Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • NÓI VỀ CÁI TÂM / Cố Định Pháp Minh Thiện

  Tu hành giải thoát là phải tìm cách khế hiệp với Bổn thể. Để nêu cái tông chỉ vừa ...


 • Trà Đạo / Sưu tầm

  Trà đạo là một nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, được phát triển từ khoảng cuối ...


 • Tóm lược. Dựa trên những nét đẹp đạo đức trong truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, kết hợp ...


 • CONCISE ENGLISH-VIETNAMESE GLOSSARY OF CAODAISM * LÊ ANH MINH abstinence: kiêng (tiết chế).– sexual abstinence: tiết dục.– to abstain from alcoholic drink: ...


 • TRAU LÒNG SỬA TÁNH / Đức Di Lạc Thiên Tôn

  Lời báu nào cần vẽ rắn rồng, Bao nhiêu đã đủ gọi thành công. Tu vì đại nghĩa không vì phẩm, Luyện bởi ...


 • Đối với nhân loại, di sản là những gì do lịch sử tiến hóa của loài người để lại, có ...


 • Tổng Quan Vũ Trụ Luận Đại Đạo / YẾU ĐIỂM GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

  TỔNG QUAN VỀ VŨ TRỤ LUẬN ĐẠI ĐẠO 1. Nguồn gốc vũ trụ 1.1. Khái niệm về vũ trụ 1.2. Bản Thể Vũ ...


 • Thanh An Tự / Trích Lịch sử đạo Cao Đài I - CQPTGLĐĐ.

  Thanh An Tự là tên ngôi chùa của đàn Minh Thiện. Tọa lạc trên đường Hùng Vương, thị xã Thủ ...


 • PHONG CÁCH THƯỞNG XUÂN CAO ĐÀI Giáo sĩ LẬP HẠNH Từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay, mọi người đều tỏ ...


 • LỜI GIỚI THIỆU Đức Lý Thái Bạch Đại Tiên Trưởng là Nhất Trấn Oai Nghiêm trong Tam Trấn Oai Nghiêm Đại ...


 • Tân Ước / Wikipedia EncyclopediaTiếng Việt

  Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh thánh Hi văn, là một phần của Kinh Thánh ...


 • Phụ nữ là con người, mà con người thì đã có sẵn vị thế cao trọng đuợc Đấng Tạo Hóa ...


25/08/2011
Thiện Chí chú giải

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 26/08/2011

Thánh giáo Cửu vị Tiên Nương và Đức Diêu Trì Kim Mẫu

Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn)
Tuất thời, 14-8 Quí Sửu (10-9-1973)
Bộ phận Hiệp Thiên Đài CQPTGL
Pháp đàn: Chơn Tâm
Đồng tử: Hoàng Mai + Thanh Thủy
(2 ban cơ xuất khẩu)

KIM QUANG ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư liệt vị đàn tiền. Thừa lịnh Đức Đông Phương Chưởng Quản, Tiểu Thánh đến chuyển Thánh ý cho Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân rằng: để rút ngắn thời gian cho chư liệt vị có thời giờ ngơi nghỉ, hành sự ngày mai, Phụ Tá Bảo Pháp hãy thành lập 2 ban cơ, 2 ban điển ký, một bên đồng tử Thanh Thủy, một bên đồng tử Hoàng Mai. Được phép xả đàn 15 phút. Tiểu Thánh đã tròn sứ mạng. Xin chào chư Thiên ân sứ mạng và chư liệt vị, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TÁI CẦU
Ban cơ 1: Hoàng Mai
Ban cơ 2: Thanh Thủy

Ban cơ 1

THI
BẢO hộ dân lành thoát hiểm nguy,
ÂN Thiên nhuần gội để tu trì,
THẦN Tiên do ở lòng mình tạo,
NỮ phái thành công buổi mạt kỳ.

BẢO ÂN THẦN NỮ, Tiểu Nữ chào chư Thiên ân sứ mạng, chào chư liệt vị. Tiểu Nữ vâng lịnh các Tiên Nương đến trước nhắn vài điều sau:
1.- Chư vị khỏi đọc bài mừng.
2.- Huệ Chơn được phép làm pháp đàn hộ điển đồng tử Thanh Thủy.
3.- Hồng Mai được phép an tọa tịnh thần sẽ thọ ân Từ Mẫu. Tiểu Nữ tròn xong nhiệm vụ, xin nhường bút.

THI
THỤC nữ tề gia trọn đạo hằng,
LINH quang soi sáng bởi nguyên căn,
THẦN dân bảo hộ cơn nguy biến,
NỮ đạo hòa thanh đạo hóa hoằng.
THỤC LINH THẦN NỮ xin nhường bút.

THI
AN phận đào hoa một kiếp rồi,
TRINH nguyên phong kín nhụy hương tươi,
THẦN oai hiển hách phò em chị,
NỮ tú thanh niên dựng Đạo Trời.
AN TRINH THẦN NỮ xin nhường bút

THI
BẢO trì công quả với công phu,
HÒA chúng độ người biết chữ tu,
THÁNH thiện dặn lòng cơn hoạn thế,
NỮ hòa nam hiệp thoát diêm phù.
BẢO HÒA THÁNH NỮ xin nhường bút.

Ban cơ 2

THI
AN lạc chưa về với thế gian,
HÒA đồng em chị đạo huy hoàng,
THÁNH tâm mới thấy đời an lạc,
NỮ đạo trùng hưng mới vững vàng.
AN HÒA THÁNH NỮ xin nhường bút.

THI
VĨNH viễn không về chốn bợn nhơ,
THỌ trì chánh pháp rõ huyền cơ,
THÁNH tâm nhờ bởi tâm trung nhứt,
NƯƠNG tử khuyên ai chớ hẫng hờ.
VĨNH THỌ THÁNH NƯƠNG xin nhường bút.

THI
THÁNH đức gần kề nhắn hỡi ai,
LINH quang một điểm tự Cao Đài,
THÁNH lâm trổ mặt người Nam Việt,
NỮ đạo hòa đồng đạo hoát khai.
THÁNH LINH THÁNH NỮ xin nhường bút.

THI
BẢO trì đạo nghiệp tự ngàn xưa,
LINH điển tài nhơn trổ có thừa,
THÁNH đức lập đời xây hạnh phúc,
NƯƠNG cơ Tạo Hóa sớm chiều trưa.
BẢO LINH THÁNH NƯƠNG xin nhường bút.

Ban cơ 1

THI
NHỨT khí hồng mông (1) hóa hóa sanh,
NƯƠNG nương Thái Cực dĩ tài thành(2) ,
TIÊN Thiên Đại Đạo thiệt vô tướng,
NỮ giả nam hề thị thử danh.
NHỨT NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
NHỊ khí âm dương hiệp hóa sanh,
NƯƠNG hòa vạn vật thể hình thành,
TIÊN bang trần thế đồng nguyên lý,
NỮ đức nhu hề đạo chính danh.
NHỊ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
TAM tài (3) định vị hữu nhơn sanh,
NƯƠNG tử trung hưng thế đạo thành,
TIÊN tục do hà phân lưỡng lộ,
NỮ nam hề tại tổng trì danh.(4)
TAM NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
TỨ tượng (5) sanh yên tứ quý sanh,
NƯƠNG cơ vạn vật khởi tài thành,
TIÊN Thiên bát quái lư trung (6) xuất,
NỮ đức trinh (7) hề nhứt thế danh.
TỨ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

Ban cơ 2

THI
NGŨ hành (8) tương khắc hựu tương sanh,
NƯƠNG tại trung ương thổ vị thành,
TIÊN phật dụng cơ hòa ngũ khí,
NỮ lưu hề đạt đắc Tiên danh.
NGŨ NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
LỤC độ (9) thời thường chuyển pháp sanh,
NƯƠNG trung yểu yểu hiện minh thành,
TIÊN du nhứt xứ phi phàm tục,
NỮ tánh hòa hề lập đạo danh.
LỤC NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
THẤT nhựt (10) trì hành nhứt điểm sanh,
NƯƠNG Nương xuất hiện tại không thành,
TIÊN gia Phật xứ giai ngô thất,
NỮ đạo hòa hề xuất thế danh.
THẤT NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

THI
BÁT mạch (11) khai thông vượng khí sanh,
NƯƠNG cơ vận chuyển khiếu quang thành,
TIÊN Thiên hồi phục chơn như hiện,
NỮ đạo hòa hề ngọc chiếu danh.
BÁT NƯƠNG TIÊN NỮ xin nhường bút.

Ban cơ 1
THI
CỬU chuyển (12) huờn công dược hỏa sanh,
NƯƠNG trung trưởng dưỡng nguyệt viên thành,
TIÊN đơn nhứt liệp trường sanh tửu,
NỮ đạo nam hề thị thử danh.

CỬU NƯƠNG TIÊN NỮ, Chị chào chư Thiên ân sứ mạng, chị chào mừng các em nữ phái. Chị vâng lịnh Từ Mẫu đến báo đàn, các em thành tâm hành đại lễ tiếp giá Mẫu Từ.
Trước khi giã từ, Ngọc Kiều em hãy bình lại đoạn thi trên xem có sai biệt gì không… Hiền muội hãy đọc lại luôn phần của Hoàng Mai. Xin chào chung tất cả, xuất ngoại nghinh tiếp Mẫu Từ. Thăng.

TIẾP ĐIỂN
Ban cơ 1

THI

VÔ thượng vô vi đạo thống truyền,
CỰC hành vạn tượng hóa huyền thiên.
TỪ tâm tận độ qui tam giới (13),
TÔN ý viên dung hiệp nhứt nguyên.
DIÊU điện Bàn Đào ân phổ chiếu,
TRÌ trung thánh thủy phước ban truyền.
KIM loan giá hạc thừa (14) loan giá,
MẪU tử tương phùng hữu hạnh duyên.

DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN, Mẹ Linh Hồn các con! Mẹ mừng các con. Mẹ rất vui lòng nhìn thấy các con cái của Mẹ tụ họp đông đủ trong giờ này để nghe lời thương yêu dạy dỗ.
Qua bao nhiêu mùa Thu Đại Đạo là các con cũng đã qua bao nhiêu lớp học của trường đạo cũng như trường đời. Mẹ không biết các con có gặt hái được kết quả nào khi chiếc áo tạm bợ này phải trả lại, Mẹ cũng mừng cho những con được lên lớp và cũng âu lo cho những con còn chậm chạp thấp thỏi muội mê. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa nghe Mẹ dạy đây.
Con ôi! Đời là trường tiến hóa của vạn linh. Các con vào để tiến hóa, nhưng tiến hóa về đâu hỡi các con? Tạo Hóa không hữu tình cũng không vô tình mà sanh các con, sanh vạn vật. Nhưng vạn vật và các con lại sanh ra trong tình Tạo Hóa. Tạo Hóa có những gì đã ban tất cả cho con, từ quyền năng pháp độ cho đến máy nhiệm tân kỳ, các con đều có cả. Các con là một Tạo Hóa trong Tạo Hóa. Thế nên các con có thể tiến từ cõi vô thường lên đến cõi hằng thường vô sanh bất diệt.
Đêm Trung thu này, các con sắp bày những lễ phẩm quí giá tốt tươi để dâng cho Mẹ, cho chư Nữ Phật, Nữ Tiên để Hội Yến Bàn Đào. Nhân đây, Mẹ cũng dạy các con về lý đạo cũng như hành đạo công quả công trình của các con.
Kìa các con hãy thử nhìn lên chánh điện, những cành hoa tươi tốt chen chúc khoe sắc đẹp màu, những quả ngon ngọt được đơm từng quả to quả nhỏ. Rồi con nhìn sang các món bánh mứt khéo léo thơm tho mà các con đã cân bột chế đường tạo thành lễ phẩm. Sau đó, con nhìn sang ngọn bạch lạp đang bừng cháy, đỉnh trầm hương nghi ngút giữa hư không. Rượu ngọt trà ngon phẩm lễ các con hiến dâng cho Mẹ đó, Mẹ gọi là Yến Bàn Đào.

Ban cơ 2

Yến Bàn Đào được kết hợp nhiều hình thức, nhiều sắc thái, nhiều bản chất khác nhau, nhưng có một chỗ giống nhau không hề khác biệt, là lòng thành kính hiến dâng của các con. Tuy nhiên, mỗi vật đều được tượng trưng lý đạo mà con từng học hỏi.
Này con! Những cành hoa đẹp, những trái ngon, trong đó nó ôm ấp bao nhiêu hình hạt nhân chủng tử, chờ khi con bóc vỏ vứt cành, nhưng những mẩu bánh do tự tay con mượn các chất kết thành sẽ không lưu lại gì sau khi ngon miệng. Sự thật của hiện tại là vậy mà nó vẫn có và có rất nhiều, như trái với hoa, đến những chung rượu ngọt nồng, chung trà thơm ấm cũng vẫn còn lưu lại khi chất nước đã được pha trộn hơi men, duy có những vật lý tưởng hơn là ánh sáng của bạch lạp, là hàng khói quyện của trầm hương, nó sẽ không có gì sau đó cả. Nó chỉ là ánh sáng, là khói ngút bay. Rồi Mẹ thử hỏi lòng con suy luận thế nào với những thứ cần thiết để gọi “Yến Bàn Đào” trong đêm Trung Thu hằng năm hiến dâng cho Mẹ. Các con ôi!

THI BÀI

Đêm Trung Thu Bàn Đào Hội Yến,
Cuộc tương phùng u hiển tình thâm,
Chứng lòng Mẹ mới giáng lâm,
Nương huyền linh điển âm thầm nhủ khuyên.

Trót mang kiếp thuyền quyên nhi nữ,
Phải chịu nhiều quá khứ đeo đai,
Có duyên có sắc có tài,
Đường đời còn lắm họa tai dập dồn.

Đạo thừa thuận nhu Khôn sẵn có,
Đức chính bền muôn ngõ hanh thông,
Con ôi! Lòng hãy dặn lòng,
Trong trường tiến hóa Hóa Công sắp bày.

Con là một trong hai tú khí,
Khí âm dương tự thỉ nhứt nguyên,
Dựng nên thế đạo Khôn Kiền,
Hóa sanh vạn hữu khắp miền trần gian.

Giác ngộ phải nhớ đàng quay lại,
Bằng muội mê khổ hải trầm luân,
Con ôi! Thế lộ trông chừng,
Noi theo chánh đạo chớ đừng bến mê.

Thu Quí Sửu Mẹ phê thánh sắc,
Cho nữ hiền thọ đắc hồng ân,
Bàn Đào các trẻ hiến dâng,
Mẹ cùng Tiên Phật lâm trần chứng minh.

Nào quả tốt hoa xinh bánh ngọt,
Nào trà sen rượu cúc bỉ bàng,
Thấy lòng con trẻ hân hoan,
Một câu bí pháp Mẹ ban thu này.

Các hình thức đã gây ý thức,
Ý thức cùng vọng thức không xa,
Tâm con là trái hay hoa,
Tâm con là rượu hay trà ngọt thơm.

Hay bạch lạp bừng bừng ánh sáng,
Hay trầm hương nhẹ thoảng hư không,
Hay là do ở tấm lòng,
Lòng con là một hiến dâng nhiệm mầu.

Mẹ Hội Yến ban trao bí pháp,
Gọi Bàn Đào thu nạp vạn sanh,
Lòng con nếu thật chí thành,
Thương đời cứu khổ quên mình con nghe.

Phận Chung Hòa đừng e dị biệt,
Phải gìn lòng tịnh khiết như như,
Giữa đời gian khổ chớ từ,
Kim thân luyện giữa lò cừ cho nên.

Trung Thu này, Mẹ rất hài lòng trước việc làm của các con. Mẹ đã chọn nơi nhỏ hẹp này để đo lòng sâu rộng ở các con. Mẹ mừng là các con đã làm đúng Thiên ý.

----------------------
Sài Gòn, ngày 11-9-1973 (15-8 Quý Sửu)
Đã kiểm duyệt
Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân
Ký tên
Chơn Tâm
____________________________________

CHÚ GIẢI:

(1) hồng mông = hồng hoang: mênh mông mờ mịt (ám chỉ Vô Cực)
(2) tài thành: bồi đắp nên
(3) Tam tài: Thiên – Địa - Nhân
(4) Tổng là tất cả; trì là nắm. Tổng trì nghĩa là nắm giữ được tất cả không để cho rơi rụng.(Tư điển Thích Nhất Hạnh). Ở đây ý nói ;dù nam hay nữ cũng có chung một nguồn gốc là Đạo.Giống như câu trên : « NỮ giả nam hề thị thử danh ».
(5) Tứ tượng: thái dương-thiếu dương; thái âm-thiếu âm
(6) Lư trung: ám chỉ Thái cực
(7) Đức trinh: Soán truyện quẻ Khôn trong Kinh Dịch có đoạn: “nhu thuận lợi trinh”=chỉ đức nhu thuận, bao dung, trung chính, bền bỉ của phụ nữ.
(8) Ngũ hành:Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ
(9) Lục độ: Lục độ Ba-la-mật gồm 6 phương tiện: 1- Bố thí Ba-la-mật 2-Trì giới Ba-la-mật 3- Nhẫn nhục Ba-la-mật 4-Tinh tấn Ba-la-mật 5-Thiền định Ba-la-mật 6-Trí huệ Ba-la-mật
(10) Thất nhựt: bảy ngày: ở đây lấy nghĩa “thất nhật lai phục” trong Soán từ quẻ Địa Lôi Phục, ám chỉ quá trình Âm trưởng Dương tiêu từ 1 hào Âm đến 6 hào Âm (Các quẻ Cấu, Độn, Quan, Bác, Khôn) đến quẻ Phục (quẻ thứ7 trên vòng 12 Quái Khí) thì 1 hào Dương xuất hiện (nhứt điểm sanh): bắt đầu giai đoạn Dương trưởng Âm tiêu, là giai đoạn tiến đạo của người tu. [Xem hình trên]
(11) Bát mạch: Kỳ kinh bát mạch gồm : Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều (Kiểu) mạch, Âm Kiều (Kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch. Đây là 8 kinh mạch trên cơ thể. Đông y sử dụng châm cứu để khai thông trị bệnh. Đạo pháp cũng áp dụng trong phép dưỡng sinh.
(12) Cửu chuyển: chín giai đoạn tu luyện của tiên gia (quá trình luyện đơn [đan], “cửu chuyển hoàn đan”)
(13) Tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. [xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi)
(14) Thừa: cỡi (cưỡi): cỡi hạt
Thiện Chí chú giải

"Quân tử là một người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh nhân cách hoàn toàn, tánh tình cao thượng. Người Quân tử bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận thiên lý lưu hành, đem chơn đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. . .

Thánh giáo Cao Đài

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây