Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Cao Đài Vấn Đáp 72 câu / BAN VĂN HÓA CQPTGL

  Quyển “Cao Đài Vấn Đáp” do Ban Văn Hóa Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo biên soạn, nhằm ...


 • Những hạt cà phê / Lê Anh Dũng

  “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.” (Mạnh Tử) Đây là chuyện tôi ...


 • CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

  . Who founded Caodaism? CaoDaism was founded in Vietnam at the beginning of the 20th century by Cao Dai, the Supreme ...


 • Này chư đệ muội ! mỗi độ xuân sang, lòng người rộn rã vui buồn của thế sự, dầu muốn ...


 • TÌM HIỂU PHÁP CHÁNH TRUYỀN Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh thức ra mắt nhân sinh vào ngày ...


 • Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy: “(. . .) Luận về trong lãnh vực tu học, nơi đây nói riêng, toàn ...


 • Thông minh Tâm linh (SI) / Ðàm Trung Phán

  Vì "mới ra lò" sau năm 2000 nên tôi chắc là ít người đã biết đến SQ và SQ cũng ...


 • Những năm cuối của thế kỷ XX có nhiều nhà nghiên cứu đã tiên đoán rằng thế kỷ XXI sẽ ...


 • Bảy bước tu học hành đạo / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  . . .Hôm nay Bần Đạo đến đây phân tách những nét chính của những giai đoạn của đời người ...


 • Thần thể / Sưu tầm

  Theo Phật giáo, Thần thể là hiện thân của những vị Bồ Tát (sa. bodhisattva) siêu việt, nói chung là ...


 • Khổng Tử là một trong vài nhân vật đã ảnh hưởng sâu xa đến lịch sử nhân loại bằng bản ...


 • Thứ Bảy, 27/01/2007, 15:32 (GMT+7) Bình dị cho đến sau khi chết TTCT - Nếu có một chốn vĩnh hằng của những con ...


13/04/2016
Thiện Chí

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 13/04/2016

TÓM LƯỢC SỨ MẠNG CƠ QUAN PTGL ĐẠI ĐẠO


SỨ MẠNG CƠ QUAN
PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ
II. ĐƯỜNG LỐI và CHỨC NĂNG HÀNH ĐẠO CỦA CƠ QUAN
III. MỤC ĐÍCH CƠ QUAN (trích Chương III –điểu 3 / Bản Qui Điều Cơ Quan)
IV. HỌAT ĐỘNG CƠ QUAN (trích Chương IV-điều 4 / Bản Qui Điều Cơ Quan)
V. TỔNG QUÁT VỀ SỨ MẠNG CQPTGLĐĐ
VI. KẾT LUẬN


I. LỊCH SỬ
Năm 1962 ( Nhâm Dần), Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo ra đời tại Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất
với nhiệm vụ “nghiên cứu về giáo lý và chơn pháp của Đại Đạo để gieo rắc trong khắp con cái của Chí Tôn không phân biệt phái chi”.

16-02-1965 (15-01 Ất Tỵ): Khai mạc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý tại 165E Cống Quỳnh, quận 1, Sài Gòn (Tại tư gia của Đạo trưởng Thiện Bảo Ngô Chí Bình và Đạo tỉ Ngọc Kiều (Lê Thanh Kiều) (địa cỉ hiện nay: 171B, Cống Quỳnh,Q.1, P.Nguyễn Cư Trinh,TP.HCM)
                                                     Tiền bối –Tiền nhiệm đầu tiên của Cơ Quan (ảnh lich sử)
Lịch sử >>

 05-3-1966 (14-02 Bính Ngọ): Ban Thường Vụ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam được thành lập và ra mắt ngày 15-02-Bính Ngọ, đứng đầu là Đạo trưởng Huệ Lương (Trần Văn Quế) với chức vụ Tổng Lý Minh Đạo (1966-1980) trong cơ cấu tổ chức như sau:
 - Tổng Lý Minh Đạo
 - Phó Tổng Lý Minh Đạo
 - Hiệp Lý Minh Đạo
 - Tham Lý Minh Đạo
 - Tổng Thơ Ký.
 - Phó Tổng Thơ Ký


                                                       Sinh hoạt Thanh Thiếu niên Cơ Quan (ảnh lịch sử)


Lịch sử >>

 11-9-1969 (30-7 Kỷ Dậu): Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trụ sở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam tại 171B đường Cống Quỳnh, quận 1, Sài Gòn.
 04-02-1970 (28-12 Kỷ Dậu): Hoàn tất việc xây dựng trụ sở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, lễ lạc thành được tổ chức vào ngày 22-3-1970 (15-02 Canh Tuất)
 18-5-1981 (15-4 Tân Dậu): Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam chính thức mang tên “Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.”Cúng Đại đàn tai Bửu Điện Cơ QuanII. ĐƯỜNG LỐI và CHỨC NĂNG HÀNH ĐẠO CỦA CƠ QUAN

“Cơ Quan này là bộ máy sau cùng, động tác theo thời gian, để giúp đỡ các hướng Đạo, từ Tòa Thánh, Hội Thánh, đến Thánh Thất, Thánh Tịnh, hầu có thông cảm nhau, và gặp gỡ nhau một chỗ trên phương diện giáo lý, hết nghi kỵ, tị hiềm nhau, để bắt tay nhau, tiếp tục đạo nghiệp phổ truyền giáo lý, cứu rỗi quần sanh.” (Đức Chí Tôn,Thiên Lý Đàn, 14-01 Bính Ngọ (04-02-1966). Thánh Giáo Sưu Tập Năm Bính Ngọ - Đinh Mùi)


                                                                            Lễ thượng đạo kỳ tại Cơ Quan

III. MỤC ĐÍCH CƠ QUAN (trích Chương III –điểu 3 / Bản Qui Điều Cơ Quan)

“ Cơ Quan là của toàn Đạo do “Ơn Trên” chỉ định lập ra để tổ chức các phương cách, phương pháp và phương châm với mục đích phổ thông và phổ biến trong nhơn sanh một giáo lý Cao Đài thuần nhất.”

Mục đích cụ thể:
“Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý lập thành với mục đích:
_Phổ truyền chánh pháp Đại Đạo,
_Phổ biến giáo lý chơn tu,
_Phổ tế quần sanh trên cõi tạm,


IV. HỌAT ĐỘNG CƠ QUAN (trích Chương IV-điều 4 / Bản Qui Điều Cơ Quan)

“Để thực hiện mục đích ghi ở chương III điều 3 trên đây, “Cơ Quan” sẽ áp dụng những họat động liên giao hành đạo, nghiên cứu, bảo trợ, thuyết pháp, ấn tống kinh điển sách vở Đạo, báo chí, xuất bản tờ thông tin, truyền thanh, đào tạo hướng đạo, mở văn phòng nơi nào chưa có Thánh thất, Thánh tịnh và ngọai quốc, . . .hay những họat động nào khác được Ban Thường Vụ chấp thuận.”

Họat động CQ >>

Nhằm tăng cường guồng máy Cơ Quan để thực hiện mục đích tôn chỉ và đường lối hành đạo trên đây, tổ chức CQ gồm BTV, các Vụ, Bộ phận Thông công (Văn phòng HTĐ), Ơn Trên đã cho thành lập Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Lý Đại Đạo (1977) và Nữ Chung Hòa Cơ Quan (1968) , bên cạnh là hàng ngũ Thanh Thiếu Niên PTGL (1966)                                                                    Đại Hội thường niên Cơ Quan PTGLĐại Đạo


V. TỔNG QUÁT VỀ SỨ MẠNG CQPTGLĐĐ

 Năm 1965, Đức Chí Tôn ban ơn Khai mạc Văn Phòng PTGL, đã nêu rõ sứ mạng Cơ Quan :
Các con cần ghi nhớ điều nầy :
_Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý không phải là một chi phái,
_ cũng không phải của một cá nhân nào, hay một đoàn thể nào,
_ mà phải là của toàn đạo, một nhịp cầu nối liền tình huynh đệ, một điện đài thâu và phát những động năng thúc đẩy cho sự thống nhứt giáo lý, tức là tinh thần vậy; để các con sẽ gặp nhau, quy nguyên ở vị trí duy nhứt, tri và hành theo chánh pháp của Đại Đạo.” (Đức Chí Tôn Thiên Lý Đàn, 15-02-1965 (14-01-Ất Tỵ)                                                      Tập thể Nữ Chung Hòa Cơ Quan Họp mặt Nữ phái.

SỨ MẠNG >>
 Năm 1975, Thánh giáo dạy:
“Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý hình thành với mục đích đường lối là hoằng dương giáo lý tận độ chúng sanh mà đường lối hoạt động của Cơ Quan là nhịp cầu thông cảm kết hợp tinh thần giáo lý trong Đại Đạo gồm có chi phái Tam Kỳ phổ độ và tôn giáo bạn thế giới năm châu, đặt lên những người nhiệt tâm thiện chí, hy sinh trì thủ kết thành cơ cấu một Cơ Quan.”(Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo,Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời 27 tháng 01 Ất Mão (9.3.1975)
Ca đoàn CQPTGL

VI. KẾT LUẬN:
Ba điểm chính trong
ĐƯỜNG LỐI MỤC ĐÍCH HÀNH ĐẠO CỦA CQPTGL:

“Điểm thứ nhứt : Khảo cứu giáo lý Tam Giáo Đạo, đem lại cho nhơn sanh hiểu biết từ nguồn gốc Đại Đạo phát sanh Tam Giáo Đạo, cho đến Tam Giáo Đạo trở về nguồn gốc Đại Đạo.

Điểm thứ hai : Ban hành kinh điển, đạo luật, để kêu gọi các hướng đạo nhớ lại tôn chỉ tối cao của Thượng Đế, đã vạch sẵn một đường lối cho một chánh thể quy nguyên Tam Giáo, mà thực hành cho đúng với chơn lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Điểm thứ ba : Mở rộng lòng thương tuyệt đối với các chi phái, giáo phái, từ đẳng cấp chức sắc cho đến tín đồ, hãy bảo trợ trên mọi phương diện, tùy theo sở xuất của Ban.” (Đức Đông Phương Chưởng Quản, Thiên Lý Đàn, 14-01 Ất Tỵ (15-02-1965). Thánh Giáo Sưu Tập Năm Ất Tỵ (1965). Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2010, tr. 86.)                                                          Lễ Bái mạng niên trình mới tại Cơ Quan (ảnh lịch sử)

Vậy Sứ mạng CQPTGL là Sứ mạng THỐNG NHẤT TINH THẦN TOÀN ĐẠO bằng phương cách phát huy sáng tỏ Giáo lý Đại Đạo, trên lập trường thuần chơn vô ngã, thương yêu đồng đạo, mà hiệu năng có được nhờ ở Đạo pháp thuần chơn,Trí tuệ tập thể và Tinh thần duy tiến không ngừng.◙
                                             Chư Tiền bối, Tiền nhiệm Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (ảnh lịch sử)
Thiện Chí

ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện ChíLý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí


NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí
BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí


ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí
TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí
TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí
Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện ChíHãy tự biết mình / Thiện Chí

Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí

Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí


Thiên Nhãn / Thiện Chí

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây