Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
11/04/2004
Đạt Tường

Thần Tiên Diệu Bút

Trong các hình thức biến đổi thi phú, từ một bài biến thành nhiều bài, chúng ta thấy Ơn Trên dùng hình thức "Chuyển Thi Bài". Đây là hình thức 1 chuyển thành 3. Cách chuyển đã được Đức Lý Giáo Tông hướng dẫn tại Huờn Cung Đàn vào ngày 30.4 Đinh Mùi; 08.6.1967.

Trong số Xuân Quý Mùi nầy, chúng ta hãy thưởng thức 2 bài thơ của Đức Chí Tôn. Một ở hình thức "Chuyển Thi Bài" và một ở hình thức "Khoán thủ thành bát cú thuận nghịch".

1.- Chuyển Thi Bài:
Thanh Tịnh Đàn; Xuân Kỷ Dậu 08.01.1969; THẦY

THI

Biển lửa bừng sông cánh nhị hồng,
Sen màu cứu chữa bịnh sương phong;
Giáo Đài Cao lập con tu hưởng,
Pháp diệu nào con tạo đức công.

Cách chuyển 1: bắt đầu từ cuối câu thứ nhứt
Biển lửa(1.3) bừng sông(1.2) cánh nhị hồng,(1.1)
Sen màu(2.3) cứu chữa(2.2) bịnh sương phong;(2.1)
Giáo Đài Cao(3.2) lập(4.1) con tu hưởng,(3.1)
Pháp diệu nào con tạo đức công.(4.2)

thành

CHUYỂN THI BÀI THUẬN

Cánh nhị hồng bừng sông biển lửa,
Bịnh sương phong cứu chữa sen màu;
Con tu hưởng giáo Đài Cao,
Lập pháp diệu nào con tạo đức công.

Cách chuyển 2: bắt đầu từ cuối câu thứ tư
Biển lửa(1.3) bừng sông(1.2) cánh nhị hồng,(4.3)
Sen màu(2.3) cứu chữa(2.2) bịnh sương phong;(3.1)
Giáo Đài Cao(3.2) lập(4.1) con tu hưởng,(2.1)
Pháp diệu nào con(4.2) tạo đức công.(1.1)

thành

CHUYỂN THI BÀI NGHỊCH

Tạo đức công bừng sông biển lửa,
Con tu hưởng cứu chữa sen màu;
Bịnh sương phong giáo Đài Cao,
Lập pháp diệu nào con cánh nhị hồng.

2.- Tiếp theo, chúng ta cùng thưởng thức bài bát cú thuận nghịch được chiết khoán thủ thi bài cũng của Đức Chí Tôn.

ĐẠO LÝ 60 tr 47 Tòa Thánh Châu Minh 15.10 Canh Tuất 1970; THẦY

BÀI

Hòa hiệp phải thực tâm đạo đức,
Nhơn sanh đồng ý thức từ lâu;
Đợi chi quả báo đáo đầu,
Mãi còn tranh chấp hố sâu lụy mình.
Nhọc công đạo huyền linh tâm đức,
Lòng thật cương anh dắt em dìu;
Thầy hằng mong mõi bấy nhiêu,
Hiếu tử phải rán thương yêu nhau cùng.
Đạo Thầy dạy trung dung giềng mối,
Nên Thầy mừng, con lỗi Thầy lo;
Mau chơn bước lẹ xuống đò,
Hiệp về một mối Thánh Tòa sửa sang.
Đó dù chánh chưa hòan toàn chánh,
Đây dẫu tà chưa hẵn đều tà;
Tà chánh nếu biết dung hòa,
Ý Thầy hằng dạy thứ tha nhịn nhường.
Giục lòng nhau yêu thương thuận thảo,
Ai ai đều tu tạo bản thân;
Theo Thầy lập nghiệp tinh thần,
Lối xưa cảnh củ dựa gần Ngọc Kinh.
Rẽ chia mãi nhơn sinh thán oán,
Chánh nghĩa thì thêm bạn bớt thù;
Tâm nầy mới gọi trượng phu,
Nhờ lòng giải thoát sương mù tỉnh mê.
Tiến hành đạo chớ hề lui sụt,
Thẳng đường tu chẳng chút sờn lòng;
Đường về dù gặp gió giông,
Ngay lòng dạ thẳng hiệp đồng dựng xây.
Ba nơi, con hiệp vầy lại một,
Chung hòa nhau tiếng tốt danh Thầy;
Lại đây về ở nhà đây,
Một tình đồng đạo, một Thầy Cha chung.
Là hiếu từ phải tùng Cha dạy,
Thân xả thân nào nại truân chuyên;
Thể gương tiền bối tiền hiền,
Thủ vai lèo lái chiếc thuyền thẳng xông.
Túc thủ túc hòa đồng huynh đệ,
Phân tương phân là kế bàn môn;
Chia manh xẻ múng xác hồn,
Lạc lầm tả đạo bàn môn đâu còn.
Nhạn trắng là các con Thầy tập,
Bầy kết bầy bay khắp cùng nơi;
Tòa nhà Đại Đạo cứu đời,
Thánh Thần Tiên Phật đồng thời lo toan.
Phục lịnh Thầy nên trang hiếu đạo,
Tuân lời Thầy huờn đáo về nguồn;
Y hành ngọc thước vàng khuôn,
Sắc phê nam nữ vai tuồng xưa y.
Lịnh Thầy định niên kỳ Tân Hợi,
Hoa trỗ đơm, xuân tới hanh thông;
Long Hoa phạt tội thưởng công,
Kết trái ngon ngọt nhờ trồng hột ngon.
Thúc, Thầy thúc mỗi con hăng hái,
Cận nguơn tàn tai hại khắp cùng;
Kề hố thảm học cáo chung,
Ngày thanh bình mới phước trùng hưởng an.

THI

Một bài THẦY dạy các con thơ,
Thập tứ vé khuyên chớ hững hờ;
Chiết khoán thủ xem tường thuận nghịch,
An tàng lý sự đạo đời cơ.

CHIẾT KHOÁN THỦ THUẬN

Hòa nhơn đợi mãi nhọc lòng Thầy,
Hiếu đạo nên mau hiệp đó đây;
Tà ý giục ai theo lối rẽ,
Chánh tâm nhờ tiến thẳng đường ngay.
Ba chung lại một là thân thể,
Thủ túc phân chia lạc nhạn bầy;
Tòa Thánh phục tuân y sắc lịnh,
Hoa Long kết thúc cận kề ngày.

CHIẾT KHOÁN THỦ NGHỊCH
Ngày kề cận thúc kết Long Hoa,
Lịnh sắc y tuân phục Thánh Tòa;
Bầy nhạn lạc chia phân túc thủ,
Thể thân là một lại chung ba.
Ngay đường thẳng tiến nhờ tâm chánh,
Rẽ lối theo ai giục ý tà;
Đây đó hiệp mau nên đạo hiếu,
Thầy, lòng nhọc mãi đợi nhơn hòa.
Đạt Tường

Người giác ngộ vun bồi tánh đạo,
Bậc nguyên căn hoài bão ý Thiên,
Vào đời một chí nhẫn kiên,
Thực thi sứ mạng pháp quyền dựng xây.

Đức Giáo Tông Đại Đạo, CQPTGL, Rằm tháng Giêng Tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây