Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
24/09/2007
Kim Dung st.

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Truyền thống Hội Yến Bàn Đào

1965: gợi lại ý thức về Nữ Chung Hòa.

1966: Đức Mẹ dạy nữ phái lo tu học và hành đạo.

1967: Nữ Chung Hòa: đường lối tiếp tục

1968: Nữ chung Hòa: ý nghĩa danh từ Nữ Chung Hòa

1969: Trung Thu năm Kỷ Dậu-Đại hội nữ phái: ĐứcMẹ dạy: " Nhân tiết Trung Thu nầy, Mẹ đến với các con trong chí thành tâm đạo, đem đạo giúp đời để cùng dắt nhau trên đường thánh thiện."

1970: Thánh Thất Bình Hòa, Tý thời 14 rạng Rằm tháng 8 Canh Tuất (14-9-70)

"Diêu Trì Thánh Mẫu, Mẹ linh hồn các con ! Mẹ mừng các con.

Mỗi độ Thu sang là mỗi lần các con hội hiệp cùng nhau thiết lễ Trung Thu hiến dâng cho mẹ. Mẹ rất vui chứng lòng thành của các con, dầu hoa quả ở cõi phàm trần, nhưng các con đã hái từ cội đào tiên mang kết quả đơm hoa trên mảnh tâm điền thiện mỹ của các con. Mẹ sẽ cho chư Phật Nữ, Tiên Nương đem hiến dâng lên Đức Chí Tôn Từ Phụ để đãi Chư Tiên Phật Thánh Thần cho các con được hưởng nhờ ân phước, đồng thời Mẹ tưởng thưởng lòng từ bi bác ái chung hòa đoàn kết của các con trong niên trình hành đạo. Mẹ ban ơn lành cho các hoa quả trong Yến Bàn Đào giờ này sẽ trở thành những trái phép để ngày mai các con đem chia sớt nhau lớn nhỏ đồng đều, và bảo với chúng hãy để tâm chí thành dùng đó làm sự cứu cánh cho thân tâm được nhẹ nhàng vui vẻ hướng thiện làm lành."

1973:Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu (10.9.1973)

THI BÀI

" Thu Quí Sửu Mẹ phê thánh sắc,

Cho nữ hiền thọ đắc hồng ân;

Bàn Đào các trẻ hiến dâng,

Mẹ cùng tiên phật lâm trần chứng minh.

Nào quả tốt hoa xinh bánh ngọt,

Nào trà sen rượu cúc bỉ bàng;

Thấy lòng con trẻ hân hoan,

Một câu bí pháp Mẹ ban thu này.

Các hình thức đã gây ý thức,

Ý thức cùng vọng thức không xa;

Tâm con là trái hay hoa,

Tâm con là rượu hay trà ngọt thơm.

Hay bạch lạp bừng bừng ánh sáng,

Hay trầm hương nhẹ thoảng hư không;

Hay là do ở tấm lòng,

Lòng con là một hiến dâng nhiệm mầu.

Mẹ Hội Yến ban trao bí pháp,

Gọi Bàn Đào thu nạp vạn sanh;

Lòng con nếu thật chí thành,

Thương đời cứu khổ quên mình con nghe."

1974: Chơn Lý Đàn (Vạn Quốc Tự), Tuất Thời, 28 tháng 7 Giáp Dần (14.9.1974)

"NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI, Bần Sĩ chào chư hiền sĩ, hiền muội đồng an tọa.

Chư hiền sĩ, hiền muội ! Năm này Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban ơn Diêu Trì Bửu Điện Bình Hòa được tổ chức Lễ Hội Yến Bàn Đào. Đó là một đặc ân trong cơ cứu cánh, chư hiền nên lưu ý, là mỗi tác động gì thuộc về Đạo điều đem lại sự hữu ích cho công cuộc cứu độ kỳ ba, dẫu là một cuộc hội lễ hay đặt một vị trí hành đạo đều có thánh ý Thiên cơ cả.[. . .]. Đại Hội Yến Bàn Đào là phép nhiệm mầu từ Ngôi Vô Cực hiện bày thật tướng để cứu độ vạn linh."

1974: Thánh Thất Bình Hòa, Tuất thời 14 tháng 8 Giáp Dần (29.9.1974)

Đứ Quan Am Bồ Tát cùng chư Thánh mẫu Nữ Vương dạy:

"Trung Thu này ĐỨC VÔ CỰC TỪ TÔN sẽ ân ban chư hiền muội Hội Yến Bàn Đào, giữ lấy hột giống Đào Tiên gieo vào mảnh tâm điền cho sanh sôi nẩy nở giống bất tử trường sanh."

1976: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14 tháng 8 Bính Thìn (7-9-1976)

Đức Mẹ dạy:

" Các con nên nhớ vào giờ công phu thiền định khai mở cõi lòng tịnh khiết để tiếp nhận luồng hồng quang thiên điển. Nhiếp thu được nhiều hay ít là do ở lòng của con. Hồng quang thiên điển luôn luôn bủa trùm để cứu độ sanh linh. Các con hãy giác ngộ, hãy ý thức với nhau để cùng tu hành hạnh hưởng. Mẹ cùng phật tiên thánh thần sẽ đến dự lễ Hội Yến Bàn Đào đêm mai. Các con nhớ trật tự thanh tịnh cần được tôn nghiêm là cực lạc đó con, nhất là các con không nên bỏ sót một con nào dù là lớn hay nhỏ."

1978: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời, 13 tháng 8 Mậu Ngọ (14.9.1978)

Đức Mẹ dạy:

"Yến Bàn Đào năm nay linh đình tốt đẹp quá, rồi Mẹ chạnh nhớ đến những đứa còn đang lặn hụp trong bể khổ đói rét lạnh lùng.

Con ôi ! Con hãy dành tất cả tình thương cho đồng loại. Hãy quên mình vì cứu độ. Quay bánh xe Đại Thừa vào khắp chốn, đừng buồn khi gặp những chướng ngại, có vào lửa đỏ mới vớt được người chết đuối, có hòa mình cùng nhân thế mới độ được thế nhân. Tùy khả năng, tùy duyên cứu độ, đó là đại lễ các con hiến dâng lên Mẹ mỗi độ Trung Thu."

1979: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 13 tháng 8 Kỷ Mùi (3-10-1979)

Đức Mẹ dạy:

"Các con rất hữu duyên mà được dự Yến Bàn Đào với Mẹ và chư Thiên. Mẹ nhìn lại còn con khác chưa được như các con. Lòng Mẹ rất thương xót, chúng nó thiếu mọi phương tiện để đến với Mẹ như các con. Thế nên trong giờ dự yến, các con hãy để giây phút lắng đọng tâm tư hướng về những con ấy."

1981: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý , Hợi thời 14.8 Tân Dậu (11.09.1981)

Đức Mẹ dạy :

"Đào Tiên kết thụ khí Tiên Thiên

Trải chín ngàn năm mới đủ duyên

Hương vị thấm vào thân bất lão

Nhẹ nhàng thanh thoát Hội Quần Tiên."

1982: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 8 giờ đêm 14.8.Nhâm Tuất (30.9.1982)

Đức Mẹ dạy :

"Mẹ sẽ nhận món lễ phẩm trang trọng nhứt mà các con đang hiến dâng, đó là tâm đạo chí thành chí kỉnh phụng Thiên sự dân của các con, và cũng do lòng thành kỉnh đó nên Mẹ đến giờ này để ban ơn và dặn dò một vài việc tu học của các con."

1990: CQPTGL, Trung Thu năm Canh Ngọ 1990

Đức Mẹ dạy:

"Những lễ phẩm các con sắm sanh nào hoa tươi, quả ngọt, nào trà thơm rượu nồng để kính dâng lên Mẹ. Mẹ chứng lòng các con và nhứt là các con ở xa xôi tề tựu về đây trong ngày Hội Yến Bàn Đào. "
Kim Dung st.

Mong sao em mến hiểu lòng này,
Sắp xếp gia đình cho khéo tay,
Dành để ngày giờ hành đạo sự,
Tô bồi âm chất mới là hay.

Đức Vân Hương Thánh Mẫu, Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu, 28-02-1973

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây