Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
11/05/2007
Ban Biên Tập

Khả năng hội nhập thế giới của đạo Cao Đài

Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa "hội nhập" trong ngữ cảnh "Hội nhập kinh tế quốc tế". Theo Bách khoa tự diển Wikipedia thì :

"Hội nhập kinh tế quốc tế (international economic integration) là quá trình các doanh nghiệp của một quốc gia tham gia một cách chủ động, tích cực vào nền kinh tế thế giới.

Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan trong thế giới ngày nay khi làn sóng toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như toàn cầu hoá luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực thì hội nhập kinh tế quốc tế luôn mang theo mình những cơ hội và thách thức to lớn. [. . .]"

Để hiểu rõ hơn, xin đối chiếu ý nghĩa từ ngữ "hội nhập" với cách giải thích của tự điển Anh ngữ :[i]

Integrate ( hội nhập) :nội động từ:1. làm thành một toàn thể bằng cách chuyển tất cả các thành phần vào nhau; hiệp nhất. 2a. Kết nối với cái gì khác; liên kết. b. Làm một thành phần của một đơn vị (cơ cấu) lớn hơn. 3a. Mở ra cho mọi giống người hay mọi dân tộc không giới hạn; xóa bỏ phân biệt chủng tộc.b. Thu nhận (một bộ phận dân tộc) làm thành viên bình đẳng trong một cơ quan hay đoàn thể . .

Hội nhập kinh tế quốc tế  và từ ngữ "hội nhập" có định nghĩa là như thế; còn đối với tôn giáo, tôn giáo có xu hướng hội nhập vào cuộc diện thế giới không? Câu trả lời là có, bởi vì tôn giáo nào cũng có mục đích cứu thế, nên đều tìm cách đưa ảnh hưởng vào đời sống hoặc đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân lọai.

Vậy đạo Cao Đài có khả năng hội nhập đó như thế nào?

_ Trước hết đạo Cao Đài được trang bị bản thể luận "Đại linh quang – Tiểu linh quang" rút ra từ nguyên lý "Thiên địa vạn vật đồng nhất thể" để nhìn nhận toàn thể nhân lọai có cùng một Bản thể duy nhất hầu khơi dậy tình thương đồng loại, không kỳ thị dân tộc hay tôn giáo.

_ Kế đến, đạo Cao Đài thuộc về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có mục đích tận độ chúng sanh, và tự nhận có sứ mạng thực thi mục đích đó.

_ Thứ ba, đạo Cao Đài là tôn giáo vừa nhập thế vừa xuất thế , song hành thế đạo và thiên đạo, tổng hợp đường lối hành đạo của Tam giáo đạo để cứu độ toàn diện con người về mặt nhân sinh lẫn tâm linh.

"An lạc nào riêng kẻ thoát trần,

Khi thuyền lướt sóng vượt dòng ngân;

Vui lên sứ mạng vi nhân đó,

Mà cũng Phật tiên cũng Thánh thần."[ii]

Nhưng tựu trung khả năng độc đáo của Cao Đài vẫn rút ra từ phẩm chất truyền thống đạo đức dân tộc và bản tính dung hòa, dung hợp của con người Việt Nam. Đức Thượng Đế đã vận dụng những đặc điểm đó để khai TKPĐ tại Việt Nam, lập thành tôn giáo Nhân bản – Đại đồng.

Trở lại ý nghĩa lịch sử của công cuộc khai Đạo tại đất nước Việt Nam, sự chọn lựa nơi khai sinh Tam kỳ phổ độ không phải là một ngẫu nhiên. Đó là sự ban trao sứ mạng tiên phong cho một dân tộc "có một nền văn hóa huy hoàng từ ngàn xưa được cấu tạo trên một nền tảng  văn minh nhân bản sớm nhất nhân loại" [iii]

Chính tố chất nhân bản này là động năng phổ quát-trường cửu, là tình người, là tính người, là bản vị đánh giá từng nấc thang tiến hóa của nhân lọai đạt đến Chân Thiện Mỹ.

Ngay như trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này, khi trải qua chặng đường lịch sử bị bế tắc, sự thức tỉnh vươn lên bao giờ cũng là giải pháp "về nguồn".

 Với nhận định này và với những bài học thực tiễn vừa qua của đất nước, người tín hữu Cao Đài nhớ lại thánh ngôn của Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương: "Sứ mạng trọng đại của Đại Đạo là phục hưng tinh  thầntruyền thống cổ truyền của dân tộc dính liền với sự phục hưng văn minh nhân loại, để xây dựng một  nguơn hội thái bình  vĩnh cửu cho  muôn  người"[iv]

( Sứ mạng Đại Đạo cần hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là sứ mạng của tôn giáo Cao Đài. NV.)

Trên đây chúng ta đã xác định khả năng "hội nhập thế giới" của đạo Cao Đài. Nhưng một câu hỏi được nêu ra là: Người Cao Đài cần có những ý thức gì để bước vào cuộc đồng hành và hội nhập này?

Cần xác định rằng, vấn đề nêu lên không phải là một động thái cơ hội. Bởi vì mục đích đại đồng của Đại Đạo TKPĐ đã có từ trước theo thánh ý thiên cơ:

"Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo,

Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành;

Quyền Thầy hiệp cả vạn sanh,

Đông Tây kim cổ lập thành tương lai."[v]

Nên người Cao Đài cần tự ý thức:

1.  Không mê ngủ trong đức tin, đừng ảo vọng trong lý tưởng. Phải học hỏi rèn luyện không ngừng, vượt qua mọi thử thách mới có đủ bản lãnh đồng hành và hội nhập.

2.  Không tự giam mình trong "tháp ngà" của đạo. Bởi vì Đại Đạo không phải chỉ là một Hội thánh, một Thánh thất, một Cơ Quan, thậm chí không phải chỉ là Cao Đài giáo..

3.  Muốn đại đồng cùng thiên hạ phải đại đồng cùng dân tộc trước đã ( Nói cách khác, muốn hội nhập cùng thế giới, phải đồng hành cùng dân tộc trước đã.)

4.  Và hơn nữa muốn đồng hành cùng dân tộc, phải đồng hành cùng toàn đạo trước đã. Như Ơn Trên từng dạy một cách sâu sắc mà dễ hiểu là " Đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo" và " Đùng ai nghĩ rằng có thể trồng cây Đại Đạo trong lòng bàn tay của mình".

5.  Người Cao Đài phải đạt được tiêu chuẩn Con người Đại Đạo mới khả dĩ  thực thi được sứ mạng Tam kỳ phổ độ, như Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo từng dạy: "Quá khứ, hiện tại, vị lai, dòng sông muôn ngỏ rồi cũng quy về biển cả. Sứ mạng Thiên ân của con người Đại Đạo là biển cả, là bản thể vô biên. Ai chưa ở  vào chủ vị đó là chưa đạt đến sứ mạng cứu độ kỳ ba trong quyền pháp đạo."[vi]  ( Đây là tiêu chuẩn Tâm đại đồng, Tâm đắc nhất)

Đứng trước tình hình hiện nay của thế giới, một khi chúng ta nhận định rằng vận hội mới của đất nước gắn liền với thời cơ hội nhập cùng thế giới, thì người Cao Đài hơn ai hết, hãy nhớ lại thánh huấn của Đức Chí Tôn:

"Trước xây đắp Cao Đài thánh đức,

Dụng Nam Bang làm mức phóng khai;

Dân Nam sứ mạng Cao Đài,

Năm châu bốn bể hòa hài từ đây."[vii]

" Năm châu bốn bể hòa hài" và "Đông Tây kim cổ lập thành tương lai" rõ ràng là những dự phóng xóa tan ranh giới ngăn cách giữa các dân tộc bằng một công năng có giá trị phổ quát vượt không gian (Năm châu, Đông Tây) và thời gian (kim cổ). Đó chính là văn hóa nhân bản hay nhân văn, là cốt tủy của văn minh đích thực của kỷ nguyên mới. Đó chính là Đạo, là tinh hoa của con người mà Chí Tôn Thượng Đế muốn khơi dậy hầu loài người không để lu mờ trong lớp dục vọng đen tối.

Thời kỳ nầy Đức Thượng Đế khai Đạo tại Việt Nam là một đặc ân cho dân tộc này và cho cả hành tinh. Chính Thượng Đế đã mở ra cơ hội ngàn năm một thuở để loài người hội nhập cùng nhau trong cõi đời Thánh đức và cả trong Bản thể tâm linh, thông qua cánh cửa ngôi Cao Đài nội tại mà ai cũng có từ khi chào đời. Chiếc chìa khóa Thượng Đế đang sẵn sàng ban trao, ai là người của muôn thuở muôn phương hãy đến nhận .◙


[i]

The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000

integrate

Transitive Verb

1. To make into a whole by bringing all parts together; unify. 2a. To join with something else; unite. b. To make part of a larger unit: integrated the new procedures into the work routine. 3a. To open to people of all races or ethnic groups without restriction; desegregate. b. To admit (a racial or ethnic group) to equal membership in an institution or society. 4. Mathematics a. To calculate the integral of. b. To perform integration on. 5. Psychology To bring about the integration of (personality traits).

[ii] Lê Đại Tiên, TGST 1970-71, tr.26

[iii] Vạn Hạnh Thiền Sư, 30-8-Tân Hợi, 1971

[iv] Thiên Lý Đàn, 10 tháng 04 Ất Tỵ (10.5.1965)

[v] CQPTGL, 15 thaùng 2 Quí Hợi

[vi] CQPTGL,14 tháng 2 năm Canh Thân

[vii] CQPTG, 15 tháng 2 Quí Hợi
Ban Biên Tập
CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI / Ban Biên Tập

XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập


KHÔN ĐẠO THUẬN NHU / Ban Biên Tập
TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH / Ban Biên TậpGiấc mộng lớn / Ban Biên Tập

Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập
Câu chuyện đầu năm / Ban Biên Tập

Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập


Giao cảm / Ban Biên Tập


Thắp đuốc Đại Đạo / Ban Biên Tập


SÁNG KIẾN HÒA BÌNH / Ban Biên Tập

Người Được Chọn / Ban Biên Tập
Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây