Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Giê Su ra Dù ngày nay, chuyện đón Giáng Sinh ở nhiều nơi mang nhiều tính lễ hội, thậm chí ...


 • Sứ mạng Chung Hòa là trách nhiệm quan trọng của Nữ Phái Tam Kỳ Phổ Độ để góp công quả ...


 • Tái ngộ / Bát Nhã Thiền Sư & Quảng Đức Chơn Tiên

  Bát Nhã Thiền Sư & Quảng Đức Chơn Tiên dạy tại Minh Lý Thánh Hội vào ngày 7 tháng 6 ...


 • Atman & Brahman / Trần Ngọc Tâm s.t

  Atman & Brahman MichaelJordan • Bản Việt ngữ: Phan Quang Định Trần Ngọc Tâm s.t Hai khái niệm triết lý quyện vào nhau, ...


 • Giới khẩu kinh / Thánh giáo Đức Vân Hương Thánh Mẫu

  GIỚI KHẨU KINH (Trích Minh Thiện Chơn Kinh-Ngọc Linh Thánh Tịnh "Phụng Lầu" ấn tống năm Kỷ Hợi 1959) * * * . ...


 • Dịch Học Nhập Môn / Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

  Học Dịch có thể chia ra làm hai đường lối: 1. Một là học gốc Dịch tức là chuyên khảo về ...


 • CUNG TÝ là cung khởi đầu, cho nên trong Dịch Học phân ra ngôi TAM TÀI như sau : THIÊN ...


 • Lễ nhạc và thánh thi Cao Đài Trong buổi sơ khai của đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn đã dạy chư ...


 • Chánh đạo - chánh tâm - chánh tín / Đức Ngô và Chư Tiên

  Chư hiền đệ hiền muội ! Bốn mươi hai năm khai đạo và giáo đạo vừa qua, chính Đức CHÍ ...


 • Vào đầu thế kỷ 20, trong những tháng ngày đất nước Việt Nam còn đắm chìm trong điêu linh khói ...


 • Mục tiêu tu luyện của Đạo giáo là trường sinh bất tử, là thành tiên 仙 hay chân nhân 真人, ...


 • Kỳ vĩ động Tiên Sơn (Quảng Bình) / Tuoi Tre Online - Lam Giang

  Thứ Năm, 07/02/2008, 08:02 TTO - Khách du lịch đến Quảng Bình nếu chỉ biết đến "đệ nhất động" Phong Nha thì ...


03/01/2007
Nguyễn Ngọc Châu sưu tầm

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Ngũ Liên Huờn Thi

Ngũ liên huờn thi

ĐẠO VÀ ĐỜI

Người đời và người Đạo có cái nhìn khác nhau về Đạo …(Nguyễn Ngọc Châu sưu tầm)

Chánh Phối Sư Ngọc Hường Thanh

Tòa thánh An Hội Bến Tre, tháng Giêng Ất Tỵ 1965

Học cho mình, tu cũng cho mình,

Đạo ở giữa mình ấy Đạo linh,

Tà chánh tự nhiên do nhử kỷ,

Giác mê há phải kiếm trong Kinh.

Thờ Trời chớ để lòng dua mị

Tu Phật đừng lờn thói kỉnh tin.

Cung kính không bằng hơn phụng mạng

Người hay tự lực mới quang minh.

Quang minh gốc ở tại trong tâm,

Chớ kiếm đâu xa phải lạc lầm,

Tánh được thiên nhàn là cực lạc,

Tâm hay phá ám ấy Quang âm.

Tai nghe điều tức bèn vô thượng,

Mắt giữ hồi quang thật thậm thâm,

Cửa đống then gài gìn mối Đạo,

Công phu mình biết Đạo mình cầm.

Mình cầm Tâm được nữa mình nhờ,

Hơi sức nào lo chuyện bá vơ,

Chớ khá ham mê mừng núp bóng,

Rồi sau tĩnh ngộ chịu lơ đờ.

Tu là tự biết đâu là Đạo,

Đạo phải cần tu chưa phải thờ.

Ví biết nhơn thân, thân tự độ

Hồi quang phản chiếu thấy Thiên cơ.

Thiên cơ có sẵn dễ chi dò,

Vì bởi người tu chưa dứt lo,

Chẳng xét phận mình trong lẫn đục

Lo chi thiên hạ đói và no.

Chữ tu ngoài miệng la rùm ỏi,

Ông Phật trong Tâm bỏ tối mò,

Cười kẻ cho rằng mình mộ Đạo,

Mà nhè bỏ Đạo nghĩ buồn xo.

Buồn xo cho kẻ tưởng đâu linh,

Đạo nắm trong tay chẳng biết gìn,

Chỉ giỏi khoe tài tranh giáo lý,

Nào hay đóng cửa tụng huỳnh đình,

Cái câu vô sự là tinh tấn.

Còn thuyết làm thinh mới phát minh,

Hởi bạn tu hành mau tĩnh ngộ,


Học cho mình, tu cũng cho mình.

CPS. NGỌC HƯỜNG THANH

Năm bài thi họa lại 5 bài trên của Ông Nguyễn Ngọc Bích (*) đáp họa tháng bảy cùng năm Ất Tỵ 1965 tại Tòa thánh An Hội Bến Tre,

Học cho người , tu chẳng cho mình,

Đạo gốc thương yêu mới Đạo linh,

Tế thế tâm thành, âu khắc kỷ,

An ban chí nguyện, nại hòa Kinh.

Cầu Trời nhỏ phước chan đau khổ,

Khẩn Phật thi ân giảm mị tin.

Chẳng nệ công lao cùng tánh mạng,

Giúp đời hổn độn được quang minh.

Quang minh quảng đại thức nhơn tâm,

Bác ái từ bi, Đạo khó lầm,

Vạn vật yên vui, nền cực lạc,

Trâm dân thịnh vượng, cửa Quan âm,

Vùi thân công quả, cho là được,

Ổn thỏa ngồi thiền, giữ ấy thân.

Mở rộng tâm linh, vì đạo cả,

Thương toàn hạ thú, lẫn thượng cầm.

Thượng cầm thoát ác, thượng cầm nhờ,

Tu ấy là thương kẻ bá vơ,

Phật biết qưyên sinh, nuôi cọp đói,

Trời cho tĩnh ngộ hết lơ đờ.

Vong thân diệt ngã, đây là Đạo,

Cố chấp, duy tư, mối thẫn thờ,

Đả biết hy sinh là tự chủ,

Đương nhiên bất chấp, hướng Thiên cơ.

Thiên cơ bất lậu, có chăng dò?

Chẳng muốn, không ham, lại tuyệt lo,

Nhân tình tà vạy, Tâm hôn tối,

Công chánh quang minh , lẽ ấm no,

Lý gìn, nén dục, duyên trong trẻo,

Tâm động, sân si, quả tối mò,

Tâm tức nương nhau, nên đại định,

Qui căn phục mạng khỏi ngồi xo.

Ngồi xo chạnh nghĩ đến sanh linh,

Tánh mạng mai sau thật khó gìn,

Cảm kẻ giùm đưa rời khổ hải,

Mong ai tế độ khỏi lối đình,

Hồi quang phản chiếu, chưa vô ngã,

Tâm chánh công phu, chỉ tự mình,

Cứu nhân độ thế, Tâm không ấy,


Học cho người, tu chẳng cho mình.

NGUYỄN NGỌC BÍCH (1911 - 1967)

(*) Ông Nguyễn Ngọc Bích là con thứ tư của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Ông tốt nghiệp Kỷ sư Trường Bách Khoa ( Ecole Polytechnique), trường Kỹ sư Cầu Cống ( Ecole des Ponts et Chaussées) và Y Khoa Bac Sỉ tại Paris, Pháp. Ông từng có tiếng là "Bác Vật phá cầu" khi giử trách nhiệm Khu Phó Chiến Khu IX trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Nguyễn Ngọc Châu sưu tầm
Ngũ Liên Huờn Thi / Nguyễn Ngọc Châu sưu tầm

Là môn đệ Cao Đài Thượng Đế,
Phải dặn lòng phước huệ song tu,
Ấy là công quả công phu,
Thương người mến vật vận trù nội tâm.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, 29 tháng Chạp Mậu Ngọ

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây