Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
25/11/2005
Sưu tầm

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Tâm thanh tịnh

HUYỀN ĐÔ ĐẠI PHÁP SƯ, chào chư Thiên ân nam nữ. Khá nghiêm đàn thủ lễ tiếp ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN giáng lâm. Ta chào chung xuất ngoại. Lui.
Tiếp điển :

THI

Thiên cơ ví lọt mắt phàm nhân,
Độ thế cần chi nhọc LÃO QUÂN;
Một Đạo vô vi bày vạn pháp,
Nguồn đầu ai giữ được Thiên chân.

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, khánh hỉ, khánh hỉ ! chư môn đồ nam nữ.

Lão, CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ rất vui mà nhìn những bước chân đang trỗi bước trên tiền đồ Đại Đạo. Miễn lễ chư môn đồ an tọa.

THI BÀI

Ngọc Hư Cung công đồng chứng chiếu,
Chư môn đồ đại tiểu tâm thành,
Tham cầu chánh đạo vô sanh,
Tu vô vi để lập thành hữu vi.

Này chư môn đồ ! Tam kỳ mở cơ tận độ Đại Đạo hoằng dương. Nếu là hàng Thiên mạng, Thiên ân nên ý thức trên bước đường Đại Thừa Thiên Đạo. Dầu muốn hay không muốn cũng phải tu trì chuyên nhất, trau luyện cho chính mình để xứng đáng người Thiên ân hướng đạo. Vì chỉ có những cái hữu hình mới phục vụ cho hữu hình. Thế cuộc có chuyển luân thì trách nhiệm đương vi của hành giả cũng phải tùy cơ luân chuyển để tu công bồi đức hoằng đạo độ đời.

Nếu là hàng tín đồ của Đức Thượng Đế đã thật tâm tìm chánh đạo thì phải tự hun đúc cho chính mình có một đạo tâm kiên cố, vững vàng mà giữ đức chí thành mặc dầu có muốn hay không muốn để tự cứu mình trên con đường sứ mạng.

Muốn đạt kết quả trên con đường Thiên Đạo Đại Thừa phải giữ lòng thanh tịnh . . . Tâm thanh tịnh là điều cần trước nhất. Hễ có thanh tịnh thì mới có quang hoa chơn cảnh. Quang hoa chơn cảnh phát hiện nơi người Thiên ân thì không có lý nào mà không thấu, không có sự nào mà không thông. Bằng chẳng được như vậy thì sẽ tùy tâm tùy cảnh mà bị khuấy động. Trong cõi vô thường những thạnh suy bĩ thới, xấu tốt dữ lành đều có nhân quả. Đối với ánh mắt của thường nhân hay phân biệt, dù có biết đạo, biết lo tu mà cũng chẳng đạt được công đức bao nhiêu để chứng quả mà hoàn thành bổn phận của mình. Nhân quả tuy chia cách con người từ cấp bậc giai tầng nhưng đối với ánh mắt của thánh nhân thì không có con người nào đáng bỏ cả. Mỗi nhân mỗi vật đều có điểm linh quang từ THƯỢNG ĐẾ phát ban, bởi vì tư dục mà bị che lấp đó thôi.

Trong cõi vô thường cuộc đời giả tạm mà lại có các hàng GIÁO CHỦ TIÊN PHẬT THÁNH ra đời để giác ngộ, hầu khải ngộ dẫn dắt quần sanh.

Chư môn đồ đang thực hiện sứ mạng để tiếp nối các việc làm của hàng GIÁO TỔ THÁNH NHƠN trong hai kỳ trước. Vậy mỗi một tín đồ của Đại Đạo là một Thiên ân. Mỗi một Thiên ân là một sứ mạng phải hoàn thành khi đã được ĐẤNG CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ ban trao.

TIẾP BÀI

Đạo hằng thường kiên trì tu chứng,
Lòng tịnh thanh xây dựng trong ngoài,
Thanh là trong sáng không hai,
Tịnh là lặng lẽ hòa hài thung dung.
Trong sáng ấy vốn lòng vô niệm,
Lặng lẽ không cấu nhiễm bợn trần,
Như sen hương sắc lâng lâng,
Vượt ngoài cấu nhiễm ngã nhân dữ lành.
Chẳng chấp trước, trong thanh quang hiện,
Chẳng nhiễm ô, tịnh kiến cảnh thần,
Quang hoa rực rỡ thiên chân,
Như bầu nước mát, như vầng trăng thanh.
Vốn Thiên chân Trời dành sẵn đó,
Là đức Trời sáng tỏ muôn phương.

Hỡi chư môn đồ ! Lão đã bảo với chư môn đồ rằng hữu hình sẽ phục vụ cho hữu hình, nhưng tâm thanh tịnh vô vi thì đạo tự nhiệm sẽ luân động trong cuộc sống hiện hữu dầu hữu hình có muôn vạn biến thiên nưng tâm thanh tịnh để tác động trong lý hằng thường thì làm đó mà không có đó, mà có thể dụng thường ứng đến lúc cực cùng biến nhưng tâm bất biến.

TIẾP BÀI

Vô vi là đạo hằng thường,
Chan hòa khắp cả muôn phương trong lành.
Thảy nhơn vật trong tình Tạo Hóa,
Tánh mạng là đạo cả dưỡng nuôi,
Trong lành tiến hóa tài bồi,
Giác mê khải ngộ nhờ người Thiên ân.
Tâm vô niệm cư trần bất nhiễm,
Đạo tự nhiên đốn tiệm do mình,
Vô vi đạt đến công trình,
Hữu vô cũng một lý tình hòa quang.

Lão ban ơn lành cho tất cả chư môn đồ, nhứt là các cấp chức vụ tân cựu. Lão hồi cung. Thăng./-

(Rằm tháng 2 năm Kỷ Mùi)
 
Sưu tầm


Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Dưỡng dục quần sanh đức hiếu sanh,
Khai Minh Đại Đạo, Đạo tài thành,
Tam Kỳ tận độ an thiên hạ,
Thánh đức âu ca hưởng phước lành.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, CQPTGL, Rằm tháng 10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây