Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
26/10/2005
Thiện Chí

Giải Pháp Cứu Độ Kỳ Ba

Các giải pháp thực hiện sứ mệnh Đại Đạo

Theo giáo lý Cao Đài, cũng như của nhiều tôn giáo khác, lịch sử nhân loại đang trải qua thời kỳ sau cùng của một đại chu kỳ từ thượng nguơn, trung nguơn đến hạ nguơn. Và thời hạ nguơn này là thời mạt kiếp để rồi chuyển sang chu kỳ mới, gọi là tái tạo dinh hoàn, lập lại trời mới đất mới hay thượng nguơn thánh đức. Đó là quy luật tiến hóa của vũ trụ. Không thể chỉ có sinh mà không có diệt, không chỉ có diệt mà không có sinh; sinh diệt, diệt sinh nối tiếp nhau vũ trụ mới vừa trường cửu vừa tiến hóa. Ví như trong thiên nhiên: "Cánh hoa mai vừa hé nụ, từng loạt lá đã rụng rơi, rồi hoa lại úa tàn, nhụy hoa tan tác, để dành phần cho quả hạt tạo thành." (Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, TGST 1970-1971, tr. 54.)

(Hình trên:Chánh môn Tòa Thánh Cao Đài tại Tây Ninh)
Đứng trước diễn tiến sàng sảy ráo riết của hạ nguơn theo dây chuyền nhân quả rất khốc liệt, nhân loại đang trong tình trạng kinh hãi, hoang mang; các chính phủ, các đoàn thể, tổ chức, giáo hội toàn cầu đều khẩn thiết tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp, dàn xếp khủng hoảng, chấm dứt chiến tranh. Nhưng hầu như tất cả đều tuyệt vọng. Vậy, từ Ý thức hệ Cao Đài, có thể nêu lên những giải pháp nào cho công cuộc cứu độ thời kỳ này?
Giải pháp tiên quyết là giải pháp con người, vì chính con người có đầy đủ phẩm chất về thể xác lẫn tinh thần hiển lộ hoặc tiềm tàng có thể phát huy để trở thành con người hoàn thiện và tiến hóa. Hơn nữa con người có thể đạt một quyền năng siêu việt trong mối tương quan với xã hội và vũ trụ.

Sứ mạng cứu độ phải vận dụng được tối đa đặc ân Thiên nhân hiệp nhứt trong Tam Kỳ Phổ Độ này.
Từ những xác định đó, chúng ta có thể đề ra các giải pháp đặc biệt cho cơ cứu độ hạ nguơn.

Giải pháp đối với cá thể con người

Như đã thấy ở phần trên, con người là:
*Hiển dương tốt đẹp nhất của bản thể vũ trụ tại thế gian.
*Động năng tiến hóa của bản thân và tác năng tài thành cho vạn loại.
Giải pháp ưu việt nhất để cứu độ con người là con người làm thế nào phát huy tối đa tinh hoa bản thể chính mình. Đạo học đã chỉ ra rằng tinh hoa thể chất của con người là "Khí" và tinh hoa tâm linh con người là "Thần". Một khi con người hiện sinh với một mức độ Thần Khí nhất định, tự nhiên sẽ giao hòa với năng lực vũ trụ ở mức độ nhứt định.

(Hình 1: Giải pháp đối với cá thể)
Nếu ta chọn trục ngang biểu diễn công phu thăng hoa của con người mà điểm trung tâm là nơi Thần Khí tụ hội, lúc đó, là cao điểm của công phu, và tại nơi đây chủ thể con người sẽ thu nhập được năng lực của vũ trụ (biểu diễn bằng trục dọc), cũng ở cao độ.
Bấy giờ con người là con người chính danh, là Chơn nhơn, là con người đứng đúng trên bản vị của mình. Nên thánh giáo Cao Đài đã xác minh rằng:
"Cái bản vị cao quý nhất của con người đối với vạn vật vạn linh là cái quan trọng với chính nó trong cuộc sống xã hội nhân sinh. :Cái chỗ chứng đắc của con người toàn diện là sống theo đúng bản vị của con người trong ý nghĩa bất tử bất biến."
(Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 15-4 Tân Dậu)

Giải pháp đối với xã hội nhân sinh

Vẫn lấy bản vị con người làm gốc để hoàn hảo hóa mối tương quan giữa người và người, đó là căn bản của giải pháp đối với xã hội nhân sinh.

Lý tưởng cứu độ kỳ ba cho xã hội là xây dựng xã hội đại đồng, tức xã hội bình đẳng trên nhân vị và nhân quyền mà mọi sinh hoạt đều hòa hợp bằng tương quan nhân ái. Nói gọn là thiết lập một nền tảng nhân bản để tạo thế nhân hòa. "Có tạo lập được thế nhân hòa thì xã hội đại đồng mới có cơ hội thành hình." (Lê Đại Tiên, TGST 1970-1971, tr. 29.)

(Hình 2: Giải pháp đối với xã hội)
Vẫn với trục ngang của sơ đồ 2 làm cuộc diện xây dựng xã hội đại đồng, thì điểm trung tâm phải là nhân bản, nơi đó mọi nhân tính thuộc về nhân sinh lẫn tâm linh, đều đã phục hồi. Cũng từ trung tâm này, Thượng đế tính trong mỗi cá thể sẽ thúc đẩy con người hướng lên Đấng Tối Cao hay lý tưởng Chân Thiện Mỹ (biểu diễn bằng trục dọc).

Chừng ấy, bản thể đại đồng của nhân loại sẽ hòa nhập vào bản thể vũ trụ hay, nói theo Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hòa nhập vào ân điển cứu độ của Đại Linh Quang. Xã hội sẽ an lạc và tiến bộ toàn diện.

"Có bản chất đơn thuần Tạo Hóa,
Sẵn thiên lương chơn ngã con người,
Trưởng sinh trong một cõi đời,
Non sông gấm vóc của Trời dành chung."
(Đức Lê Đại Tiên, TGST 1970-1971, tr. 28)

Giải pháp tôn giáo

Giải pháp tôn giáo được đặt để trên hai chủ thể chính là người sứ mạng của tôn giáo và thực thể đạo cứu thế.

1. Người sứ mạng
Trong Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, người sứ mạng là người được chọn để thi hành giải pháp cứu độ. Đó là người được ban trao quyền pháp khi hội đủ các điều kiện cơ bản:

* Hiến dâng phụng sự nhân sanh.

* Đứng vào chủ vị của con người Đại đạo là người đã đạt đến hai điểm giao hội trên đây của bản thân và của xã hội đại đồng.

* Ý thức sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ là sứ mạng lịch sử nghìn năm một thuở, sứ mạng quy nguyên phục nhứt. "Dòng sông muôn ngõ rồi cũng quay về với biển cả. Sứ mạng Thiên ân của con người Đại đạo là biển cả, là bản thể vô biên." (Đức Giáo Tông Đại Đạo)
Sơ đồ 3 bên đây cho thấy bậc Thiên ân là người được trao quyền pháp đã đứng vào trong bản thể đại đồng để dung hòa, phá chấp, hóa giải mọi mâu thuẫn dị đồng bằng khả năng Thiên nhơn hiệp nhứt.

(Hình 3:Giải pháp đối với tôn giáo)

2. Thực thể Đạo cứu thế

Thành lập thực thể Đạo cứu thế là giải pháp cứu độ mà các tôn giáo đích thực được kết thành một thực thể quyền pháp có năng lực thực tiễn chuyển hóa cuộc đời sao cho "Đông thành xuân, phàm tục thành tiên thánh, loạn nên trị, chiến đấu ra an bình, vị kỷ ra đại đồng." (Đức Giáo Tông Đại Đạo, NTTT, 01-01 Kỷ Dậu.)

Chúng ta cần lưu ý danh từ "thực thể quyền pháp". Hai chữ quyền pháp luôn luôn hàm ẩn sứ mạng được Thiên cơ trao phó, tác động của nó vô cùng hiệu quả.

Đức Giáo Tông Đại Đạo đã khẳng định giải pháp tôn giáo trong Tam Kỳ Phổ Độ như sau: "Đại Từ Phụ dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á này để làm quyền pháp. Chính sứ mạng quyền pháp này thúc đẩy mọi sở vật thực tại tôn giáo kết thành thực thể Đạo cứu thế trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như cái ngòi gà trong quả trứng vậy. " (Đức Giáo Tông Đại Đạo, NTTT, 01-01 Kỷ Dậu)

Trên sơ đồ sau đây chúng ta sẽ thấy thực thể đạo cứu thế là một cơ cấu tổng hợp giải pháp con người, giải pháp xã hội, và giải pháp tôn giáo.

Giải pháp tổng hợp

Các vòng tròn đồng tâm (Hình 4 ) chính là các tôn giáo đồng có mục tiêu duy nhứt cứu độ thời hạ nguơn là phục hồi Nhân bản và Bản thể đại đồng. Mục tiêu đó chính là trung tâm điểm của các vòng tròn.

Các điểm đỏ trên mỗi vòng tròn là những người sứ mạng của mỗi tôn giáo. Đó là những động năng quyền pháp thúc đẩy công cuộc thánh đức hóa (hoàn thiện hóa) con người và xã hội theo mục tiêu nói trên.
Những hạt nhân sứ mạng này là những gút lưới của màn lưới Sứ mạng Đại thừa liên kết nhau và nối kết với trung tâm Đại đạo để phổ truyền tác động thiên nhân hiệp nhứt.
Màng lưới này sẽ trở nên "thế pháp" cứu độ, rung chuyển không ngừng để chuyển hóa nhân tâm, đó chính là thực thể đạo cứu thế.
Nếu giản lược sơ đồ này thành hai trục, thì trục ngang chính là Sứ mạng Đại thừa và trục thẳng đứng là Thiên đạo giải thoát.
"Thiên đạo trường lưu khắp vạn loài,
Chuyển cơ tiến hóa nhiệm mầu thay!
Đại thừa sứ mạng hành Thiên đạo,
Nào quản hè đông nẻo dặm dài."
(Đức Đông Lâm Tiên Trưởng, CQPTGL, 15-10 Đinh Tỵ.)

Kết luận

Đứng trước cuộc diện thế giới nhơn loại ngày nay với biết bao cảnh tượng chiến tranh, bạo lực mỗi ngày mỗi giờ có hằng trăm hằng ngàn người ngã gục; với bao thảm trạng đạo đức suy đồi, từng lớp kẻ đổ xô vào hố thẳm dục vọng, tự hủy diệt từng phút từng giây.

Lẽ ra khoa học văn minh hiện đại đủ sức đưa loài người vào đời sống thiên đàng tại trần gian, nhưng ngược lại đau khổ ngày càng chồng chất đó đây với nhịp độ tăng gia khủng khiếp!

Mọi giải pháp hầu như đều bất lực,loài người đang tủi hổ cho địa vị thiên hạ tối linh, không lẽ chỉ chắp tay chờ tận thế?

Nhưng không! con người chính là tạo hóa trong Tạo hóa:

"Con biết con là ai đó chăng?
Con ôi, lý Đạo ráng tầm phăng,
Con là không phải thân phàm xác,
Con vốn Chơn Thần Thượng Đế ban."
(Đức Chí Tôn, Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Q. 1, tr. 207)
Vậy loài người không thể tìm ra giải pháp tự cứu nếu không biết tự phát huy năng lực trong bản thân con người. Đó là điểm tiên thiên, là Chơn thần, là Đạo, là chìa khóa mở cửa Thiên đàng tại thế gian và mở cửa Bạch Ngọc Kinh (thượng giới).

Dĩ nhiên cái công trình công phu công quả để nắm được chiếc chìa khóa ấy không phải dễ dàng trong một kiếp, nên khi Thượng Đế khai Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ngài đã ban đặc ân đại ân xá những đứa con biết giác ngộ tu hành, và hơn thế nữa cho các Đấng Thiêng Liêng lâm phàm dìu dắt, đồng thời cả thiên đình chan rưới điển lành tạo thế thiên nhân hiệp nhứt hầu tận độ chúng sanh.

Với bao nhiêu ưu thế đó, giải pháp cứu độ kỳ ba đã lập thành một thế pháp mà trung tâm thần lực được nối kết từ cõi người đến cõi trời rồi tác động bao trùm thế gian như mạng lưới để chuyển thế từ suy đồi sang thánh đức.
Thiện Chí
ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây