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Ngọc Liên;
Điển ký: Ngọc Kiều, Bạch Tuyết, Hồng Ân; CNPQ: Thiện Bảo; Hầu đàn: Ban Hành Sự V.P.T.T.H.

THI
Thừa lịnh Gia Gia đến báo đàn,
Nữ nam nghiêm chỉnh tiếp lời ban,
Dạy trong thôn ấp đều tu niệm,
Thoát khỏi tai nguy buổi thế tàn.
Quan Bình Thái Tử, Ta chào chư Thiên mạng, chào liệt vị trung đàn, thành tâm nghinh tiếp Tam Trấn Oai Nghiêm Quan Thánh Đế Quân giáng bút. Ta xuất ngoại ứng hầu. Thăng.
TIẾP ĐIỂN
THI
Vị tiếng Chơn Nhơn thỉnh xuống trần,
Đem lời Thánh huấn độ lê dân,
Tu hành sớm bỏ điều gian ác,
Học Đạo chiều buông hết nợ nần.
Bài bạc rượu trà khuyên dứt hẳn,
Thiện lương nhơn nghĩa rán theo lần,
Nhược bằng chẳng nhớ lời Ta dạy,
Phó lịnh trừng răn tam vị Thần.
Ta chào chư thiên sắc, chào chư nhu, chư muội lớn nhỏ trung đàn. Nay là đàn phúc trình Tam cá nguyệt nơi Văn Phòng Tam Thôn Hiệp, Ta nhơn danh Tam Trấn Oai Nghiêm Tam Kỳ Đại Đạo đến để xem xét. Vậy, truyền lịnh Chánh Hội Trưởng Văn Phòng đệ phúc trình...
[Chánh Hội trưởng đệ phúc trình]
Phạm Văn A, Hiền nhu vốn có căn lành, dầu sanh trong chốn bùn lầy nước đọng, nhưng sen phải nhờ bùn mới trổ nhụy phơi gương.
Hôm nay, hiền nhu đã lãnh sứ mạng nầy, rán cần học tập và kiên nhẫn gìn giữ nơi đây, độ dẫn thôn lân tu hành học Đạo. Ta sẽ ban sự sáng suốt cho hiền nhu. Nhớ mấy lời Ta dặn nghe!
Tham chiếu phúc trình, Ta đã thấy tất cả tâm đạo trong sự thiệt thòi rất đáng thương. Ta cho phép hiền nhu và tất cả đồng an tọa.
Ban Hành Sự sở tại nghe đây:
Những người đã hy sinh lập chùa thất là một điều đáng khen và nên làm, nhưng còn một việc nên làm và đáng khen, đáng quí hơn nữa là chơn tu hành đạo. Nếu có chùa thất mà không có người chơn tu hành đạo, thì như hang chứa rắn độc. Vậy, Ta khuyên Ban Hành Sự nơi đây rán học Đạo tu hành, rèn tâm sửa tánh, bỏ điều tửu nhục, không nên bạc bài, cong lưỡi, chớ nên nói những lời dâm ô thô bỉ, đừng nên nhúng tay vào những việc phi nghĩa bất nhân, chớ sát sanh hại vật, hãy tìm lành lánh dữ, hầu độ dẫn thôn lân, rồi đây Thiêng Liêng sẽ chuyển có người đến đây truyền Đạo.
Hiện nay, Ta dạy những điều nên làm:
BÀI
Ban Hành Sự nghe đây:
Về đạo đức sớm hôm tu niệm,
Dụng tứ thời kiểm điểm thâm thâm,
Giữ gìn suốt tháng quanh năm,
Chớ lơi, chớ lãng, hầu tầm lý chơn.
Ngọc Liên vì kém sức nên Ta cho phép Hoàng Mai xuất khẩu.
TIẾP BÀI
Tập tánh lành thua hơn dứt bỏ,
Mặc người đời bàn nọ nói kia,
Hễ tu tâm đạo chớ lìa,
Thị phi cố tránh, rẽ chia chớ bàn.
Về đạo luật khá toan học tập,
Các qui điều phải sắp nằm lòng,
Lễ nghi niêm thức cho thông,
Siêng năng tinh khiết rèn lòng trau thân.
Về văn phòng:
Dầu ít học rán cần mà học,
Tập cho quen chăm sóc cho tinh,
Đến tam cá nguyệt phúc trình,
Hết tâm phục vụ Thần Linh hộ trì.
Về cúng kính:
Trước muốn tập đồng nhi lễ sĩ,
Mở lớp hầu dẫn chỉ nết na,
Nói năng đạo hạnh dung hòa,
Kệ kinh học tập mới ra nhi đồng.
Cúng thì phải một lòng thành kỉnh,
Tứ thời đều nghiêm tịnh đoan trang,
Chớ nên biếng nhác sỗ sàng,
Đã không đặng phước tội mang vào mình.
Về sinh hoạt tự túc:
Sanh trong chốn phù sinh thế sự,
Mặc uống ăn lành dữ đổi thay,
Người tu giữ phận an bài,
Sống trong thanh đạm qua ngày mà thôi.
Luật tiền định có rồi ban phát,
Dầu bôn ba mua chác chẳng chi,
Sống trong nhơn quả bù chì,
Phải làm thì sống, sống thi đức tài.
Muốn hợp lại sắp bày tự túc,
Trước dặn lòng hòa mục đệ huynh,
Cân phân tiền bạc lý tình,
Hiểu người cũng phải hiểu mình trước tiên.
Phải tự túc ở yên tu học,
Phải siêng năng chăm sóc nghĩa nhơn,
Đừng vì tiền bạc rẽ phân,
Hễ xa đạo đức ắt gần quỉ ma.
Đất nước nào Trời Cha ban bố,
Cùng hiệp nhau thi thố tỉa trồng,
Giống lành mọc khắp Tam Thôn,
Trái lành dân chúng hưởng đồng an vui.
Về tạo tác:
Nay Văn Phòng có rồi hình thức,
Tùy đạo tâm xây cất thêm lên,
Hy sinh chứng ở tâm bền,
Kẻ công người của dựng nên Thánh Đường.
Lời Ta dạy canh trường ghi nhớ,
Để dặn lòng khi ở trần gian,
Tu tâm học Đạo vẹn toàn,
Đến ngày liễu tử Thiên đàng lần chơn.
Hỡi dân chúng nơi Tam Thôn Hiệp!
Thời chiến loạn nhiều cơn điên đảo,
Nạn đao binh phong bão bất kỳ,
Vật người người vật khác chi,
Cùng trong kiếp nạn khác gì ai ôi!
Giữ lòng nhân thì Trời ủng hộ,
Tập tánh lành Thánh độ Thần che,
Khắp trong dân chúng kết bè,
Ăn chay học Đạo mà nghe việc đời.
Nếu có kẻ trái lời Ta dặn,
Dám khinh khi ngạo mạn lời khuyên,
Tam Thần túc trực bệ tiền,
Đều do công luật oai liền trị răn.
Khuyên lớn nhỏ làm ăn thủ phận,
Đạo với đời giúp lẫn cho nhau,
Thích, Nho, Gia, Lão một màu,
Cũng đồng nhơn loại đồng bào mà thôi.
Chớ chia rẽ lầm nơi quỉ kế,
Một giống nòi thân thể xé phanh,
Đạo là chiếc áo mặc lành,
Để người tu học cho thành vĩ nhân.
Người quân tử phải gìn giữ Đạo,
Kẻ tiểu mang hoài bão phái phe,
Đạo nào cũng một lối lề,
Thiên đàng địa ngục hai bề xuống lên.
Từ đây rán xây nền đắp móng,
Cho thôn lân mau chóng thái bình,
Tam Thần thừa chỉ Thiên Đình,
Ân oai sửa trị luật hình thưởng răn.
Các Ban Hành Sự và đạo tâm nơi Tam Thôn Hiệp hãy học thuộc lời Ta dạy.

Từ đây, Tam Giáo Tòa đã phó ban Tam Vị Thần túc trực nơi đây để xem xét những điều lành dữ và ủng hộ những người chí tâm mộ Đạo. Chư nhu chư muội nên biết rằng, người đã vào làm môn đệ của Đấng Chí Tôn mà đãi nọa thân tâm, bất cố phận sự là tội thứ nhứt, có thể khinh giảm được.
Ngũ giới cấm là tội thứ nhì, tội này có thể răn dạy trừng trị được.
Chỉ có tội thứ ba là khinh mạn Tam Giáo, xui giục chia rẽ, phân phái nạp chi. Tội đó không thể thuyên giảm hay tha thứ được.

Chư nhu chư muội hãy rán tu hành, sang Xuân sẽ được hồng ân ban bố. Hiện giờ, nơi đây cần nên khuếch trương về sinh hoạt tự túc và y tế phước thiện. Chừng nào có một số tín đồ, hãy lập thành Thánh thất nghe.
Chơn! Hãy khá giữ đạo hạnh để làm gương cho mọi người.
Tiếu, Xiếu, Ninh! Hãy rán giúp công quả đạo nơi Văn Phòng, về sau sẽ được lịnh.
Mạnh! Hãy tìm việc chơn chánh mà sanh sống để mở mang đạo nơi đây. Đó là một công quả chẳng nhỏ.
Thệ đã có tâm đạo, Thiêng Liêng chứng giám cho.
Sang năm Bính Ngũ sẽ được sắp xếp mọi việc nơi Văn Phòng. Hiện giờ hãy lo tu học.
Ta ban ơn cho Bộ phận Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý phản hồi lo phận sự.
Truyền đem các quả tử, bạch thủy, để Ta bố phép lành và ban ơn cho trong đạo và dân chúng.
Bộ phận Hiệp Thiên Đài cần nên tịnh dưỡng để hành sự các đàn Xuân. Ta ban ơn lành toàn thể trung đàn. Thăng.

---------------------------------
Đã kiểm duyệt và ban hành:
T.U.N. ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN VÔ VI C.Q.H.T.Đ.T.N.
Cửu Trùng Đài                    Hiệp Thiên Đài
Huệ Lương                         Huỳnh Chơn


Thiện Chí

ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Tâm con vốn bửu tòa Thầy ngự,
Hãy giúp người gìn giữ Thiên cơ,
Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ,
Công bình, bác ái, từ bi đứng đầu.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, CQPTGL, Rằm tháng 10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây