Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Tín ngưỡng Việt Nam còn gọi là tín ngưỡng truyền thống hay tín ngưỡng dân gian, là tín ngưỡng của ...


 • KẾ SÁCH TÂM LINH / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  . . . Như chư hiền đã biết, bất cứ lãnh vực nào, nhất là lãnh vực Đạo Giáo giáo, ...


 • Thánh giáo giao thừa / Đức Chí Tôn và Chư Tiền Khai Đại Đạo

  Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, Mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất (6-2-1970) (Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ ...


 • Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn ...


 •  Thánh giáo Cao Đài đã viết : "Nguyên thỉ con người không tự có tôn giáo, vì tự trong sâu ...


 • Thánh giáo giao thừa / Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo

  Cơ QuanPhổ Thông Giáo Lý, Tý thời 30 rạng mùng 1 Đinh Tỵ (17.02.1977)


 • Sám hối / Thiện Hạnh

  Đức Chí Tôn dạy rằng: \"Mỗi khi đứa nào lầm lỡ một việc gì, rán mà sám hối ăn năn, ...


 • Ảnh: Humanity :Artist's notes: "Even when there is no one else to see, God watches us. One aspect of Buddhist ...


 • Chúng ta sống trong cõi nhị nguyên đầy khổ đau nhân quả nhưng cùng lúc chúng ta cũng sống trong ...


 • Trong kinh nhựt tụng Cao Đài, bài Tiên giáo Chí Tâm Quy Mạng Lễ, xưng tụng Đức Thái Thượng Đạo ...


 • Ôi! Tại sao người ta phải lấy chính sinh mạng mình và sinh mạng kẻ khác để trả giá cho ...


 • Một giờ thanh tịnh một giờ linh


04/07/2014
BÁC NHÃ THIỀN SƯ

LUYỆN KỶ


LUYỆN KỶ


Luyện kỷ phục sơ tánh trọn lành
Trăm ngày tận diệt gốc vô minh
Tâm can có chủ thần yên ổn,
Tai mắt vô quyền hết sự sanh
Tánh mạng song tu hay nhập Thánh
Âm dương lưỡng hiệp đặng trường sanh
Quay về nhà cũ không phiền não.
Luyện kỷ phục sơ tánh trọn lành

BÀI:

1. Học Đạo làm Thánh, Tiên là cao cả,
Y huyền môn thông Bác Nhã chi tâm;
Đạo vô vi chí cao cực thậm thâm
Còn sắc tướng, thinh âm sao thấy được.
2. Hiểu chăng chỉ người có duyên có phương,
Gặp Minh sư thì rõ chước tu hành;
Tỉnh ngộ rồi giải thoát mọi hư danh,
Tu học phép trường sanh là đại chí
3. Muốn hạ thủ trước phải lo “Luyện kỷ”
Luyện thuần thành khỏi uổng phí một đời tu
Cách trau rèn cũng phải lắm công phu,
Chí gan dạ cần cù hằng quyết liệt.
4. Ôi! Đường đời đầy chông gai khúc chiết
Mà lòng người tình tiết khó lường đo;
Tháo gỡ xong thì mợi được tự do
Còn dung dưỡng quanh co che lấp đạo.
5. Tu phải luyện thân tâm cho đảm bảo
Vững lập trường chí đạo tới không thôi;
Chí là nơi xu hướng của con người,
Theo chí đó chớ đổi dời là “luyện”
6. Ngoài mục đích, cấm lòng đừng quyến luyến,
Trừ thói quen, dẹp bao chuyện bên ngoài;
“Kỷ” chính là chơn diệu thể Bản lai,
Phép “luyện kỷ” quay mắt, tai về Tánh.
7. Luyện kỷ cốt cho ý thành tâm chánh
Mới không lo bị lạc cảnh bàng môn
Chuyển pháp luân, quay ngược bánh Kiền Khôn
Thì muôn kiếp trường tồn đồng Tạo Hóa
8 .Tìm hỏng hư lo bổ bồi, đấp vá
Chỗ tánh xưa cẩu thả nhiễm lâu ngày;
Bởi lòng người hay dễ động (dễ) lầm sai
Ý vọng tác dông dài càng khó phục
9. Tâm ý thích rong chơi trong cảnh dục,
Sửa cái thường, phút chốc dễ thành đâu;
Phép tu hành “luyện kỷ” đứng công đầu,
Luyện cho chính, cho sâu, cho rốt ráo.
10. Thường chuyên nhứt, quyết không cho trở tráo
Vững một lòng, khảo đảo cũng kiên trinh;
Luyện Kim đơn,tu Tánh Mạng phải minh
Quét lục dục thất tình, ngăn vọng niệm.
11. Hành hay Chỉ đều phòng nguy lự hiểm.
Mỗi sát na, kiểm điểm chớ vuông lòng,
Khi thuốc sanh, coi nguồn nước đục trong,
Còn niệm lự, Tinh theo dòng nước đục.
12. Bặt tưởng nhớ, nghĩ lo điều họa phúc,
Tinh Khí Thần hoàn phục lại Tiên Thiên
Còn vọng sanh tâm ô nhiễm trần duyên
Dẫu tác hợp, Hống Diên hoàn hữu lậu.
13. Đáng sợ nhứt Kiền khi quay lại Cấu,
Giống não phiền còn ẩn dấu chưa tiêu;
Chước quỷ ma khéo cám dỗ đủ điều
Người nhẹ dạ dễ xiêu mà lãng sự.
14. Thấy sắc đẹp ngăn ngừa như cọp dữ,
Thì chư bang vạn thứ cũng không vừa;
Phải đề phòng bịnh ham thích, mến ưa,
Cái đã thấy cũng như chưa được thấy.
15. Cảnh trái ngang khiến lòng người (hay) nóng dậy,
Bất bình rồi đốt cháy cả tâm can;
Lửa não phiền dầu sắt đá cũng tan;
Chỉ có thể kim cang không bị hoại.
16. Biết buông xả và từ bi nhẫn nại,
Còn có gì lụy hại được thân ta;
Ngại lòng người chưa thiệt chịu buông tha;
Nên nghiệp chướng oan gia theo quấn bó.
17. Việc phải làm, thấy việc nào cũng khó,
Sự cấm ngăn, muốn chừa bỏ điều gay;
Tuy biết rằng đạo đức thậm là hay,
Nhưng tâm chí loay hoay chưa dứt khoát.
18. Viện đủ cách để tìm đường thối thác,
Nào già nua tuổi tác chậm đi rồi;
Hoặc gia đình còn lắm việc lôi thôi,
Chờ chồng vợ đủ đôi đi một thể.
19. Đời còn dài thủng thẳng tu chưa trễ,
Đợi con nên vai vế, muộn màng bao!
Ôi! Kiếp người trăm tuổi mấy ai nào,
Lỡ cơ hội, làm sao tìm có lại.
20. Cứu tánh mạng, việc rất nên trọng đại,
Như nước tràn, lửa cháy sát bên chân;
Như giặc xua, cọp đuổi nột sau lưng
Như trẻ dại sảy chân sa xuống giếng.
21. Sự cấp bách khỏi lý do trưng biện,
Sao mới người thông biến khá cân đo;
Giải thoát rồi tọa hưởng thú tự do,
Bằng vướng víu bó gò trong nô lệ.
22. Thường nội quán phát Bồ đề trí huệ,
Nhiếp sáu căn dồn để cả vào tâm;
Tâm phóng ra, dương trở hóa thành âm,
Tinh tẩu thất khó cầm, Thần tán loạn.
23. Kho Tam bửu mỗi ngày thêm mỗi cạn,
Đành ô hô tánh mạng tự vô thường;
Cái đáng thương mà đành bỏ không thương
Cái đáng sợ lại vấn vương không bỏ.
24. Muốn tốt lúa, nhổ trừ cho sạch cỏ,
Phá vô minh, phải cậy có Nguyên thần;
Mượn huyễn thân, mà tạo đúc Kim thân
Cách bão chánh, dưỡng chân đều tá giả.
25. Tâm luyến cảnh, lạc hậu thiên sanh hóa,
Ý qui Trung, đều biến giả thành chơn
Bỏ thói quen trừ cựu tập khó hơn
Trước hạ luyện kim đơn, lo “Luyện kỷ”
26. Việc đắc thất tựu trung do ở chí,
Chí cho bền, tâm ý cũng chìu theo;
Dẫu ngũ trần bám chặt như đỉa đeo,
Khôn lánh trước, ruổi theo mau hất bỏ,.
27. Núi sông hiểm ngại ngăn không phải khó,
Khó lòng người, chí đó có hay chưa?
Luyện tâm viên không chuyền nít ghét ưa,
Luyện ý mã hết đong đưa bắt bỏ.
28. Luyện tình cảm không hoan mê đây đó,
Luyện mắt tai không nghe ngó dâm tà;
Miệng lưỡi không thèm lạt, nói ba hoa
Mũi không thích la đà thơm quyến rũ.
29. Thân thanh tịnh không đam mê ăn ngủ
Thảy quay về sở chủ tánh nguyên linh;
Khắng khít nhau thành một thể viên minh
Đắc nhứt tánh vô sinh, thần diệu dụng,
30. Luyện là bớt chỗ dư, bồi chỗ hũng,
Chữa cái hư, hàn cái lủng cho thành
Sáu lậu căn, ba lậu nghiệp vá lành
Thì tánh mạng đặng toàn sinh vô hối.
31. Bước bước nữa, chuyển âm dương giao hội
Tam Ngũ hoàn Một, khôi phục nguyên sơ;
Đó là thông vạn pháp, đạt thiên cơ
Thoát khổ hải sang qua bờ giác ngạn.
32. Đọc khẩu quyết trước sau cho tường hản,
Chỉ thế nào, mà Quán phải làm sao?
Chỉ là dừng tâm tán loạn động xao.,
Giữ Tam bửu khỏi hư hao qua các ngõ.
33. Quán là chiếu soi trong tánh đó,
Phá hôn trầm, Thần tỏ tỉnh ngây mê
Nếu ngũ quan, biết trông ngược trở về
Hay bồi dưỡng căn đề thông huyết mạch
34. Hay hàn vá chỗ rịn hư thủng rách
Hay an thần rửa sạch những tư tà
Hay thối âm mà dưỡng khí sanh ra
Luyện đến chỗ không ta, ai chẳng khủng
35. Vút nanh nhọn bấu vồ không chỗ trúng
Giáo gươm dài khó phủng được hư không;
Bởi vô tâm mà chuyển bại được thành công,
Tóm lại một chữ “Không” là trọn đủ
****
THI
Bước đầu luyện kỷ lắm công trình,
Mài, giũa, trui, rèn, gạn lọc tinh;
Tật xấu, thói hư đều tẩy sạch,
Kiêu căng, tự ái cũng tan tành.





























BÁC NHÃ THIỀN SƯ

Nên Người chẳng phải dễ gì đâu,
Nên Phật Thánh Tiên lại khó cầu,
Biết sửa một ly là đắc quả,
Con ôi Diêu Điện Mẹ đang sầu.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thiên Lý Đàn, 01-02 Mậu Thân, 27-01-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây