Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
16/04/2014
Ngọc Lịch Nguyệt

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 16/04/2014

Đức Ngọc Lịch Nguyệt dạy chữ TÂM (trước 1975)


                                                                     THI
NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ?
LỊCH lãm đường trần chớ trả vay;
NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng,
Mừng chư đệ muội cách bao ngày.
Bần Đạo chào chư Thiên Mạng, chào chư liệt vị lưỡng phái đàn trung. Bần Đạo muốn mượn linh cơ trong một đàn đông đủ chư hiền để cùng nhau bàn luận về đạo. Chư hiền hãy an tọa nghe Bần Đạo phân đây. Chư hiền ôi !
                                THI
Nhớ buổi khi xưa những ngậm ngùi,
Duyên trần nghiệp tục bấy nhiêu thôi;
Hai mươi năm chẳng xây nền đạo,
Mười sáu thu qua tránh cuộc đời.
Chiếc áo Thiên phong chưa rủ cánh,
Nỗi lòng kẻ sĩ dễ- gì nguôi;
Đã sang bến giác còn lưu lại,
Nỗi bạn tình ta tỏ khúc nôi.

  Dẫu cho tấm lòng nhiệt huyết của chư hiền đến đâu đâu cũng phải phai mờ khi gặp cơn khảo đảo.
Hỡi chư hiền sứ mạng ôi ! Trải qua thời gian khai đạo trên khoảnh đất Việt Nam nầy, có phải chăng toàn thể sứ mạng cũng như nhơn sanh, lòng đạo muốn già hơn tuổi đạo. Chư hiền hãy suy nghiệm lại thì thấy, vì ở đời muốn tìm ngọc phải dày sành đạp sỏi, muốn tìm vàng phải chịu nỗi phong ba, muốn cho thoát được cõi trần la thì phải vận hết tâm tánh hồn nhiên của Tạo Hóa thì mới mong thấy vàng ròng ngọc tốt, mới mong tìm được cảnh tự tại thung dung.

Nói tóm lại, hiện cảnh của đời là một trường của những vở tuồng danh vọng tước quyền đấu tranh tiêu diệt, thì trong trường Đại Đạo, ai là những thí sinh đã chịu khó nhọc với bao công phu đèn sách thì phải bình tâm định tánh trước khúc nhạc bi quan hòa lẫn với những tiếng diễn viên quyến rũ, để đạt thành nguyện vọng của những bực môn đệ Chí Tôn. Hễ là nguyên nhân Phật Thánh thì mau tránh cảnh đổi bá thay vương, bao giả tạm của cuộc đời. Ôi ! vì lẽ đó, đối với cơ đạo và đối với nhiệm vụ của các Thiên Mạng trong giờ phút này, Bần Đạo không có chi hơn, đem đề tài chữ “ Tâm: hiến cho các em học theo lịnh GIÁO TÔNG.”
                           BÀI
1.Khuôn Tạo Hóa in hình nhơn loại,
Lò thiên nhiên đúc dải sơn xuyên;
Thú cầm thảo môc căn nguyên,
Một bầu vũ trụ cơ Thiên sắp bày.

2.Khí âm dương hình hài un đúc,
Chất tinh ba cốt nhục dưỡng sanh;
Từ trong tam giới ngũ hành,
Cũng đều riêng một máy linh đất Trời.

3.Lỡ mang một kiếp người trên thế,
Trót hẹn cùng bốn bể năm châu;
Trải qua cay đắng dãi dầu,
Nhớ chăng tiếng khóc buổi đầu sơ sanh.

4.Tạo Hóa đã riêng dành nhơn loại,
Nhơn loại còn oằn oại núi sông;
Đỉnh thần một chủ nhơn ông,
Tâm linh một quả ngự trong hình hài.

5.Tâm chúa tể trong ngoài bình trị;
Tánh với tình sự lý tể khanh;
Thất tình lục dục bao quanh,
Quân binh sĩ tốt giữ gìn bản thân.

6.Thân sanh giữa hồng trần trọng trược,
Tâm là nguồn họa phước tạo nên;
Tâm là ngôi Phật Thánh Tiên,
Cũng là quí tiện nghiệp duyên thú cầm.

7.Tâm cho vững định cầm linh tánh,
Tánh với tình hùng mạnh cố kiên;
Đóng bền sáu cửa khóa then,
Quân minh thần dũng giữ yên sơn hà.

8.Trường huấn luyện phong ba khói lửa,
Lớp thí sinh mài giũa chạm trau;
Tâm linh sáng suốt dồi dào,
Chớ cho vọng động, chớ xao khí thần.

9.Luyện nguơn tinh, tinh thần hóa khí,
Khí vận hành, hành kỷ Thiên cơ;
Nguơn thần an trụ kịp giờ,
Xây dựng đấp móng để chờ vị ngôi.

10.Hiểu Chơn Đạo Ta, Trời có một,
Thuận nghịch hành, tiên tục hóa hai;
Bởi chưng sáu cửa không gài,
Bảy tên tướng cướp bên ngoài xâm lăng.

11.Tâm danh lợi tham tàn khát vọng,
Tâm tước quyền hách hống tự cao;
Mắt nhìn tâm lại động xao,
Tánh tình khó nỗi đón rào ma tham.

12.Tâm tật đố tài nhơn lánh mặt,
Tâm điêu ngoa hạnh phúc giảm suy;
Tai nghe lòng đã lỗi nghì,
Để hai tướng cướp sân si lộng hành.

13.Tâm tư dục ham danh mến sắc,
Tâm vọng cầu vật chất đỉnh chung;
Mũi kia ưa hửi mùi nồng,
Lưỡi hay nếm vị não nùng đắng cay.

14.Sắc không bén giết ngay cân não,
Rượu không say lộn đảo hình dung;
Được mừng, mất giận, lung tung,
Hai ma hỉ nộ buông lung dấy loàn.

15.Tâm đấu tranh gây oan chác nghiệt,
Tâm bạo tàn tiêu diệt trầm luân;
Muốn đem giả lợi vào thân,
Ý mong dệt cảnh mộng trần trong mơ.

16.Ma ai lạc chực chờ sẵn đó,
Kẻ thường vui lạc ngỏ lầm đường;
Cũng vì vui, cũng vì thương,
Mở toang sáu cửa vô thường để chân.

17.Đem ra một bản thân suy luận,
Với hai đường thối tấn đạo đời;
Nghe chăng hỡi bạn trần ơi !
Đã vào phận sự đổi dời sao đang.

18..Bịnh đã trót vương mang bất trị,
Thuốc thần đây mấy vị trừ căn;
Cõi đời vật dục lăng xăng,
Mấy ai giữ đặng nguyên căn của mình ?

19.Xem những bực tiền trình thánh đức,
Muốn cho đời thiết thực yêu thương;
Chánh tâm tu kỷ lo lường,
Mới mong nhà nước an khương thái bình.

20.Đời như thế, đạo in như thế,
Nhiệm vụ đâu, mà thể thống đâu ?
Tâm linh thấu triệt cơ mầu,
Bịnh trần lấp lửng khá mau trị lành.

21.Tâm bác ái hy sinh vật chất,
Tâm từ bi đùm bọc thương yêu;
Nhẫn kiên un đúc sớm chiều.
Thủ trì hành sự là liều thuốc hay.

22.Chữa những bịnh chua cay thắc mắc,
Dằn những cơn phẫn uất ưu phiền;
Muốn nên ngôi vị Phật Tiên,
Đừng cho sóng tục đánh nghiêng tâm lành.

Đây là bài học cho các em nam cũng như nữ, vì đề tài chữ Tâm rất quan hệ đối với người tu hành, vì chỉ có Tâm mới định được mọi việc chính cho đường tu. Nếu các em hiểu tường thì tâm chính là một chánh điểm quyết định cho sự thành tiên tác phật của kẻ tu hành.
Đề tài nầy cũng là một khởi điểm cho nền chơn đạo. Nếu em nào thấy cần tu học và phát nguyện thì lần lần sẽ được giáo truyền.
                                                 TIẾP BÀI

23.Lời tha thiết của anh cặn kẽ,
Bước đường dài thương Mẹ đợi trông;
Em ôi ! Mình giống Tiên Long,
Phải đâu cánh én mênh mông phương trời.

24.Cơ thử thách đổi dời chua chát,
Thấy nhơn tình sắc bạc như vôi;
Nhủ ta thôi chớ nhìn người,
Nhìn người ở chỗ chung Trời thương yêu.

25.Tâm cho vững, lái lèo cho vững,
Chí nam nhi cho xứng hiếu nhi;
Thành công thất bại quản gì,
Trên đường sứ mạng thủ trì mới ngoan.

26.Chia sớt nhau trên đành hành sự,
Thông cảm nhau cư xử bại thành;
Tình nhơn loại, nghĩa em anh,
Muốn cho bao quát phải dành nghĩa nhơn.

27.Cơ Thống Nhứt Trung Ương đã định,
Nhưng cuộc đời gặp cảnh tang thương;
Chi nên chuyển hướng lập trường,
Cho cơ Đại Đạo biểu dương cứu đời.

28.Pháp chẳng gia cho người quân tử,
Luật bao giờ chấp đứa tiểu nhơn;
Tánh hà thủy, tâm thái sơn,
Mới là đáng mặt vi nhơn cõi trần.

Bần Đạo để ít lời các em cần hiểu.Bần Đạo cũng nhắc lại để các em nhớ, chỉ có tâm mới xây nên ngôi Tiên, Vị Phật, trường sanh bất lão.
Hơn nữa, các em nhớ : liều thuốc ngủ không làm cho bịnh nhơn ngũ yên lành vì bịnh tâm tư; đạo không đắc quả cho người trường chay tuyệt dục là do tâm động. Các em hiểu chăng ? Cười…
Thôi thì giờ quá ư nhặt thúc. Bần Đạo nhờ chư phận sự Trung Ương ban truyền đàn này cho tất cả các em trong những Thánh Thất còn đương chiêm ngưỡng Bần Đạo. Nếu có thể ban hành rộng hơn càng tốt.
Ngọc Lịch Nguyệt

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây