Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
25/10/2008
Đạt Tường

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 08/01/2010

Cầu siêu chiến sĩ trận vong

Mùa Trung Nguơn tháng 7 năm Quý Tỵ 1953, tại Thánh tịnh Tam Thanh – Cao Minh Quang ở Long An, Ơn Trên dạy thực hiện ba ngày đại lễ cầu siêu Chơn Giác Đồng Đăng Thiên Hoa Đài Vị từ ngày rằm cho đến giờ Ngọ ngày 17.

Vào ngày Rằm Trung Nguơn tháng 7, một nghi thức vớt vong đã được thực hiện với một chiếc ghe lớn được chèo từ Thánh tịnh ra sông Vàm Cỏ rồi trở lại. Trên ghe, một bàn hương án được thiết kế với bài vị "Cô hồn uổng tử" và lễ phẩm đầy đủ, các chức sắc chức việc cùng ban lễ thực hiện nghi thức "dẫn vong" về nơi đại hội Đồng Đăng Chơn Giác.

Theo sắc lệnh đã tiếp nhận, vào 9 giờ đêm hôm sau, 5 ban cơ đã được thiết lập trong cùng một lúc để đón nhận sự ban ơn của Thiêng Liêng.

Khởi đầu, nơi chánh điện có 4 ban cơ được sắp xếp cùng 1 ban cơ ở trên gác Hiệp Thiên Đài. Nhưng khi bắt đầu giáng điển, tại ban cơ ở trước Thiên bàn, Đức Huỳnh Đức Đế Quân giáng cơ dạy điều chỉnh lại cho đúng Thiên ý:

"THI

Huỳnh đạo lộ bày khắp thế gian,
Đức lành lo lập buổi đời tàn;
Đế tâm trau sửa gầy phong hóa,
Giáng điển Đồng Đăng sắc Phụ Hoàng.


Lão Đế Quân chào chư phận sự đàn trung đẳng đẳng, giờ nay lão Đế Quân giáng đàn để chỉnh lập các ban cơ.

Vậy chư phận sự bộ phận Hiệp Thiên Đài phân ban chung quanh chánh điện, nên hiểu chớ đừng lầm, phải tả hữu lưỡng ban tiền Hộ Pháp, chư hiền khá thành tâm tiếp lịnh, Lão kiếu."

Sau đó, 5 ban cơ được sắp đặt trở lại với phía trước có 3 ban và phía sau có 2 ban. Một ban trước Thiên bàn, một ban trước bàn thờ Đức Quan Âm và trước bàn thờ Đức Quan Thánh một ban khác. Còn nơi bàn thờ Hộ Pháp, hai bên phải trái có 2 ban với vị thế đồng tử hướng về bàn thờ chữ Khí.

Trong cùng một lúc 5 chiếc đại ngọc cơ quay đều và viết để cho các Đấng Thiêng Liêng giáng đàn dạy đạo, sau đó một số vong linh được Ơn Trên ban ân giáng cơ báo tin kết quả siêu độ!

Các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ đêm thứ nhì gồm có: Đức Di Lạc, Đức Lý Giáo Tông, Ông Địa, Đức Linh Quang Bồ Tát, Đại Lão Thượng Tôn, Đức Quan Âm, Đức Lê Sơn Thánh Mẫu, Đức Quan Thánh. Nơi ban cơ trước Thiên bàn, Pháp Đàn là ngài Huệ Đức, đồng tử Tuế Tinh Tử, chứng đàn là Chưởng Pháp Nguyễn Bửu Tài.( Năm 1956, Ngài Huệ Đức đảm nhiệm nhiệm vụ Hộ Pháp, còn Ngài Nguyễn Bửu Tài được nhơn sanh bầu vào phẩm Giáo Tông của phái Tiên Thiên.Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo) –

Sau khi Đức Huỳnh Đức Đế Quân xuất cơ thì Đức Di Lạc lâm đàn dạy đạo điểm danh một số chức sắc và đạo hữu.

Và sau đó cho một số vong linh chiến sĩ Tiểu Đoàn 307 nhập cơ trong đó có cả một vài chức việc phái Tiên Thiên đã bỏ mình khi tham gia kháng chiến: "Giờ nay Phật Tôn giáng đàn chứng lễ ân xá oan hồn toàn cả châu lưu trong hang cùng đường xa thẳm được đắc thành chánh quả mà tầm tu trên đường thiên lý vô vi."

Khởi đầu, một cán bộ cấp Khu bộ thuộc phân khu 8 tên Dương Văn Vương giáng cơ báo tin vui được đắc vị "Trung Thần Ái Quốc".

"Tiếp điển:

THI

Dương gian thảm khổ ớ người ơi,
Văn (g) vẳng tai nghe quả lấp nhồi;
Dương (V) thế cam đành nơi uất hận,
Khu đàn nương khiếu đạo trau giồi.
Bộ binh cứu thế hồn xa vắng,
Phân hướng quản gì kiếp sống thôi;
Khu đáo tiền trình gieo giống tốt,
Tám phương ngào ngạt kiếp sanh rồi.


Tôi kính chào chư quí vị Thiên sắc lưỡng ban đồng đẳng. May thay! Tôi được ân lành chan rưới trong thời kỳ đại xá này.

Kỳ công oanh liệt của tôi đã biểu dương tinh thần cho cả nhân loại. Tiếng gọi đồng bào vì tổ quốc, vì non sông, vai mang oằn oại, vác súng để lập kỳ công danh ư hậu thế. Nhưng phải thời cơ tàn tạ, tôi phải ly trần thảm khốc, nơi cảnh vật vờ hồn linh vắng vẻ.

Nay nhờ chữ trung thành nên Đấng Tạo Hóa ban ân cho tôi là "Trung Thần Ái Quốc". Nay tôi mà về chuyện vãn nơi đây rất cám ơn toàn cả đạo đồng. Tôi xin kiếu."

Kế đến, một Đại Đội Trưởng tên Trần Văn Rìa báo tin nhờ sự cầu siêu của bổn đạo trong kỳ đại hội nên hồn linh được hưởng ân xá tiêu diêu nơi nhàn lạc:

"Tiếp điển:

THI

Trần cảnh đeo đai lối giả trò,
Văn minh tùy thế lắm phần lo;
Rìa công chiến sĩ đời khâm phục,
Nhập định nương cơ tránh lửa lò.


Tôi xin chào quí vị Thiên Phong Chức Sắc lãnh sứ mạng của các Đấng Thiêng Liêng để lập kỳ Đại Hội.

Tôi được ân xá tiêu diêu, tôi lấy làm cảm xúc. Xưa sanh tiền tôi đã lãnh một phần trọng trách "Đại Đội, Đoàn 307". (Một là) Vì thời cuộc éo le, hai là phải chịu với cảnh nắng táp sương sa nơi trường kịch chiến mà hồn linh tôi phải vật vờ sớm đầu gành chiều cuối bãi. Nay nhờ ngọn phướn đưa linh hồn tôi được để tìm nguồn nhàn lạc. Vậy tôi cám cảnh toàn cả, tôi xin kiếu."

Tiếp theo, vong Nguyễn Duy Hải đã lãnh trọng trách Đại đội trưởng tiền tuyến báo tin nhờ công đức cầu nguyện cùng âm ba tiếng chuông vang dội nên nay hồn linh hồi tỉnh nhập đạo hưởng siêu thóat:

"Tiếp điển:

THI

Nguyễn một dạ thành mạnh tiến lên,
Duy tha nên nghiệp vững tâm bền;
Hải lòng nhiệt huyết qua truông khổ,
Nhập đạo kỳ công mới tuổi tên.
"

Sau đó, Nguyễn Văn Chơi, một đạo hữu ở Thánh tịnh Kim Thành Long (Thánh tịnh Kim Thành Long ở huyện Tầm Vu tỉnh Long An).  khi xưa đã từng công quả điển ký Hiệp Thiên Đài, tham gia kháng chiến rồi bị bắt tù đày bỏ mình chốn xa quê hương. Và Nguyễn Văn Điều, một đạo hữu khác cũng đã công quả thuộc bộ phận Hiệp Thiên Đài cũng bị bắt giam cầm nơi hải đảo, lâm bịnh ngặt nghèo nên bỏ mình nhưng nay đã được siêu thăng. Các vị được ân ban lai đàn báo tin cho gia đình và bổn đạo.

Sau cùng, vong linh của nhiều chiến sĩ Tiểu Đoàn 307 được nhập cơ báo tin vui nay đã siêu thóat nhờ được hưởng "Tam Kỳ Trung Nguơn"

Trong cùng thời gian đó, nơi ban cơ trước bàn thờ Đệ Tam Trấn Oai Nghiêm, Đức Quan Thánh giáng cơ thuyết đạo giảng dạy về lý đạo cầu siêu, ý nghĩa và kết quả của lễ Chơn Giác Đồng Đăng nói chung vào mùa Trung Nguơn mỗi năm. Và đặc biệt cho năm Quý Tỵ 1953, trong đó có nhấn mạnh đến những buổi thuyết minh giáo lý của chư chức sắc theo lời dạy của Thầy đã giúp cho các vong linh chiến sĩ và bổn đạo đã bỏ mình vì tổ quốc tự hối, bươn bả trỗi bước công quả để kịp thời thọ ân hồng siêu thóat.

"Đế Quân chào Thất Đẩu, đẳng đẳng Thiên sắc lưỡng ban. Lão thừa sắc chỉ Từ Lành giáo thuyết phô khai, hữu hạnh trùng lai tam giang thống nhứt, đảnh lễ Đức Từ Lành hầu đem cả chí hướng tinh thần hòa lẫn kỳ hội Chơn Giác Đồng Đăng được tiến triển cho cả vạn linh. Ân hồng các vong linh tiền bối chiến sĩ trận vong trong bãi tha ma vì mùi chung đỉnh dưới ngọn cờ đất Việt tổ quốc đền non sông, chẳng xá thân bảy thước.

Ngày giờ Tòa Tam Giáo ân xá, luật tạo hóa rưới nhuận ân ban cho cả vong linh hồi đầu hướng thiện, theo lá tràng phang thức tỉnh trở về căn xưa vị cũ, sớm hối hận vào địa vị tân phong. Cũng nhờ chí hướng Thiên phong được dồi dào cầu khẩn thiết lập trai đàn.

Vâng Thánh chỉ Đức Từ Lành nên chẳng sá thân khó nhọc để kiến trúc cho cả vong linh khỏi chốn nguy vong thời kỳ trụy lạc, lần nẻo thống khổ bi quan, hồn yểu tử vất vơ giữa dòng lượn sóng, tùy theo luồng gió đẩy đưa.

May sao hữu phước gặp kỳ Ân Xá, đồng cả trở về nghe những lời sám hối, tiếng kệ gọi bên tai dường như tỉnh giấc huỳnh lương. Các vong linh được cứu vớt khỏi trầm luân khổ hải.

THI

Nhờ bởi Thiên phong chí đại đồng,
Đem đường phụng thính Đức Thiên Công;
Chư vong hối hận kỳ ân xá,
Hướng thiện nghe kinh hiệp một lòng.


THI BÀI

Tiếng vội thúc chuông ngân hồn tiến,
Nghe lịnh truyền tự biến đồng nhau;
Mau chơn lần lượt chen vào,
Trống hồi thức tỉnh trước sau các hồn.
Hồn chiến sĩ bảo tồn phụng thính,
Sắc Thiên Hoàng níu vịn tường thông;
Các vong chiến sĩ hiệp đồng,
Thời kỳ ân xá quả công ban truyền.
Nơi Tam Thanh ân Thiên sắc tứ,
Hội Đồng Đăng cư xử ban hành;
Các hồn uổng tử tường rành,
Nghe chuông với mỏ đồng thanh phản hồi.
Kỳ ân xá mau bồi hối hận,
Vì liều thân mạng vận oan hồn;
Oan hồn yểu tử thường tồn,
Trở về ngôi cũ Chí Tôn sắc truyền.
Nhờ Thiên phong vâng liền Ngọc Đế,
Lập trai đàn dực bệ cầu siêu;
Thuyết minh giáo lý sớm chiều,
Các vong đồng đẳng khắc khêu một lòng.
Ngày ân xá tân phong Tiền Bối,
Vì mạng vong tự hối lo tròn;
Đồng thời ứng cử đài son,
Nghe qua sắc lịnh năng bòn chút công.
Đời hưng vong tang bồng thế thái,
Chiến sĩ bồi tứ hải sơn hà;
Ngày nay gặp Hội Kỳ Ba,
Đồng bào xã hội con nhà Việt Nam.
Hội Đồng Đăng Kỳ Tam ân xá,
Thọ ân hồng bươn bả lối đường;
Tiến hành trổi bước theo bươn,
Lấn đua công quả khoa trường Long Hoa.
Các vong linh nghe đà chuông mỏ,
Ngày tháng qua nhấp nhố Huỳnh Lương;
Ân hồng sắc tứ khoa trường,
Đồng nhau tiến cử níu nương sự hành."


Buổi đàn độc đáo hôm đó được thực hiện bởi quý vị Đại Thiên Phong của Hội Thánh Tiên Thiên theo sắc lệnh ân ban của Đức Chí Tôn có đến 5 ban cơ hành sự trong cùng một lúc với sự tham gia công quả hỗn hợp các thành phần Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh Tiên Thiên cùng bộ phận thông công của Cơ Quan Cao Đài Hiệp Nhứt tại Tam Giáo Điện Minh Tân [. . .]

Cho đến tháng 7 năm 1954 hiệp định đình chiến Genève ra đời, chính phủ Pháp mới chính thức rút quân khỏi Việt Nam. Thế mà đại đàn cầu siêu trong ba ngày vào thời điểm Trung Nguơn Thắng Hội của năm Quý Tỵ 1953, với sự chứng lễ của quý chức sắc Đại Thiên phong của Hội Thánh Tiên Thiên đã phản ảnh yếu tố Thần đạo của đạo Cao Đài, cầu siêu cho các chiến sĩ và bổn đạo đã tham gia đấu tranh nơi đồng bằng Cửu Long và đóng góp xương máu để giành lại độc lập cho non sông tổ quốc như lời dạy của Đức Quan Thánh.

"Tiền Trung Hậu tạo thành thiết lập,
Vạn linh hồn phẩm cấp mau lên;
ĐỒNG ĐĂNG dựng bảng kề bên,
Tân phong Thần Vị nêu tên ban truyền.
Các vong linh Huỳnh Tuyền đắc vị,
Hội Đồng Đăng huyền bí Tam Giang;
Thuyết minh giáo lý, trai đàng,
Chiêu hồn chiến sĩ hùng trang phản hồi…"


Đạt Tường

"Quân tử là một người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh nhân cách hoàn toàn, tánh tình cao thượng. Người Quân tử bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận thiên lý lưu hành, đem chơn đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. . .

Thánh giáo Cao Đài

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây