Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Đức tin Cao Đài / Trích từ Nguyệt San Cao Đài Giáo Lý

  Đức tin Cao Đài không chỉ để sùng kính hằng ngày; Đức tin Cao Đài không chỉ để cầu nguyện cho ...


 • Chư Môn-đệ nghe! Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính Thầy, tưởng cho đem thờ Thầy vào ...


 • Thánh giáo Trung Thu Đinh Mùi / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy tại Thánh Thất Bình Hòa vào ngày Rằm tháng 8 Đinh Mùi (18/9/1967)


 • Từ thuở khởi nguyên của đạo tức tôn giáo Cao Đài chúng ra, khi Đức Chí Tôn vừa thâu nhận ...


 • “Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ ...


 • Khủng hoảng quan trọng nhất của hiện đại là khái niệm về Tiến Bộ. Hồi thế kỷ 19, với sự ...


 • Dịch, quẻ Trạch Lôi Tùy gồm quẻ Đoài chồng lên quẻ Chấn, tượng hình sấm động dưới đầm với ý ...


 • Xuân khởi Phục / Thánh giáo Đức Đạo Tổ

  THÁI hoà xuân khởi Phục[1] và Lâm, THƯỢNG trí[2] gieo trồng khắp cõi tâm; LÃO noãn non già theo đúng độ, QUÂN bình ...


 • Tôn giáo cổ kim trên hoàn cầu luôn luôn tự nhận vai trò bảo tồn nhân loại tức là cứu ...


 • by otoabasi on June 25, 2010 Many people don't like reading and it that has become well known trait existing in ...


 • CHÚA THÁNH LINH / Tường Như sưu tầm

  Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút ...


 • Đời Đạo song tu / Thiện Hạnh

  1. QUAN NIỆM BẤT CẬP ° Đạo đồng nghĩa với tôn giáo? Người ta thường cho rằng Đạo đồng nghĩa với tôn ...


17/05/2015
HUỆ CHƠN

GIẢI NGHĨA KINH THAM THIỀN VÀ KỆ HỒI HƯỚNGGIẢI NGHĨA KINH THAM THIỀN
VÀ KỆ HỒI HƯỚNG


(BBT. hiệu đính )


KINH THAM THIỀN(*)

KINH NGHĨA

Câu 1: Tham thiền giao cảm Phật Tiên.

Câu 2 : Cầu xin Thượng Phụ chứng miên tâm thành.

Câu 3 : Hào quang chiếu diệu điển thanh,

Câu 4 : Giúp cho tư tưởng con hành huyền công.

Câu 5 : Tham thiền hồn hiệp hư không,

Câu 6 : Hầu khi xuất vía, non bồng lần lên.

Câu 7 : Tìm ra lý chánh, luật thiên .

Câu 8 : Không làm tội lỗi, tham thiền phát minh.

Câu 9 - 10 : Ngồi yên cửu khiếu trong mình,
Mở mang thấu đáo, thông linh cơ mầu.

Câu 11-12 : Lòng thành tu luyện, khẩn cầu;
Ngọc Hoàng Thượng Phụ phép mầu độ con.

GIẢI NGHĨA

Câu 1 : Tham thiền hay vào tịnh là thực hành công phu điều thân, điều tâm, điều tức nhằm đạt đến sự giao cảm tâm linh với các đấng Thiêng liêng.
Câu 2 : Cầu xin Thượng Đế Đại Từ Phụ chứng minh lòng thành của đệ tử muốn đạt được sở nguyện ấy.
Câu 3 : Xin hào quang của Thầy chiếu điển thanh,
Câu 4 : Điển thanh Thầy sẽ trợ giúp cho tư tưởng của con lúc đang hành đạo pháp. ( Huyền công: huyền : sâu xa mầu nhiệm, chỉ pháp môn ; công : sự thực hành )
Câu 5 : Phép tham thiền giúp cho hồn hiệp vào hư không tức cõi thanh tịnh không còn vọng ý, vọng niệm.
Câu 6 : Được như vậy rồi chơn linh sẽ vượt lần lên Thượng giới.
Câu 7 : Trong Thượng giới, chơn linh mới hiểu thấu được chơn lý và qui luật của trới dất.
Câu 8 :Nhờ đó mà tránh xa việc tội lỗi và tham thiền có kết quả sáng suốt, có trí huệ.
Câu 9-10 : Cửu khiếu : ở đây chỉ chín khiếu ( khiếu : lỗ ; năng lực hiểu biết ) thuộc về tâm linh tương ứng với chín cung trong não bộ theo đạo học là : Nê huờn, Động phòng, Thiên đình, Thiên hoàng, Ngọc đế, Minh đường, Huyền đơn, Cực chân, Lưu châu.
Trong giờ công phu khi đọc bài kinh tham thiền đến chỗ này, ngồi yên, an định thân tâm rồi thì cửu khiếu của tâm linh sẽ được khai thông tuệ giác.
Câu 11-12 : Đệ tử đem lòng thành tu luyện theo đạo pháp;
Khẩn cầu Thượng Đế Đại Từ Phụ ban phép mầu độ dẫn cho con trong giờ tịnh này.


*  *  *   


KỆ HỒI HƯỚNG(*)

KỆ

Câu 1-2 : Công đức tọa thiền lớn biết bao,
Phước lành hồi hướng đến nơi nao.

Câu 3-4 : Chúng sanh trầm nịch nguyền ra khỏi,
Nhập được huyền môn ngộ đạo cao.


Câu 5-6 : Nhứt thiết mười phương tam thế Phật,
Chư Tiên Bồ tát Ba la mật.

Câu 7: Tam đồ, bát nạn đặng minh tâm,

Câu 8: Sanh tử luân hồi đồng giải thoát.
NGHĨA

Câu 1-2 : Công đức lúc ngồi tham thiền rất lớn lao. Lớn ở chỗ thiền sinh thanh tịnh chuyên nhứt tiếp vận thần lực Thượng Đế đổ xuống cứu độ thế gian. Phước lành đó không chỉ riêng mình được hưởng mà nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở bất cứ nơi nào đồng hưởng để cải tà qui chánh.
Câu 3-4 : Nguyện cho cả chúng sanh đang đắm chìm (trầm : chìm; nịch : chìm đắm ) trong biển luân hồi sanh tử ra khỏi màn vô minh để vào được trường đạo pháp hầu ngộ đạo, chứng quả Bồ đề.
Chúng sanh gồm tám đẳng chơn hồn là : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn,Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn,Phật hồn.

Câu 5-6 : Xin hồi hướng cho cả mười phương chư Phật ba đời: quá khứ -hiện tại-vị lai, cho chư Tiên, chư Bồ tát ... Tất cả đều được hưởng điển lành của Thượng Đế.

Câu 7: Tam đồ : đao đồ ( chết vì nghiệp gươm đao); thủy đồ ( chết vì nghiệp dưới nước); hỏa đồ (chết vì nghiệp cháy lửa ).
Bát nạn : Tám tai nạn : chiến tranh; trộm cắp; cướp bóc; đói khát; lửa cháy; bảo lụt; bệnh hoạn; dịch bệnh.
Nguyện cho tất cả thành phần có các nghiệp trên đủ sáng lòng mà vượt khỏi tai nạn

Câu 8 : Nguyện hồi hướng công đức nầy cho những kẻ còn trong vòng luân hồi sanh tử đều được giải thoát về cõi vĩnh hằng.


Huệ Chơn(*) Xuất xứ bài kinh: Theo ĐT. Huệ Chơn, bài kinh Tham thiền do ĐT. Chơn Tâm, Co Bảo Pháp Chơn Quân sao lục, ở quyển Thánh Đức Chơn Kinh.
(*) Bài kệ Hồi hướng do Ơn T rên ban tại Minh Lý Thánh Hội Tam Tông Miếu.


HUỆ CHƠN

"Quân tử là một người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh nhân cách hoàn toàn, tánh tình cao thượng. Người Quân tử bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận thiên lý lưu hành, đem chơn đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. . .

Thánh giáo Cao Đài

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây