Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
22/04/2024
Thiện Chí

NHỮNG DẤU ẤN CHIẾU MINH TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ


NHỮNG DẤU ẤN CHIẾU MINH TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 
Kính thưa Ban Tổ Chức Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Cao Đài và Chư hướng đạo Tổ Đình Chiếu Minh.
Kính thưa quý Anh Chị lớn Chức sắc lãnh đạo các Hội Thánh, chư Chức sắc Lãnh dạo các Tôn giáo bạn,
Kính thưaKính thưa toàn thể chư đạo hữu, người con tin của Đức Thượng Đế Cao Đài thân thương đang hướng về Kỷ niệm 100 năm Đạo Cao Đài trực tiếp/gián tiếp hiện diện trong đại lễ hôm nay.

MỞ ĐẦU :

Kính thưa Hội nghi, năm Bính Tý 1936, Đức Cao Đài có dạy :

CAO  thượng bổn nguyên Đạo chí thành ,
ĐÀI  tiền chực rước đám lương sanh.
GIÁO  minh chơn lý truyền tâm pháp ,
CHỦ  ý vào lòng ráng luyện phanh .
THẦY mừng các con. THẦY miễn lễ các con.a
(ĐTCG, 25 tháng 9 Bính Tý, 1936, CHỈ Ý THUYẾT MINH )

 . . .” Thiên thơ THẦY định ngày nay THẦY lập giáo
như vầy:
“1. Trên là dùng huyền diệu thiêng liêng mà bảo tồn
cơ Đạo.
2. Dưới để tự THẦY định mới có thể chuyển hóa nổi
nhơn tâm, đủ sức thần thông, vận hành chơn giáo, chớ
nếu THẦY mà mượn xác thịt nặng nề thì làm sao biến
hóa thiên hình vạn trạng mà phổ độ chúng sanh cho
mau chóng nổi sôi, rần rộ được; chớ dùng huyền cơ bí
pháp tất có thể lưu thông nháy mắt khắp mọi nơi.
Nhưng THẦY cũng phải chịu nhọc giáng thế mượn xác
phàm NGÔ MINH CHIÊU đặng THẦY đem cái chơn
pháp tâm truyền mà trao lại cho các con để các con giữ
gìn hầu có trao lại cho người thiện căn hữu phước.
THẦY lại luyện cho các con thấy cái pháp bí diệu đó
đặng rõ cơ mầu nhiệm siêu phàm, tạo Thánh thai, để
cho linh hồn nương đó mới trở về chỗ hư vô hiệp với
THẦY là nơi an nhàn khoái lạc. Xong rồi THẦY lại trở
về đặng dùng huyền pháp thiêng liêng mà chuyển hóa
chúng sanh tuyên truyền Chánh Đạo” ( ĐTCG, 25 tháng 9 Bính Tý-1936)
* * *
KTQV,
Vinh hạnh được BTC cho phép phát biểu cảm tưởng và những tâm đắc của một đồng đao cảm kích kỷ niệm 100 năm Cao Đài giữa không gian CHIẾU MINH VÔ VI , xin được bày tỏ những suy ngẫm về . . .
NHỮNG DẤU N CHIẾU MINH TRONG ĐẠI ĐAO TKPĐ

KTQV,
Đạo rất bao la, rất huyền nhiệm, không thể trong một ngày, một buổi mà nói hết được Đạo lý. Vậy, trong khuôn khổ không gian thời gian hôm nay, và tinh thần kỷ niệm 100 năm Cao Đài, chỉ có thể tham luận “tâm truyền tâm” bốn trọng điểm gọi là NHỮNG DẤU ẤN CHIẾU MINH TRONG ĐẠI ĐAO TKPĐ qua 4 trong điểm;
 _ Thiên nhãn là Nguyên Thần vũ trụ
_ Chiếu Minh thống hợp Tâm truyền-Công truyền trong sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
_ Phổ truyền ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO bằng Thập Tự Tam Thanh
_ Sứ mang Quy Nguyên [ “ Giờ này Thầy điểm thâm công / Ngày sau con sẽ ci rồng về Nguyên” ]
+ I. _ Thiên nhãn là Nguyên Thần vũ trụ
Nói đến Chiếu Minh lời đầu tiên phải nói đến THIÊN NHÃN và người chứng thị Thiên Nhãn đầu tiên là Ngài Ngô Văn Chiêu.
_ Thiên nhãn là “Con mắt Trời” : đúng vậy
_ Là Thượng Đế : đúng vậy ( Lưỡng quang chủ tể / Quang thị Thần / Thần thị Thiên )
_  Nhưng đúng nhất : là Nguyên Thần của Bản thể Càn Khôn vũ trụ.
[ Thánh ngôn dạy : “ Thầy đến đặng hoàn nguyên Chơn thần cho các con đắc đạo ” ( TNHT)]
_ Thiên nhãn là Thần của NHẬT NGUYỆT TINH hiệp nhất. ( xem Thánh tượng Đức Ngô chứng thị )
II. _ Sự thống hợp Chiếu Minh Tâm truyền và Công truyền Phổ độ trong sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
_Năm 10924,  Đức Ngô từ Dương Đông Phú Quốc về Sài Gòn đem Thiên Nhãn đến cho Nhóm Phò loan là mở ra Cơ hiệp nhất song hành TÂM TRUYỀN và CÔNG TRUYỀN lập thành Đại Đạo.
_Ngày 21 tháng 2 năm 1926. (mùng 9 tháng Giêng Bính Dần- ngày Vía Trời, Đức Chí Tôn đã điểm 12 vị Tông đồ, đứng đầu là Ngài Ngô Văn Chiêu:
 
 CHIÊUKỲTRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANGQUÝGIẢNG thành,
HẬUĐỨCTẮC Thiên Địa cảnh,
Hườn, Minh, Mẫn đáo thủ đài danh.

III._ Phổ truyền ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO bằng Thập Tự Tam Thanh
[ Thập Tự Tam Thanh : Âm Dương hiệp nhất _ Thiên Nhân hiệp nhất _Đại thừa Chơn Giáo ( Chánh Pháp Đại Đạo)]
Ðây Thầy giải về THẬP-TỰ TAM-THANH.
       Tại sao Thờ Thập-Tự? Đó là Ðạo.
       Tại sao kêu là Ðạo?
       Cái sổ dài xuống (  |  ) là nhứt dương chi khí hay là hạo nhiên khí.
       Còn cái ngang qua (  -  ) là nhứt âm chi khí hay là huyền khí.
      [ . . .] Hai khí ấy bèn đun đẩy, đụng chạm nhau mà hỗn hiệp mới huân-chưng đầm-ấm, hóa-hóa sanh-sanh muôn loài vạn vật.
 
 
Nội dung dọc ngang của Thập Tự Tam Thanh cho thấy đây là sơ đồ Cơ Cấu Âm Dương  của Vũ Trụ : “Cao thương Vô hình- Hậu thiên hữu chất” đồng thời là Cơ nguyên Đạo Pháp thuộc về Tâm linh siêu mầu (Tam Thanh trên nhánh ngang). Tức là Đạo pháp.
Hơn nữa, Theo Đạo Dịch, có thể gọi Thập Tự Tam Thanh là Bản thể Thái Cực
 
Khí hư vô bao trùm Thái Cực
Thái Cực ngôi độc nhứt chủ trương
Thần thông biến hóa khôn lường
Cơ quan đồng mở phi thường Đạo CAO.
Lý quang minh bao trùm võ trụ
Tạo càn khôn khí cụ sắp bày
Tri nguyên quá khứ vị lai
Gầy nên các giống đặt bày vẻ vang. [ . . .]
 “ (Đại thừa Chơn Giáo )
IV_ Sứ mang Quy Nguyên [ “ Giờ này Thầy điểm thâm công / Ngày sau con sẽ ci rồng về Nguyên” ]
 Sứ mạng Chiếu Minh trong Sứ mạng Đại Đạo TKPĐ là Sứ mang Quy Nguyên
[Giữa  năm  1924  (Giáp  Tý),  Ngài  Ngô  Văn  Chiêu đƣợc  chuyển  công  vụ  về  Sài  Gòn.  Trƣớc  khi Ngài rời Phú  Quốc,  Đức  Cao  Đài  có  ban  cho  một  bài  lục  bát trường thiên, xin trích một đoạn:
“Giờ này Thầy điểm thâm công, 
Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.
Ngoài trong sạch tợ bạch liên,
Khá lòng gìn giữ mối giềng chớ xao.” ]
( Lich sử Đạo Cao Đài, NXB Tôn giáo 2015, in lần thứ nhất tr, 28 )
Người tín hữu Cao Đài từng học hiểu “thâm công” là hết lòng hành đạo, tu luyện, phung sự nhân sanh hầu đạt đến cứu cánh là “vê nguyên” tức giải thoát về cùng Thượng Đế nơi cõ Thiêng liêng hằng sống
* *  *
    CAO  ngôi Thái Cực chưởng quần Tiên
ĐÀI  thượng Linh Tiêu đạo lý truyền
GIÁO  hóa âm dương thuần túy nhứt
CHỦ  tâm định tịnh huệ thông thiên
 (ĐTCG- 05 tháng 8 Bính Tý (1936)
*  *  *
“Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật tuần huờn,
THẦY đến đặng sẽ đem các con vào một thế giới khác
mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh Thần
Tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một
ngày kia sẽ có.” (ĐTCG  25 tháng 9 Bính Tý (1936)
*  *  *
“Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo.
Dụng huyền linh đại đạo vận hành;
Quyền Thầy hiệp cả vạn sanh.
Đông Tây Kim cổ lập thành tương lai.”
* * *
“Trước xây đắp Cao Đài thánh đức,
Dụng Nam Bang làm mức phóng khai;
Dân Nam sứ mạng Cao Đài
Năm Châu bốn bể hoà hài từ đây.”
 ( CQPTGL- 15-02 Quý Hợi (29-3-1983)
 
Thiện Chí 21-4-2024 (13/3/Giáp Thìn)
____________
 
Thiện Chí
ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây