Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
17/04/2010
Thánh giáo Đức Đông Phương Chưởng Quản-Quách Hiệp Long dịch Pháp văn

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 18/04/2010

Bản dịch Pháp văn thánh giáo Đức Động Phương Chưởng Quản

TRÚC LÂM THIỀN ĐIỆN Ngọ thời 18 tháng 7 Kỷ Dậu (30/8/1969)
(Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý)

KIM QUANG ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng chào chư liệt vị lưỡng phái.

Tiểu Thánh vâng lịnh Đức ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN đến báo đàn, chư liệt vị thành tâm và chỉnh đàn nghinh tiếp, Tiểu Thánh chào chung chư liệt vị, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng ./.

Tiếp điển :
ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung.

THI :

Vạn pháp thù đồ hữu tại tâm,
Nhơn sanh dục đắc khả suy tầm;
Chấp hành công dụng an nhơn loại,
Hữu nhựt hồi đầu pháp thậm thâm.
Lành thay! Lành thay cho nhơn sanh hiện diện đắc ngộ Tam Kỳ Phổ Độ giữa lúc thiên địa vận hành lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức, lóng trược phân thanh, lành còn giữ mất.

Mừng thay! Mừng thay cho nhơn loại còn giữ được đức tin, tâm đạo, giữa lúc thế trần đảo lộn, loạn lạc chiến tranh.

Khổ thay! Khổ thay cho những nguyên căn đọa trần mãi mãi đi tròn vào bánh xe luân, quên cả căn kiếp và sứ mạng của mình, không tìm được lại nguồn gốc từ lúc ra đi.

Bần Đạo hoan hỉ nhận thấy tâm đạo của nhơn sanh hiện diện trong cuộc lễ này, hướng về tình thương của Thượng Đế từ các nẻo đường qui tụ về đây. Đó là điểm chánh mà Bần Đạo giáng đàn hôm nay, để đãi ngộ nhơn sanh với nguồn giáo lý. Miễn lễ toàn thể đàn trung đồng an tọa.
THI :

Nguyên căn nhớ kiếp sớm quay về,
Chớ đắm hồng trần lụy bến mê;
Nương thế để làm công quả đạo,
Vẹn tròn sứ mạng sẽ hồi quê.
Thiện Đức Nguyễn Văn Các! Bần Đạo nhận thấy tâm thành ái đạo độ nhơn sanh của hiền đệ và người bạn đồng hành. Bần Đạo cảm thương và chấp nhận tâm đạo đó.

Này hiền đệ! Thế Đạo hay Thiên Đạo cũng vậy. Người chấp hành muốn thành công, không phải chỉ có tâm chí thiện mà được, cần phải có thêm đường lối phương pháp và hướng về một mục phiêu duy nhất để đem hết tâm thành chí thiện ra thực hành mới mong đến nơi đến chốn.

Bần Đạo giáng trần gian giờ này điều trước tiên chấp nhận ngôi thờ mà hiền đệ đã dựng nên trong tâm thành chí kỉnh.

Hiền đệ ơi! Một là danh từ, hai là hình thức trụ tướng, ba là phương pháp thực hành, bốn là cứu cánh. Trên danh từ, Bần Đạo cảm thương hiền đệ đã chọn danh từ ngôi ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN. Trên hình thức, hiền đệ đã xây ngôi hữu thể trụ tướng, đã choán hết một số diện tích khá rộng. Trên phương pháp thực hành, hiền đệ đã nghĩ gì chưa đến tác dụng của ngôi đền thờ ấy. Hiền đệ hãy biện bạch cho Bần Đạo biết cùng nhơn sanh đồng nghe?

(Thiện Đức bạch …)
Tốt lắm, Bần Đạo đặt câu hỏi ấy để hiền đệ biện bạch cho mỗi người đều nghe. Khi hiền đệ được lịnh thiết lập ngôi thờ ấy thì Bần Đạo đã biết hiền đệ muốn làm gì rồi. Nhưng điểm chánh đối với ngôi thờ ấy là phần tác dụng đối với nhơn sanh và đồng đạo.

Khi minh giải phần tác dụng ấy rồi sẽ thấy phần cứu cánh ở điểm thứ tư. Hiền đệ an tọa nghe Bần Đạo phân đây.

Háo sanh vạn vật là đức của Thượng Đế. Thượng Đế đã sanh trưởng dưỡng vạn vật thì có giáo dục quần sanh để bảo tồn vạn loại.

Thượng Đế bảo tồn vạn loại có nhiều phương cách, mà việc khai đạo dạy đời là một trong nhiều phương cách ấy. Vì nhơn sanh có hiểu đạo, hành được đạo, thuận tùng thiên lý, hòa hợp vạn vật mới hưởng và thị hiện được cơ bảo tồn. Như vậy, những khoa học, triết học, xã hội học, thần linh học, v…v… tất cả các môn ấy đều do Thượng Đế ban những chơn linh siêu đẳng đến trần gian để phục vụ cho quần sinh.

Thượng Đế không bảo chúng sinh làm những gì đem lại riêng tư cho Thượng Đế và các Đấng Trọn Lành, phải bảo chúng sanh làm mọi việc thích hợp đạo lý để phục vụ nhơn sanh hầu tạo cõi đời an lạc thái hòa, trong đó có đạo đức tình thương giữa con người và con người đối xử với nhau cho phải đạo để giúp cơ bảo tồn vạn loại cho hợp với đức háo sanh của Thượng Đế mà thôi.

Hiền đệ tạo ngôi thờ ấy để thể hiện lòng tri ân những Đấng đã đem đạo lý, dạy đời và biết ơn ghi công những bực hướng đạo đã vâng lịnh Thượng Đế đã đem đạo phổ độ nhơn sanh, đó là thiện ý rất tốt được chấp nhận. Đó là lòng đạo đối với những phần Thiêng Liêng, chưa có phần tác dụng đối với nhơn sanh, mà phần ấy mới là phần trọng đại.

Vậy thể theo thiện ý cầu xin của hiền đệ, Bần Đạo giúp cho ý kiến sau đây :

Hiền đệ là Đại Diện Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, hiền đệ hãy làm cho được cụ thể với Thiên chức đó, nghĩa là phải đem giáo lý Đạo Trời tùy duyên hóa độ, tùy trình độ thấp cao của nhơn sanh mà soạn bài giáo lý, tổ chức những buổi thuyết đạo để giác ngộ người đời tầm về nẻo đạo.

Một khi hiền đệ thực hành được phần đó, sẽ thấy hiện lên phần cứu cánh. Dầu tôn giáo nào, đạo nào cũng vậy. Tuy mặt hình thức khác nhau, phương pháp hành đạo khác nhau, tập quán lễ nghi hành giác khác nhau, nhưng phần cứu cánh của nó là giáo dân vi thiện, nghĩa là dìu dắt dạy bảo người đời hiểu đạo, hành đạo, từ bỏ những điều xấu xa tội lỗi ác độc, để làm những việc tốt đẹp từ thiện âm chất phúc đức thương yêu, giúp đỡ nhau trong cõi đời hiện tại. Có tu thân hành đạo, tạo điều âm chất phúc đức để sớm đoạn nghiệp tiền kiên nợ cũ, tạo duyên lành mới để khi thân xác này ngày từ bỏ cõi trần, linh hồn được an nhàn tự tại nơi cõi Thiêng Liêng, dầu thiên đàng cực lạc niết bàn hay bồng lai tiên cảnh cũng thế.

Bần Đạo giáng đàn hôm nay trước để chứng lòng thành của phái đoàn các Hội thánh, Tòa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, cùng Tôn Giáo bạn từ các nơi đã trải qua những đoạn đường khó nhọc xa xôi, hiện diện đến đây để trao đổi đạo sự, gây được tình thương yêu hòa lạc đạo đức với nhau, không phân biệt chia cách màu sắc tôn giáo phái chi, đó là điểm tốt, và đó cũng là mầm khởi thủy cho cảnh thái hòa an lạc.

Bần Đạo muốn nó rõ lên điểm đó vì nhơn sanh đang trong cõi đời đau khổ, vì nạn phân chia cách biệt nhau. Nếu mỗi người đều có một mầm khởi thủy nơi tâm nội, mầm ấy là tình thương. Thương người khác như thương chính bản thân mình, thương gia đình quyến thuộc mình, thương quốc gia xã hội dân tộc mình. Một người như vậy, nhiều người như vậy, khắp nhơn loại đều như vậy, thì thế gian này không còn sự chia rẽ tranh chấp sát hại lẫn nhau, cõi đời này sẽ là cõi thiên đường cực lạc. Chỉ có lòng đạo và tình thương mới thể hiện và thực hiện được cõi thái hòa an lạc đó.

Bần Đạo mong rằng mỗi người hiện diện chung quanh cuộc lễ này đều ý thức như vậy. Và lần hồi gây được mầm đạo đức và tình thương ấy nơi lòng mình để xứng đáng là con người trong hàng tam tài, là bực tối linh trong vạn loại.

Còn lý do thứ hai nữa là Bần Đạo chấp nhận ngôi thờ trong ý nghĩa bốn điểm mà Bần Đạo vừa nêu trên.

THI :

Thương đời mới chỉ sự tu chơn,
Hướng đạo, người đem đạo giúp đời;
Biến cải cõi đời từ nghịch lẫn,
trở nên xã hội có tình thương.

THI :

Tình thương không luận lạ hay quen,
Khôn dại cao sang với thấp hèn;
Thương cả đến người dưng nước lã,
Thươgn vì lòng đạo chẳng vì quen.

THI :

Khen chê thế sự ấy thường tình,
Tình thế bao hồi cảnh nhục vinh;
Biết đạo tu thân hành đạo sự,
Đó là sự nghiệp của hồn linh.

THI BÀI :

Linh tâm biết tìm về nẻo thiện,
Còn muội tâm vào biển sông mê;
Thế gian lắm lúc não nề,
Lắm hồi buồn tủi, lắm hồi suy vong.
Ai cũng muốn gia công gầy dựng,
Sự nghiệp đời cho vững với đời;
Ruộng vườn ao cá nơi nơi,
Nhà rộng đài các xe hơi tàu bè.

Gầy sự nghiệp ngựa xe cố tạo,
Để cho đời con cháu giữ gìn;
Trăm năm ngàn kiếp quang vinh,
Môn đăng hộ đối cho mình hiển vang.
Lo gầy dựng giàu sang phú túc,
Dẫu việc làm có lúc bất công;
Không điều đạo đức nghĩa nhân,
Miễn sao cho được trọn phần mà thôi.
Đó là mầm suy đồi phong hóa,
Đó là mầm vay trả trả vay;
Đời ông cha hưởng đủ đầy,
Đời con cháu phải ăn mày gối rơm.
Người giác ngộ bảo tồn danh giá,
Không gây điều nhân quả tội tình;
Trọn đời trong kiếp phù sinh,
Tu thân hành thiện giữ gìn không lơi.
Bần Đạo thương để lời dạy dỗ,
Cho nhơn sanh còn ở trần hồng;
Những điều âm chất gia công,
Mót bòn ngày tháng cho lòng yên vui.

THI :

Vui vì đạo lý mới là vui,
Thoát cảnh sông mê lắm sụt sùi;
Giác ngộ lần phăn về nẻo cũ,
Công phu công quả sớm tô bồi.

Chư hiền đệ hiền muội nghiêm đàn nghinh tiếp Đức DI LẠC THIÊN TÔN, Bần Đạo ban ơn cùng tất cả được tâm trung mát mẻ, thực hành đạo sự để cùng vui hưởng cảnh thái hòa tại thế và giải thoát mê đồ trở lại cảnh non bồng nước nhược. Bần Đạo xin giã từ, thăng ./.

_________________________________

SAINT ENSEIGNEMENT CAODAÏSTE

Trúc-Lâm Thiền Điện (Sanctuaire de Méditation de « Forêt de Bambous »), à Midi, le 18 juillet année lunaire du Coq (30/08/1969)

Humble Maître de l’Orient, Chef Suprême du Palais de l’Alliance Divine, Je vous salue mes petits frères et mes douces petites sœurs ici présents.

Poème

De l’esprit se conçoivent d’innombrables doctrines et différentes voies,
L’être humain doit rechercher et méditer [sur le Dao] s’il veut l’avoir.
En appliquant les enseignements [du Dao] à la vie, l’humanité vivra en paix,
Pratiquez la pénitence quotidienne, c’est un enseignement très profond !

Quel bonheur ! Quel vrai bonheur pour les humains ici-présents qui ont rencontré et adopté la Troisième Ere Universelle du Salut Divin ! Que l’univers commence son nouveau cycle du rétablissement de la Sainte Société Humaine de la Première ère en éliminant les déchets et en distillant les puretés ! Les doux seront protégés et les durs seront éliminés.

Quelle joie ! Quelle grande joie pour les humains qui savent encore garder la Foi, l’Ethique dans leur cœur pendant que la vie terrestre se bouscule dans le chaos et les guerres.

Quel malheur ! Quel grand malheur pour les âmes qui ont été bannies et condamnées à se réincarner vies après vies sur terre, oubliant leur vraie origine céleste ainsi que leur vocation, ne retrouvant pas le chemin de retour à leur divine origine.

Humble esprit, Je suis ravi de voir le bon cœur des humains qui se présentent à cette cérémonie et qui de quatre coins du pays sont venus et se rassemblent ici, en se tournant vers l’amour de Dieu. Voilà, c’est la raison principale pour laquelle Je daigne me manifester aujourd’hui afin de vous offrir cette source de saint enseignement. Mettez-vous à l’aise, je vous invite tous à vous asseoir.
Poème
Les âmes prédestinées se rappelant leur origine céleste n’oublieront pas d’y retourner rapidement,
Ne sombrez pas dans ce monde terrestre en vous échouant sur la rive de l’ignorance.
Profitant de la vie ici-bas, réalisez assez de bonnes œuvres,
De telle façon que, mission accomplie, vous serez admis aux séjours des bienheureux.

Création et préservation de la vie des créatures sont parmi les vertus de la Providence. Dieu qui a créé les créatures a aussi donné son enseignement afin de les protéger. Il les protège par une multitude de manières. Et le fait de créer la religion pour former les humains en est une parmi elles. C’est parce que si les êtres humains comprennent le Dao et savent appliquer son enseignement, ils seront en accord avec la Raison Divine. Par la suite, ils seront en harmonie avec toutes les créatures. Ils bénéficieront du mécanisme divin de leur préservation et le feront savoir. Par conséquent, les sciences, les philosophies, la médecine, la sociologie, le spiritisme etc. toutes ces matières ont été professées par Dieu qui a envoyé sur terre les grands esprits rendant service à l’humanité.

Dieu ne demande pas aux humains de Le servir pour Ses propres intérêts ou pour ceux des Esprits Supérieurs de bonté parfaite. Mais il apprend aux humains à bien se comporter selon les principes du Dao afin de servir leurs prochains et de bâtir ainsi un monde de sécurité, de bonheur et de paix, un monde dans lequel ils peuvent vivre ensemble pleinement dans l’éthique et la fraternité en vue de faciliter le mécanisme de la préservation de toutes les créatures, et ce dans le but d’un parfait accord avec la protection de Dieu.

Je daigne me manifester aujourd’hui tout d’abord afin d’accepter les cœurs sincères envers le Dao de toutes les délégations des Eglises, du Saint-siège, des Oratoires ainsi que des autres Religions bienveillantes qui, des quatre coins éloignés du pays, sont venus ici malgré la longue route et la fatigue dans le but de se rencontrer, d’échanger les nouvelles des activités religieuses, de répandre la sympathie entre vous et de montrer votre fraternité sans distinguer les branches religieuses ou religions différentes. Ces motifs sont un point très positif qui est aussi le germe du commencement de l’ère de paix, de concorde, de sécurité et de bonheur.

Je voudrais insister sur ce point, de façon claire, parce que les humains sont en train de vivre dans une vie de souffrance à cause de la division et des divergences d’opinions. Si chacun a dans son cœur les germes de l’Amour, il aime les autres comme soi-même, comme il aime les siens, comme il aime les concitoyens de son pays, s’il y en a un qui se comporte ainsi, puis plusieurs qui se comporteront pareillement … alors toute l’humanité se comportera de la même façon et la société humaine n’aura plus de disputes, d’hostilité et de tueries. Ce monde sera le Paradis terrestre. Seules la morale, l’éthique et l’Amour peuvent représenter et réaliser ce monde idéal de paix, de concorde, de sécurité et de bonheur.

Humble esprit, Je souhaite que chacun de vous, ici présent à cette célébration, en prenne conscience, et tous, pareillement. Vous sèmerez alors progressivement ce germe de Morale et d’Amour en votre cœur afin d’être le digne humain de la Trinité Céleste, occupant la position suprême de toutes les créatures.
Poème
Parce que Je vous aime, Je vous montre la vraie voie,
Comme guide spirituel, vous apporterez le Dao à tous les gens ;
Afin de transformer la société humaine hostile et divisée
En une société universelle et fraternelle.

Poème

La pure fraternité ne distingue pas la personne,
Par son intelligence, sa richesse ou son rang social;
Aimez même celui qui vous est totalement étranger,
Aimez en fonction du Dao avec votre cœur sincère, et non à cause des compliments.

Les compliments sont choses banales de la vie,
Tantôt la gloire tantôt la défaite : les circonstances créent de continuels changements;
Connaissant le Dao, perfectionnez-vous et appliquez ces connaissances
Dans la réalisation des bonnes œuvres de votre divine âme.

Long Poème

La vraie conscience sait s’orienter vers le chemin de la Bonté,
Tandis que la mauvaise vous pousse vers la mer de l’ignorance.
La vie terrestre a tant de moments de tragédie,
Tant de tristesses et d’humiliations, tant de bouleversements...

Tout le monde veut pareillement accumuler les efforts
Edifier sa vie par de solides héritages et de beaux trésors
Tels que rizière, plantation, étang de poissons... à mille lieux
Avec de grandes maisons, de belles voitures, des bateaux luxueux.

Créer assidûment la plus grande fortune,
Et laisser un patrimoine à leurs enfants ou petits enfants.
Qui le transmettront fièrement de génération en génération,
Bâtissant ainsi un empire de gloire et de réputation.

Ne pensant qu’à créer la richesse et la prospérité,
Même lorsque ce que l’on fait est parfois injuste.
Sans aucune loyauté ni morale,
Pourvu que ce qu’on gagne soit intégral.

Voilà le début de la chute de la Morale,
Voilà la cause de notre dette et de notre karma.
Les grands-parents et les parents vivaient dans l’abondance,
Mais leurs enfants et petits enfants deviennent mendiants.

Celui qui a l’éveil cherche à sauvegarder son honneur
En ne commettant ni crime ni péché,
Durant toute cette vie terrestre éphémère,
S’efforce sans relâche à se perfectionner et à faire la charité.

Par amour, Je vous instruis et J’appelle
Tous les humains vivant encore en ce monde :
Il faut vous efforcer de pratiquer le bien en suivant la bonne voie.
Accumuler la bienfaisance de jours en jours est une intérieure joie.

Poème

La joie en raison du Dao est la joie véritable,
Qui vous aide à traverser le fleuve de l’ignorance pitoyable !
Eveillés, vous trouverez au fur et à mesure le chemin de votre retour divin,
En pratiquant la bienfaisance et la méditation sans trop attendre.

Humble esprit, Je vous bénis tous ensemble. Que votre intérieur soit serein et paisible ! Vos pratique et activité religieuses vont contribuer à édifier une société de bonheur et de paix sur Terre. Elles vous aideront à vous délivrer de cette voie de l’ignorance en vue de votre céleste retour au séjour des bienheureux.

Je vous dis « Au Revoir ». Ascension.

Traducteur : Quach-Hiêp Long
Eglise Cao Dai de Paris
Printemps 2009
Thánh giáo Đức Đông Phương Chưởng Quản-Quách Hiệp Long dịch Pháp văn
Bản dịch Pháp văn thánh giáo Đức Động Phương Chưởng Quản / Thánh giáo Đức Đông Phương Chưởng Quản-Quách Hiệp Long dịch Pháp văn

Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây