Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
10/10/2017
Sưu tầm

THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN


THẦY DÀNH CHO TRẺ MỘT MÙA XUÂN


Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết Cao Đài giáo Đạo Nam phương, Thầy các con. Thầy rất vui nhìn thấy các con đến chầu Thầy trước giờ xuân sang, để cùng nhau hưởng hồng ân Thầy dành sẵn cho các con, cũng như Thầy hằng ngự nơi chánh tâm mỗi trẻ.
Tân xuân này Thầy cho triệu các con về đây để đại diện các Thánh thất cùng hợp đồng lãnh một sứ mạng hành đạo mà Thầy sắp giao phó nơi đây. Miễn lễ. Các con đồng an tọa.
                    THI
Thầy dành cho trẻ một mùa xuân,
Đi lại trần gian xóa khổ trần,
Như lý Đạo mầu đang cứu cánh,
Cho đời thuần túy nét thanh tân.

Các con! Hiện tình thế sự ngày nay đã diễn biến biết bao nhiêu tấn tuồng nhân quả. Đó không phải do sự chấp định của Thầy, mà do luật định của Đạo. Từ thuở khai thiên tịch địa sắp bày trần thế đến ngày nay, các con chỉ hiểu Đạo khai trong những thời kỳ hỗn loạn để cứu thế, hay Đạo khai trong cơ biến dịch đất trời. Đến ngày nay, Thầy đã dạy rất nhiều và rất rõ ràng cho các con từ mấy mươi năm qua: Đạo là con đường duy nhứt của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian, và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. Thầy là hư vô chi khí, thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. Nên chi, trong thời kỳ hạ nguơn, chính mình Thầy dùng khí hư vô trực tiếp hữu hình đến thế gian để dẫn dắt, thâu hồi những điểm linh quang Thầy đã cho đến trần gian trở về khối Đại linh quang.
Các con nghĩ kỹ mà xem, chẳng một điều chi gọi là huyền bí cả. Nhưng lẽ huyền bí thiên nhiên vẫn đến với các con và ở nơi các con, mà các con đang nương theo lẽ huyền bí ấy để sanh trưởng [ở] cõi trần. Thầy dạy như thế để các con hiểu thêm chữ Đạo nhiều hơn.
Con ôi! Luật Thiên điều sáng tỏ, máy trời đất vận hành, nên Thầy đã từng nói với các con: Sự thương yêu là cơ thể của Thầy. Những hiện cảnh ngày nay đang phô diễn trong đời là một sự cảnh tỉnh nhân loại trở về cùng Thượng Đế, tức là tiểu linh quang về hiệp thành khối Đại linh quang là Thầy, và đức háo sanh bất diệt vẫn tuần tự tạo hóa càn khôn vũ trụ, lập Thánh đưc Thượng nguơn.
Hỡi các con! Hãy cố tìm sự sáng suốt Thầy đã ban cho mỗi trẻ từ Bạch Ngọc Kinh đến đây để suy đoán kiếp sanh tồn của con, và con nắm vững sự sáng suốt ấy để chầu Thầy hằng bữa đang ngự trị nơi lòng con, thì dầu cho bao nhiêu biến trạng cũng không làm con lạc Đạo xa Thầy.
Sở dĩ nhân loại ngày nay đã chịu trong luật đào thải của nguơn hội xây vần và luôn luôn biến thiên khổ lụy, nào cơ cẩn điêu linh, nào thiên tai chiến họa. Con ôi! Từ Phụ vẫn là đức háo sanh, mà chính con lại tạo nên đường tận diệt. Bởi thế, Thầy phải đem hình thức thánh thể sắp bày nơi trần gian cũng như Thầy đã vạch rõ máy hành tàng vận chuyển sự sinh tồn của con ra trước mắt, để con tìm thấy sanh môn tử hộ, tìm thấy Thầy là các con, các con là Thầy. Tất nhiên không phải cầu cạnh huyền thuật cao siêu hay tìm ở lý trí xa xôi, tạo nên những gì để cơ cấu chịu đảo lộn, mà trần gian lại phải một phen luân chuyển điêu tàn.
Các con tìm đến với Thầy để học Đạo như hiện trước đây các con về chầu Thầy thì Đạo ấy là Thầy và các con. Các con cần nên sửa mình tu tâm luyện tánh, diệt hết lục dục thất tình, để yên lặng mà trông thấy Đạo, mà hành đạo và trở lại Thầy, như hạ, thu, đông đã mãn là mùa xuân đến với các con.
Thầy muốn thực hiện cho rõ lý Đạo, Thầy phải nhờ nơi các con thay Thầy làm người đi trước để rước kẻ đến sau, và các con nên nhớ rằng nếu các con không thương được kẻ ghét mình thì khó mong gần gũi với Thầy, hay các con hiểu Đạo bằng một lối hiểu thường tình, ắt cũng phải trầm luân đọa lạc.
Hỡi các con! Thầy là Cha cả vạn linh sanh chúng. Thầy chỉ đem lý thiên nhiên Tạo hóa để ban đồng, không riêng vị. Mảnh đất Việt Nam này được hoằng khai chơn đạo ngày nay cũng do định luật, mà dân tộc Việt Nam đang hồi khốn khổ điêu linh, các con có cảm nghĩ buồn khổ riêng mình, chớ các con ngờ đâu tạo thiện, tác ác là do nơi vạn linh sanh chúng, chẳng riêng gì các con. Nếu Thầy không dùng đức háo sanh thì các con có nghĩ rằng càn khôn vũ trụ sẽ ra thế nào chăng, lựa là nhân vật! ./.

DỊCH ANH NGỮ

Your Master, Children. I am very happy to see that you all are in attendance upon Me on
the eve of Spring in order to enjoy together the blessing I reserve for all of you. Also, I am ever present in the true heart of each of you.
POEM
For you, my children, I reserve a spring,
That keeps returning to earth to efface worldly sufferings,
Like the miraculous principle of the Dao, the ultimate end,
That makes life become purely and simply new and peaceful.
Children! Nowadays, the course of events develops so many spectacles of causality
that are not determined by Me, but required by the Law of the Dao. Since the creation
of the Universe establishing the land of the mortals, you have only understood that
the Dao is opened in troubled
times to save the world, or in the mechanism of change of Heaven and Earth. Until today,
I have taught you so much and very clearly over the past few decades: Dao is the unique path for all creatures, I have sent you to earth, and from earth you return to your Master. I am the Cosmic Vital Energy and the Dao, then, has the same meaning. For this reason, in this Last era, I myself use directly the Cosmic Vital Energy to take form and come to the world to guide and bring the Micro Divine Lights allowed to descend to earth back to the
Macro Divine Light.

Children, think deeply and you will see nothing is mystery and yet the principle of the mystery of nature still comes and is inside you, and on which you are relying to be born
and grow on earth. I am teaching this so that you understand more about the Dao.

Children! The Divine Law is clear, the mechanism of Heaven and Earth is in motion, that is why I have told you: Love is the body of your Master. The display of the today’s scences in
life is awakening signs for humanity to return to God, that means the micro divine-lights return to and reunite with the Macro Divine-Light, that is Me, and the everlasting virtue of
love for life systematically creates the universe and establishes the Saintly First Era.

Oh, Children! Try hard to realize the illuminating insight I bestowed upon each of you from the White Jade Palace to come here to understand your struggling lives for survival, and hold firm that illuminating insight to attend upon Me who is reigning in your heart every day, then even though how many agitated states you get into, you will not stay from the Dao away from your Master.

Nowadays, the reason why humanity is governed by the law of selectivity in the cycle of eras causing suffering and misfortune such as starvation and distress, natural disasters
and the scourge of war is that you yourselves create the road to extermination.

Oh! Children, the Loving Father is ever the Virtue of Love for life. To that end, I must display
the form of the Saintly body in the world, and also, I have clearly pointed out the echanisim of action and non–action conveying your survival before you, so that you find out the gates
of life and death, learn that I am all of you, and you all are Me. Of course, you all do not have to appeal to surpassing magic or explore the inaccessible reason, creates causes for the structure to be overturned and the land of the mortals, then, revolves and falls into ruin

You come to Me to learn the Dao as previously you attended upon Me, the Dao there upon is Your Master and all of you. You should mend your ways and cultivate your heart, xterminate the six desires and seven passions, maintain equanimity to see the Dao and prractice the Dao to return to Me like Summer, Fall, and Winter that come to an end and the spring gets to you.

As I want to actualize the Dao principle explicitly, I have to have recourse to you to reepresent Me as pioneers and receive future followers; you must keep in mind that if
you can not love the one who hates you, it is, then hopeless to be with Me, or if you
understand the Dao in the ordinary way, undoubtedly you are sunk into the sea of
pains and sorrows.
Oh, Children! I am the father of all the creatures. I bestow the natural principle of the Creation equally without showing regard to anyone. Nowadays, the wide development of the true Dao on the piece of land of Viet Nam is also governed by the law, and yet the Vietnamese people are suffering misery and distress, and you feel sorrowful for yourself, you do not think that doing good or evil comes from all living beings not from all of you in parricular. If I do not have the cardinal virtue of love for life, just think how the universe will be, let alone humanity and animals ./.
Sưu tầm


Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm


TẾT Bản làng / Sưu tầm


Nguyễn Trãi / Sưu tầm


Dân ca Nam Bộ / Sưu tầm

Khảo cổ học / Sưu tầm


Chử Đồng Tử / Sưu tầm

Liên Hợp Quốc / Sưu tầm


Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

Dân tộc Việt Nam / Sưu tầm

Long Thụ Bồ Tát / Sưu tầm

Thần thể / Sưu tầm


Chùa Việt Nam / Sưu tầm

Tôn giáo / Sưu tầm

Đạo Phật / Sưu tầm

Kitô Giáo / Sưu tầm

Tiếng Phạn / Sưu tầm

Trà Đạo / Sưu tầm


Bài tâm tướng / Sưu tầm


Long Thụ / Sưu tầm


Ngũ Thời / Sưu tầm

Mahātmā Gāndhī / Sưu tầm
Lý đạo là Xuân / Sưu tầm


Tâm thanh tịnh / Sưu tầm


Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây