Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Điểm nhấn trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ ...


 • Tổng Giám mục địa phận Canterbury của Anh và là người đứng đầu Anh giáo, Tiến sỹ Rowan William, đã ...


 • Thiền viện Chân Không / HÒA THƯỢNG Thích Thanh Từ

  Sau đây, chúng tôi sẽ có những lời giải thích về mục đích của tôi khi thành lập Thiền viện ...


 • TÍNH KHÔNG / Ban Biên Tập sưu tầm

  Không tính (zh. 空, 空 性, sa. śūnya, tính từ, sa. śūnyatā, danh từ, bo. stong pa nyid སྟོང་པ་ཉིད་), nghĩa ...


 • Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy: "Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm ...


 • Thể Pháp và Bí Pháp / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

  Huyền vi bí mật Tạo-Đoan đã cho một tánh-chất ly-kỳ bí mật , là khôn-ngoan hơn Vạn-Vật, do khôn-ngoan ấy ...


 • TRUYỀN THỐNGHỘI YẾN BÀN ĐÀO TẠI CƠ QUAN PTGLĐĐ Nhớ lại khi xưa, lúc ban đầu của tổ chức Nữ Chung Hòa ...


 • Nghiên cứu về y thuật của Lãn Ông / Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

    Quan niệm về Thận của Lãn Ông có thể nói được là hết sức độc đáo. Quan niệm này đã được ...


 • Nếu kể từ đêm giao thừa Bính Dần 1926 đến giao thừa Ất Mùi 2015 này thì người Cao Đài ...


 • Ngày 13-03-Giáp Thân, kỷ niệm ngày qui thiên của Đức Ngô, chúng ta đọc lại lược sử của Ngài.


 • Samedi 18 Septembre 1926 13 tháng 8 năm Bính Dần Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát Giáo Ðạo Nam Phương Các con, ...


 • Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ, Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ, Cao Đài xuất thế khai tân hội, Tận độ ...


03/04/2021
Thiện Chí

THÁNH GIÁO ĐỨC LÊ ĐAỊ TIÊN 1965


Đã dò với TGNB

Ngọc Minh Đài

Tuất thời, 14 - 9 Ất Tỵ (08-10-1965)

Đàn kiểm thảo phúc trình đệ nhị Tam cá nguyệt

Bộ phận Hiệp Thiên Đài

Pháp đàn: Huỳnh Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai; Độc giả: Ngọc Liên, Bạch Tuyết; Điển ký: Ngọc Kiều, Diệu Long, Cao Lương Thiện; Hộ đàn: Diệu Lý, Diệu Chơn Quang; Chứng đàn: Huệ Lương; CNPQ: Thiện Bảo, Hầu đàn: BCQ NMĐ

 

Thành Hoàng Bổn Cảnh, Bổn Thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị nam nữ. Bổn Thần tuân lịnh báo đàn, chư Thiên mạng và liệt vị thành tâm nghiêm nghị tiếp Đại Tiên giáng bút, Bổn Thần lui gót hộ đàn. Truyền Bạch Tuyết độc giả. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

Tổng Lý Lê Văn Duyệt, Lão mừng chư Thiên mạng, mừng chung hiền đệ, hiền muội trung đàn.

Giờ nầy, Lão giáng để xem phúc trình Đệ nhị Tam cá nguyệt nơi thí điểm Ngọc Minh Đài. Truyền lịnh đệ trình trước đây cho Lão xem qua.

Thược! Hiền đệ bạch lại những đại khái ở phúc trình cho Lão nghe...

Hiền đệ trở về. Lão miễn lễ, an tọa.

Trước khi Lão muốn chỉ đường vẽ lối cho các phận sự Ngọc Minh Đài, Lão muốn nói với toàn cả chư đệ muội rằng: Thế sự ngày nay không thể phân biện được ngày mai, vì bao nhiêu cảnh trạng mờ tối đã và đang luôn luôn diễn tả trước mắt mọi người, nào lợi danh, nào quyền tước, nào tiền bạc, nào truy hoan, thì còn định làm sao được, khi con thuyền ở giữa dòng khơi, chịu muôn ngàn sóng gió, tất cả mọi người đều nắm một giây được một giây, cầm một phút hay một phút, yên một ngày tự đắc một ngày, không tìm một lối thoát để nhìn một tương lai nghiệp đang chờ đợi huy hoàng, mà tất cả nhân sinh trong hoàn cầu đều có đặc phần của mỗi giống. Ví như ngày nay, chư hiền đệ, hiền muội đã hy thân hành đạo, tất nhiên hiểu đạo như thế nào, sẽ là con đường toàn thiện, toàn mỹ, sẽ là chiếc thoàn từ vững vàng trên sóng gió, sẽ là bảo đảm đời hiện tại, nên mới không nài gió mưa sương nắng, để đeo đuổi theo mục đích cao cả trên đời. Thật là hạnh phúc cho Nam Bang.

Lão tiếc vì, bốn mươi năm khai đạo, Thiên lý hoằng dương, khắp dư đồ chữ S đều có những ngôi Thánh Đường, trổ lên bao nhiêu hoa lành quả tốt, chỉ vì những con giun trong phân bón, những con sâu trong quả xấu, thành thử đất phì nhiêu mà cây trái chẳng sum suê. Đến ngày hôm nay, Lão rất mừng, đức háo sanh của Thượng Đế, lòng thương vô cực vô biên đối với chúng sanh trong kỳ mạt kiếp, phải tìm phương pháp nhiệm mầu, cơ quan tối yếu, để bổ khuyết vào những điều khiếm khuyết, để chỉnh đốn những nơi tàn rủ, để vận dụng tất cả khả năng của những người thiện chí, thiện tâm vì Đạo, vì nhơn quần, vì tự thân có dịp dốc hết khả năng mình cho xứng đáng một kiếp người sanh trong cõi thế, cho xứng đáng một chức vụ của Thiêng Liêng, cho đẹp màu áo đạo. Cơ hội đã có, chỉ còn một điều là nhơn lực, nhơn tâm phải cố gắng làm sao cho nền Đạo được vững vàng, giáo lý được hoằng dương, từ các bậc thượng, trung, hạ, đều được thấm nhuần lý Đạo, để khoát màn vô minh mà nhìn tương lai rực rỡ.

Nơi Ngọc Minh Đài tuy gọi rằng thí điểm đầu tiên, chư hiền đệ, hiền muội hiểu như thế nào? Thí điểm đầu tiên đây nghĩa là một sự phát huy đầu tiên của Cơ Quan về sự, để một ngày mai, dòng giáo lý được thông suốt, tinh thần đạo được tăng trưởng, nên gọi là thí điểm đầu tiên. Thế nên mọi việc, Lão hằng mong từ hành vi đến chức vụ của Ban Cai Quản Ngọc Minh, còn riêng về danh từ Thánh tịnh Ngọc Minh chỉ là một danh từ để làm nơi phổ độ người đời đi sang nẻo Đạo, để cho đời mình được hiểu tương lai hạnh phúc của mình, chớ không cứ là danh từ của Cơ Quan. Tất cả từ tiền, trung, hậu, nếu một khi Cơ Quan ráp đầy bộ phận, hoạt động trong mọi đường lối, chướng ngại, khai thác hết rừng rậm hố sâu, giáo lý được phổ thông, thì tòa thánh, hội thánh, thánh thất, thánh tịnh, tất cả chùa am, bất cứ nơi nơi hành thiện, cũng đều có động lực của Cơ Quan thúc đẩy. Tất cả chư hiền đệ hiền muội hãy nhớ lời Lão hôm nay mà vững lòng hành sự. Cứ như phúc trình... cười...

THI

Khen chẳng đáng khen, chê chẳng chê,

Lòng thương nhắc nhở khá lo về,

Đừng rằng sức mọn, tài không đủ,

Công quả bao nhiêu cũng trọn bề.

Lão rất thương cho tất cả đệ muội nơi Ngọc Minh Đài, Lão khuyên cần cố gắng lo cho vẹn vnhững phần việc ở chương trình. Chư hiền đệ, hiền muội nên nhớ rằng Thiêng Liêng lúc nào cũng âm phò mặc trợ tùy theo lòng chí thành của chư hiền đệ, hiền muội. Trình độ nào cũng được dìu dẫn, chẳng lựa quí tiện phú bần, không đợi tài hay sức mạnh. Lòng chí thành sẽ đem đến cho chư đệ muội những toàn năng toàn giác. Nếu chư đệ muội sụt sè hay có những ý tưởng mơ hồ, nhẹ đức tin, thì dầu việc nhỏ như việc hằng ngày cũng không làm ni, lựa là phổ độ nhơn sanh.

Lão vì tinh thần của chư đệ muội còn đang khủng hoảng trong mọi chi phối của đời, nên không nỡ dụng huyền linh để trừng trị những ai mượn đạo tạo đời, những ai muốn làm chướng ngại trong đường lối hành đạo, những ai nghĩ đến sự dối gạt bạn bè đạo hữu. Các tội lỗi ấy đều phải chịu cực hình, song Lão đổi lại làm sự an ủi vỗ về, vì Lão thấy đời đã đem đến bao nhiêu việc mê hoặc, rủ ren, rù quến, mà chư đệ muội còn biết chiêm ngưỡng Thiêng Liêng, nương theo cửa đạo, cũng có thể dùng tâm đạo mà đổi lấy tội tình khinh giảm, hầu chư đệ muội được vững vàng tiến bước trong tình thương vô cực vô biên của Từ Tôn Kim Mẫu.

Kể từ nay đến Đệ tam Tam cá nguyệt, Lão khuyên chư hiền đệ, hiền muội xúc tiến mọi đường lối đã vạch sẵn, hầu kịp bước trong cơ hội và kịp với thời kỳ kẻo trễ tràng phải chịu nhiều điều khảo đảo. Chư hiền đệ, hiền muội chớ thấy sự khó nhọc mỗi ngày nhỏ nhen mà nản chí, nếu thế thì thân sanh cũng không lấy gì bảo vệ cho được vẹn toàn, linh hồn cũng không được tiến hóa trên nấc thang của Tạo Hóa. Lão sẽ hết lòng chỉ dạy.

Về Ban Phổ Huấn, cần phải khuếch trương cho đúng lúc, không được trễ tràng, tất cả nhân viên toàn là công cử tùy phận sự với khả năng chọn lựa của đạo, của mình, thì không lý do nào bê trễ được. Trường hợp đặc biệt cũng có thể cho phép tự mình hiểu mình trong phận sự phải thực hành hay phải tạm dụng, thì cần đem đến chỗ minh bạch, hầu nhượng bước cho những người có thiện chí dốc hành, dù không nhận được việc, chớ trong sự tiến cử cũng là hữu công với đạo. Lão phân bấy nhiêu lời, chư hiền đệ, hiền muội cần hiểu.

Đây Lão bàn việc với chư đệ muội nơi Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý: Lão rất vui nhìn thấy sự hy sinh của Thiện Bảo, lòng chí thành của Huệ Lương, đức khiêm nhượng của toàn cả nhân viên, tuy rằng Văn Phòng chưa được chánh thức trung ương, qui điều ban phát, mà mọi việc cũng vẫn động tác với thời gian, thật rất đáng khen. Chỉ còn một việc nầy là chư hiền đệ, hiền muội chưa được lòng chung thủy, mỗi khi làm việc gì có khai mà không có kết, là do chỗ khai rồi chẳng hành thì kết làm sao đến được. Nếu chư hiền đệ cần thấy chỗ đó để bổ khuyết vào, Lão tin rằng thời gian sẽ không còn vô dụng nữa và mọi việc sẽ tiến hành. Ví như Ngọc Minh Đài là thí điểm, như tình đồng đạo là mật thiết liên giao, trong phần ấy có nghi lễ, nhơn cách. Nếu thiếu tình đồng đạo thì thiếu nghi lễ, mà thiếu nghi lễ thì thiếu nhơn cách, nếu không nhơn cách còn làm hướng đạo làm sao?

Cười... Lão nói đây để đưa chư hiền đệ, hiền muội lên một nấc thang thành công, chớ không phải nói để mà trách phạt, đến khi sự trách phạt hiện ra nơi Cơ Quan là không còn Cơ Quan nữa, và Cơ Quan sẽ thành một nơi hiểm trở vô cùng, hơn hết các loài quỉ ma tà quái.

Rồi đây Thiêng Liêng sẽ vận chuyển tất cả những gì mà Cơ Quan còn thiếu, để ráp đầy bộ phận cho chư hiền đệ dễ dàng tiến bước. Chư hiền đệ đừng e ngại, hãy yên lòng, cần nhứt một điều rất tối yếu là phải nâng đỡ nhau, yêu mến nhau, dìu dẫn nhau, thông cảm nhau từ việc phải trái, việc nên hư. Nếu được vậy, sự thành công đã nắm chắc trong tay của người hành đạo rồi vậy.

Lão cũng do lịnh Đông Phương Chưởng Quản để chuyển sắc Từ Tôn Kim Mẫu dạy Bộ Phận Hiệp Thiên Đài đến Ngọ thời sơ nhứt thập ngoạt, thiết đàn tại Vạn Quốc Tự, là do sự ban ơn của Kim Mẫu. Huỳnh Chơn hiền đệ lưu ý. Hiền đệ an tọa.

Huyền phép Thiêng Liêng hộ trợ, không còn bày bố ở tiên tri để cho ma quỉ thừa cơ dối gạt lòng tín ngưỡng của chúng sanh, nên mọi việc Thiêng Liêng sẽ hộ trợ. Khi chư hiền đệ, hiền muội hành sự đầy đủ đức tin, sẽ thấy Thiêng Liêng lúc nào cũng sẵn sàng kề bên lòng chí thành của chư hiền đệ, hiền muội.

Hỡi chư hiền đệ, hiền muội ôi!

THI

Cố gắng làm nên kịp thế thời,

Mở mang giáo lý khắp cùng nơi,

Cho công qu đáng người ca tụng,

Cho sử xanh nêu tiếng để đời.

BÀI

1. Đời càng loạn, đạo càng phải trị,

Cờ giao chinh thế bí song xa,

Lấy chi giữ vững đạo nhà,

Để cho trăm họ thái hòa bình an.

2. Mồi danh lợi ngổn ngang mặt nước,

Bóng kình ngư vùng vượt bể Đông,

Giang sơn mấy khách thư hùng,

Can trường mấy kẻ vẫy vùng mấy phương.

3. Đạo mở ấy mở đường cứu cánh,

Cứu đời đang trong cảnh điên nguy,

Trong đời có những chi chi,

Có gì dĩ vãng, có gì tương lai.

4. Chuông cảnh tỉnh ngày nay thức tỉnh,

Trống gọi hồn cho định tâm hồn,

Bình minh đến lúc hoàng hôn,

Hỏi mình, mình dại, mình khôn thế nào.

5. Tu là sửa, là trau mình trước,

Tu cho nên cho được cái ta,

Tu cho vững thế nhơn hòa,

Tu thân mới đặng nghiệp nhà vững an.

6. Tu để thoát những màn đen tối,

Tu hầu lên chín cõi Thiên đường,

Tu không diệt mất tình thương,

Tình thương đem lại cột rường gầy nên.

7. Tu phải rán chí bền chung thỉ,

Tu cần lo thấu lý nhiệm mầu,

Tu đừng có trước không sau,

Mình tu rồi để ngõ hầu độ nhơn.

8. Lão muốn đem nguồn cơn thế sự,

Để phô bày lành dữ mọi điều;

Nhưng e chư đệ sinh kiêu,

Máy trời đã lậu chịu nhiều nạn tai.

9. Thôi nhìn bóng Cao Đài vòi vọi,

Để lần dò cho khỏi gian nguy,

Cố công đi đến khoa thi,

Để vào chiếm bảng trong kỳ Hạ Nguơn.

Lão dạy qua một đoạn và truyền lịnh Ngọc Liên đôc giả thay cho Bạch Tuyết.

Đây, Bộ phận Ngọc Minh Đài nghe Lão dạy:

BÀI

Khen Diệu Hạnh có phần tiến bộ,

Nhờ tiền căn định số nguyên nhân,

Chung tay xây dựng các phần,

Thượng hòa, hạ mục chói ngần tương lai.

Thược nhìn lại bao ngày cõi tạm,

Nung chí mình cho cảm được người,

Nếu còn chểnh mảng chiều mơi,

Đạo không mạnh tiến lỗi lời nguyền xưa.

Hộ rất tốt nhưng chưa rằng tốt,

Công muốn thành chậm lụt khó nên,

Khuyên đừng chấp nhứt tỵ hiềm,

Cũng đừng nóng nảy mới bền công tu.

Nhơn sớm tối cần cù thế sự,

Cũng không quên gìn giữ đạo tâm,

Cố công mối đạo phăng tầm,

Chí thành trọn vẹn ân thâm hộ phò.

Hoa Lý được thơm tho nhờ Đạo,

Phải dặn mình hòa hảo đệ huynh,

Cá nhân là việc thường tình,

Công đầy quả đủ đăng trình ngôi xưa.

Sanh rất tiếc việc chưa thực hiện,

Dầu thiếu thời biến chuyển toan tân,

Một lời vó ngựa khó hơn,

Người xưa không thẹn hy thân vì đời.

Ngô Liên rất tin Trời tưởng Phật,

Đã dày công xây đắp tương lai,

Nhưng còn kém một việc nầy,

Cẩn ngôn cẩn hạnh tương lai vững vàng.

Thông! Hiền đệ nên nhớ rằng lễ nhạc là động lực chánh cho sự phát triển tinh thần của các đạo hữu ở chỗ chí thành. Hiền đệ đảm nhiệm việc ấy, công quả không ít đâu.

TIẾP BÀI

Thông phận sự vẹn toàn công quả,

Về bạc tiền tua khá phân minh,

Chớ nên gây lắm tội tình,

Để cho mai hậu, cho mình, cho con.

Thiên phận sự lo tròn với bạn,

Khá rèn lòng cho xứng người tu,

Tôn ti khiêm tốn ôn nhu,

Khoe khoang tự đắc mờ lu danh trò.

Chấm công quả không dò sức yếu,

Có Thiêng Liêng chứng chiếu hộ trì,

Thâm ân muốn được bù chì,

Gia đình tu học có kỳ đoàn viên.

Đỗ Minh Châu giao liên phận sự,

Phải học đòi trung thứ tu thân,

Ở trần không thẹn vi nhân,

Ngôi Tiên mới được kề gần mai sau.

Hỡi chư đệ dồi trau lo liệu,

Khoảng thời gian thọ yểu cùng thông,

Nấc thang tiến bước bền lòng,

Lỗi thì răn dạy, quả công bia đề.

Loan, Cầu, Tàu bến mê vừa tách,

Cùng Tui, Giai sử sách học đòi,

Một ngày lý Đạo sáng soi,

Quả công lượm lặt về nơi thanh nhàn.

Đây Lão điểm những trang nữ đạo,

Túy, Nhãn lo tần tảo tu thân,

Bước sau rán bước cho cần,

Kịp cùng đồng đạo tinh thần quang minh.

Sắc, Huê, Ái giữ gìn mối đạo,

Kiểu, Rẹt, Chua như nhứt chung tâm,

Thiêng Liêng bố hóa âm thầm,

Sớm hôm tu học mà tầm ngôi xưa.

Trương Thị Hóa nghiệp xưa nặng gánh,

Cảnh túng nghèo khó tránh cho qua,

Quả công cố gắng lo xa,

Lời lành lẽ phải hiệp hòa chị em.

Vũ Thị Oanh ngày đêm tu tỉnh,

Lập quả công giảm bịnh từ thân,

Sống trong kiếp sống ân cần,

Chi bằng hạnh phúc được gần cửa Tiên.

Hỡi chư muội lời khuyên của Lão,

Dầu nữ nam cũng Đạo con người,

Kề vai gồng gánh chiều mơi,

Sửa đời sở hữu lại đời tân dân.

THI

Tân dân, tân tiến đến tân phong,

Nhơn loại nhìn nhau một giống dòng,

Cùng đất trời nầy non nước đó,

Thánh hiền tiên phật mấy ai không.

Đây, vì sở nguyện của Sâm nơi Ngọc Vân Đàn, nghe Lão dạy:

Xưa đắc lịnh Ngọc Vân phát xuất,

Để ban truyền Thánh Đức Chuyển Mê,

Quả công đã vẹn mọi bề,

Tư gia Thánh ý trở về tư gia.

Nay muốn lập đàn nhà cầu khẩn,

Hỏi mẹ cha thân phận đọa siêu,

Hỏi thăm căn bịnh của Nhiều,

Sâm nghe Ta dạy những điều phiền lo.

Đây vì chứng lòng trò hiếu thảo,

Mẹ cha xưa vì đạo lập công,

Bấy lâu thọ hưởng ân hồng,

Phải nhờ con cháu hết lòng lo tu.

Nhiều thọ bịnh đền bù duyên nghiệp,

Đã tạo gây tiền kiếp đến giờ,

Muốn cho tránh khỏi bịnh cơ,

Toàn gia tu niệm đợi chờ ân ban.

Mỹ, Chú, Hương biết đàng tu niệm,

Hãy trông đời diễn biến xiết bao,

Lòng Trời có khác riêng nào,

Do công tu niệm mới vào đường Tiên.

Lão dạy Hiệp Thiên Đài ban hành lịnh nầy đến Văn Phòng chứng, phó cho hiền đệ Đạt Minh chuyển đến Ngọc Vân Đàn.

Nguyễn Văn Tụ nghe Lão ban cho:

THI

Muôn dặm tung bay một cánh hồng,

Từng phen nắng hạ đến mưa đông,

Về đây gởi gắm thân cô lữ,

Có bóng Đài Cao, có núi sông.

Ban ơn lành cho tất cả hiền đệ, hiền muội. Thăng.

 

-------------------------------------

Đã kiểm duyệt và ban hành:

T.U.N. ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN VÔ VI C.Q.H.T.Đ.T.N.

Cửu Trùng Đài                                              Hiệp Thiên Đài

Huệ Lương                                                     Huỳnh Chơn

 

 

Thiện Chí
ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây