Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
06/06/2010
Quách Hiệp Long

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 07/06/2010

Chữ Tâm là chốn Cao Đài

"Chử TÂM là chốn CAO ĐÀI
Không phân tã hửu là ngai Thượng Hoàng."


Đó là lời dạy của đức Vạn-Hạnh Thiền-Sư ngày 11-05-1970 Canh Tuất tại Trúc-Lâm Thiền Điện (VN).

"Chử Tâm là chốn Cao Đài" có nghĩa là Thượng Đế ngự ở Nội Tâm mổi chúng sinh. Đức Đông Phương Lảo Tổ cũng dạy:
“Tâm mình là điện thờ Thầy,
Giử cho thanh bạch hằng ngày kỉnh tin.”

Đức CHÍ-TÔN đã có lần hỏi các con cái của Ngài: “Thầy những mong ở một cõi trong sạch nhất nơi trần gian, Thầy chứng vào cõi đó, Thầy ngự vào đó để cứu rỗi con cái của Thầy trong kỳ mạt kiếp. Các con ôi! Cái cõi tịnh khiết đó ở đâu hởi các con? ”. (CQPTGLĐĐ 29-02-1972)

Còn « Không phân tã hửu là ngai Thượng Hoàng » dạy chúng ta về Tâm Vô Phân Biệt hay Thiên Địa Chi Tâm. “Lòng Tạo hóa từ bi bao trùm vạn vật, mở lượng khoan dung, dang tay từ ái đón rước tất cả sanh linh. Đứa phải, đứa trái cũng là con cái của Thầy.” (Đức CHÍ TÔN, Nam Thành Thánh Thất, 02-02-1965).

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn cũng dạy: “ Chư đệ muội muốn xây đắp tòa Cao Đài huyền nhiệm vĩnh cửu thì phải triệt thoái những ý thức sai biệt, thân thù, phiền nảo, kinh cụ để Thần được linh hoạt mà đem Khí thể Tiên Thiên, Tinh hoa lưỡng cực xây đắp ngôi Cao Đài Nội Tại của chư đệ muội được.” (05-05-1978)

Thầy lại dạy không những không phân biệt Ta hay Người, thân hay thù mà xem toàn cã vũ trụ như là chính thân mình:
"Muốn sửa lòng ngắm lòng Từ Phụ,
Tu thân nhìn vũ trụ là thân;
Thái sơn, biển cả, vi trần,
Tình thương chứa đựng trong phần vô tư."

Đây là tinh thần Vô Ngã, Phá Chấp triệt để hay Đắc Nhất. Xem tất cả là Một trong cái toàn thể bao la. Để tìm thấy mình trong Thượng Đế, diệt cái tiểu ngã của cái Ta hạn hẹp để hoà nhập vào Đại Ngã bao la. Thầy có dạy : “Sự Đắc Nhất đối với người tu theo Đại Đạo của Thầy là một then chốt quan trọng ở mục tiêu (…). Nếu không được Một chẳng những các con cứ quanh quẩn bên ngoài vòng đạo lý mà phải chịu trong sự vô minh nê chấp riêng rẽ ở cá nhân hay đoàn thể Tông phái của mình.”

Và Thầy cũng dạy: “sự Đắc Nhất là chìa khóa mở cửa Đạo, hiệp với Đạo tức hiệp với Thầy vậy !”

Sự phá chấp, vô ngã, đắc Nhất là bí quyết của Thánh Hiền để đạt Thời Trung thì chỉ cần nhích chân là đến Niết Bàn:
"Huyền môn ai hỡi có cùng không ?
Vượt đến tìm ra Đấng Chủ Ông ;
Phá chấp, trừ mê, lìa vọng ngã,
Nhích chân liền đến cõi cùng không !
...
Nhà ai thì đó Chủ Nhân Ông,
Có đủ quyền năng sẽ cộng thông;
Bí quyết Thánh Hiền do Một cả!
Chuyên tâm, chuyên nhất đạt Thời Trung."
(Đức Lý Giáo Tông Vô Vi, 06-09-1979)

Một trong những điều kiện để tiến đến trạng thái Đắc Nhất là Tâm phải Thanh Tịnh như theo lời dạy của Đức CHÍ TÔN: « Khi lòng con như lượn sóng luôn luôn khơi dậy thì khi ấy chưa được sự Đắc Nhất.» (CQPTGLĐĐ, 10-04-1971) Muốn thế, chúng ta phải tu tập, thiền định công phu, hồi quang phản chiếu nơi Nội Tâm trong sự yên lặng, tịch mịch của tâm hồn: “Con ôi! Sự yên lặng để Thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. Yên lặng tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe được. Yên lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ Độ Kỳ Tam.” (Đức CHÍ TÔN, CQPTGLĐĐ, 02-02-1973)

Và Đức Mẹ (03-10-1979) đã dạy Thiền là sự luyện kỷ để làm chủ được tình thức mà thấy Tánh Chơn Không, thoát luân hồi:
"Thiền là tâm huyền công luyện kỷ,
Tâm là Thần nhất lý dung thông,
Ở trần chẳng dính bụi hồng,
Ở trong sinh diệt, thoát vòng diệt sinh.

Chủ tình thức tâm linh chiếu diệu,
Thấu suốt điều thọ yểu cùng thông.
Tự do, tự tại, thong dong,
Vào ra thấy Tánh Chơn Không hiện bày."

Đời ngày nay còn chiến tranh, loạn lạc, tranh chấp là bởi chưa có được cái MỘT này : tất cả các quốc gia hãy là MỘT, tất cả các tôn giáo hãy là MỘT và tất cã các dân tộc hãy là MỘT. Xin mượn lời Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông Vô Vi để thay lời kết luận :

"Đắc Nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Đạo phối Thiên!"
Quách Hiệp Long

Đạo có gì đâu, đạo ấy Trời,
Trời là Tiên Phật, cũng là người,
Người hay giác ngộ thành Tiên Phật,
Tiên Phật vọng tâm cũng xuống đời.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Trúc Lâm Thiền Điện, 20-10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây