Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Trung Dung_1 / Lê Anh Minh phụ chú

  Thiên Trung Dung trong Tiểu Đái Lễ Ký tương truyền là sáng tác của Tử Tư, cháu nội của Khổng ...


 • Dung Hòa / Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân

  . . . “Đã hơn hai lần, Tam Trấn Oai Nghiêm đã nói : mỗi phần tử cá nhân của ...


 • Công phu / Chí Thật

  Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: Công phu là để tâm an định, Nên đạo nên người chốn thế gian. (CQPTGLĐĐ, 04-6 Tân ...


 • Kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự _______ Bài nói chuyện tại VĨNH NGUYÊN TỰ ngày 15-3 Đinh Hợi (01-5-2007) [Ảnh: Đạo Trưởng ...


 • Lê Quý Đôn nguyên là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày 2-8-1726, trong một gia ...


 • Chữ KHÔNG / Đức Lễ

  Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy có dạy: Muôn vật thế gian chẳng vững bền, Có thì hư hoại mấy hồi nên, KHÔNG ...


 • Mẹ dạy đầu Xuân / Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Hỡi các con ! Hẳn các con có nghe câu : "Thiên Địa tuần hoàn, châu vi phục thỉ". Tuy ...


 • Thông thường chúng ta hiểu đơn giản là Đức Đông Phương Lão Tổ dạy tịnh luyện và Đức Giáo Tông ...


 • Ngũ Thời / Sưu tầm

  Theo Ngài Trí Giả Đại Sư thì Đức Phật thuyết pháp chia làm năm thời kỳ như sau : 1. Thời ...


 • Sách được chia làm ba phần lần lượt trình bày về ba nền tôn giáo lớn : Nho giáo, Thích ...


 • Bài đã được xuất bản.: 21/08/2010 06:00 GMT+7 Mùa Vu Lan lại về! Cái lạnh buốt giá của mùa đông như ...


 • Họa thơ Xuân / Nguyễn Phúc Đạt &Nguyễn Vô Cùng

  NCBL giới thiệu  bài thơ Xuân "Xuân tha phương" và bài họa "Xuân quê cũ" trước thềm Xuân Mậu Tý ...


04/09/2008
Đạt Tường sưu tầm

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/06/2010

Thống nhất - Quy nguyên

Nam Thành Thánh Thất
Tý Thời đêm 23 tháng 8 năm Mậu Tuất (1958)

Pháp đàn: Huỳnh Chơn
Đồng nữ: Ngọc Liên Minh
Độc giã: Huệ Chơn
Điển ký: Huệ Hương
Chứng đàn: Huệ Đức, Hải Thần

THI

LÝ thuyết thực hành khá giống nhau,
GIÁO dân mình phải chánh vi đầu;
TÔNG chi Đại Đạo từ Kim Khuyết,
GIÁNG cứu đời tàn chốn bể dâu.
NAM địa hoằng khai kỳ phục pháp,
THÀNH trì thống nhứt đạo hưng thâu;
THÁNH tâm ai kẻ tường nguyên lý,
THẤT nội tương phùng khỏi kiếm đâu.Bần Đạo chào mừng chư hướng đạo Thiên phong cùng đàn trung lưỡng phái miễn lễ an tọa. (…)

THI BÀI

Này chư hướng đạo ôi!
Niên đạo đức kề sang ba bốn,
Hỏi bao giờ tới chốn tới nơi;
Tới ngày thành đạo cứu đời,
Tới kỳ gieo rắc Đạo Trời năm châu.
Xét nội bộ còn câu lủng củng,
Tình anh em còn núng nệ nhau;
Chị em cay đắng lợt màu,
Từ trên chí dưới thiếu câu nhân hòa.
Cũng có hiền bôn ba lo lắng,
Ngày đêm lo dậm thẳng lo âu;
Nhưng rồi đâu chẳng tới đâu,
Ở đâu thì cũng thiếu câu nhân hòa.
Cũng có chỗ xót xa lo liệu,
Hô hào lên hiệu triệu đệ huynh;
Nào là thống nhứt chung tình,
Nhưng thống từ địa phương mình mà thôi.
Cũng có chỗ lôi thôi chưa định,
Có hai tay bấm vịn bốn bên;
Nội dung chưa vững móng nền,
Tuổi ham có tuổi có tên với đời.
Những việc lớn gần thời chưa được,
Kẻ bơi xuôi chèo ngược chỏi nhau;
Bao giờ cho đến Đạo CAO,
Bao giờ thoát khỏi gian lao bụi đời.
Cũng có chỗ xua thời theo thế,
Vì tư riêng chẳng kể việc chung;
Nói sao cho hết cho cùng,
Tình đời còn lắm não nùng ai ôi!
Không phải lỗi tại người cố ý,
Vì chưa thông chơn lý Đạo Thầy;
Chỉ nhìn một cạnh không xoay,
Không xoay đủ cạnh mới vầy đó thôi.
Cũng tại chưa hiểu lời Thánh Giáo,
Mới khiến ra đồng đạo lòng vòng;
Khiến đều chưa được cảm thông,
Đi hoài rốt cũng trong vòng loanh quanh.
Đạo xem dễ, nhưng hành tất khó,
Tuy khó mà hiểu rõ dễ thay;
Vì chưng chưa hiểu Cao Đài,
Chủ trương cứu cánh không ngoài tình thương.
Tình thương được biểu dương đây đó,
Thì đâu xuôi nên có chuyện ni;
Ai ôi! Muốn đến khoa kỳ,
Thì tua sáng suốt mà đi thẳng đường.


Thì giờ gặp gỡ gẫm cũng hiếm có, nhưng vì tình thương nhân loại vì sứ mạng Thiêng liêng, vì cảm tình chư hướng đạo. Hơn nữa hôm nay là ngày đánh dấu Đại Đạo hoằng khai, chi nên Bần Đạo chỉ gởi lại trong sử Đạo để các chư hướng đạo nhìn thấy giựt mình để sớm cải tiến hầu khỏi trễ lập cơ chỉnh pháp.

Xét từ tâm trạng chung mỗi người tín đồ, ai cũng mong Đạo sớm thống nhứt qui nguyên, ai cũng ước ao ngày Đạo thành nhưng Bần Đạo đặt một vài câu hỏi? Hỏi vậy muốn đạo thống nhứt phải làm sao? Muốn đạo thành phải làm sao? Khi đạo thành rồi phải làm gì nữa? Đó là ba câu hỏi chánh mà các vị hướng đạo cùng toàn thể môn đồ nghiệm xét tự trả lời. Tuy nhiên Bần Đạo cũng chỉ sơ một vài điểm cụ thể.

Câu thứ nhứt nếu muốn đạo sớm thống nhứt thì tự mình phải thống nhứt lấy mình trước đã. Các hiền thử xem chính tự bổn tánh mỗi người lắm dời đổi, vui buồn không nhứt định sớm tính vậy, trưa toan
khác, chiều lo ra.

Trong khoảng thời gian một ngày mà thay đổi như vậy tự mình bội tín lấy mình. Thử hỏi người thứ hai với toàn đạo trong một phái còn khó hơn nữa là cùng các chi phái khác. Vậy thì mình phải tự mình đừng bội tín với mình trước đã, khi hội hợp bàn tính việc đạo thì luôn theo dõi ngày đêm đặt hết sự lo âu vào đó mới mong thành tựu chớ nếu khi hội họp tính vầy rồi về nhà làm khác hoặc không nhớ tới nữa thì than ôi bao giờ nên việc!

Điểm thứ hai: muốn đạo thành phải làm sao? Nên nhớ rằng: Mười hai năm khai đạo, mươi hai năm kế giáo đạo, mười hai năm sau thành đạo. Trong tam thập lục niên sở định. Khi giai đoạn đầu mà các hướng đạo đã làm được thì đến giai đoạn hai đạo thành rất dễ, thành đây không phải là thành Tiên tác Phật cởi gió theo mây. Thành đây là nguồn gốc đạo phải trở về nguyên thủy của nó. Khi mới khai như thế nào đến ngày qui nhứt như thế ấy. Không còn phân biệt màu sắc phái chi, thì hiện thời cần phải giữ y sự hành đạo từ lễ nghi hình thức đến kinh sách luật lệ phải y khuôn.

Điểm thứ ba: Hỏi khi đạo thành hình rồi các hướng đạo phải làm gì kia chứ? Hay là lúc bấy giờ tròn sứ mạng để ngồi không tọa hưởng ơn thiên bố ban. Nào xe ngựa ruộng vườn, tàu bay. Không phải vậy, khi đạo thành là giai đoạn còn phải hết sức nặng nề nữa.

Vì đạo Cao Đài khai mở tại Việt Nam tuy gốc tại Việt Nam nhưng lý đạo phải tổng quát trong tam giáo thì ít nhứt nữa chơn lý đó phải là căn bản cho ba nhà Nho, Thích, Đạo không phải để cho người Việt tu, phải gieo rắc cùng  năm châu bốn biển đó là lời tiên tri Đức Chí Tôn ngày sơ khai đạo. Đó cũng ước vọng duy nhứt của môn đồ, nhưng hỡi ôi! Nếu nhắc đến đoạn cùng thì Bần Đạo thấy biết bao sự gay, biết bao sự phải thực hành. Nếu muốn biểu dương giáo lý Cao Đài là qui Tam giáo nó phải đòi hỏi đến sự học thức rộng rải từ văn chương đến pháp đạo. Phải thông rành luật lệ ngọn ngành trong Tam Giáo rồi còn phải đòi hỏi đến sinh ngữ nữa, ví dụ một khi đoàn hướng đạo Cao Đài đi ngoại quốc đến một sắc dân nào cố nhiên phải đòi hỏi sinh ngữ ấy… … Đó các hiền hướng đạo thấy trách nhiệm quan trọng dường bao. Con đường nhứt định phải đến nhưng bao giờ sẽ đến. Vậy thì điều căn bản của
điều thứ ba là sau đây ai là người thiết tha vì chơn lý đạo thì nên tìm học những nhu cầu mà Bần Đạo vừa tạm sơ qua. Sự học phải đòi hỏi cấp bách nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn. Sứ mạng cao cả của người hướng đạo luôn luôn nặng nhọc nhưng vui về
đạo lý thích về tinh thần, hăng hái vì sứ mạng thiêng liêng, chớ không phải tọa hưởng vật chất hồng trần là nơi sông mê bể khổ.

Điểm phụ: Nên nhớ điểm này nữa nếu hướng đạo vì sứ mạng thì nên quên mình, quên cả chức vụ quyền thế từ đạo lẫn đời mới cảm hóa được lòng người. Xem gương Thượng Đế đủ quyền năng thưởng phạt, nhưng vì cảm hóa nhân loại để đêm trường giáng bút, lời lẽ nĩ non thì lý nào thế gian
lại đi ngược với gương ấy nếu thực hiện được điểm ấy cũng quan trọng cho bước đường hành đạo vậy.(…)

THI

Canh chầy lời chỉ cũng vừa xong,
Hướng đạo làm gương trụ cốt nồng;
Toàn tất môn đồ nơi chí hướng,
Giã từ rút điển lại non bồng.

Thăng
Đạt Tường sưu tầm

Thần tiên diệu bút / Đạt Tường sưu tầm

Thống nhất - Quy nguyên / Đạt Tường sưu tầm

Thâu nhận sanh linh theo thiên thơ / Đạt Tường sưu tầm

Ý nghĩa ngày 13 tháng 3 âm lịch / Đạt Tường sưu tầm

Thần tiên diệu bút / Đạt Tường sưu tầm

Các con tuân lịnh của Thầy ban,
Độ thế qua cơn thế khổ nàn,
Đem tiết xuân gieo cùng khắp chốn,
Để đời tận hưởng thú vinh quang.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây