Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo / Hà Văn Phủ & Nguyễn Văn Tài

  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre Lược ghi một số sự kiện lịch sử


 • Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác ...


 • Tương Phật độc đáo / Thanh Niên Online

  Tượng Vua sám hối độc đáo nhất Việt Nam Năm nay, nhân dịp UNESCO công nhận lễ Phật đản là ...


 • Quan Âm Như Lai / Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

  Thi văn Đức Bồ Tát trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế Nhựt hoành nhị thập kiến giai thì Lục nhựt đạo thành ...


 • Ngũ Liên Huờn Thi / Nguyễn Ngọc Châu sưu tầm

  "Ngũ Liên Huờn Thi" là năm bài thơ thất ngôn bát cú, sáng tác của Chánh Phối Sư Ngọc Hường ...


 • Mùa Xuân thắm màu hoa, em áo mới, Hoa tỏa hương, tà áo mới em bay. Bước tung tăng, em đi lễ ...


 • Nhân lễ Giáng sinh hôm nay và qua những suy niệm chân thành nầy, cuối cùng chúng ta hãy nhắc ...


 • Lòng vị tha / Huệ Chơn

  Những bậc Vĩ Nhân danh lưu thiên cổ đó toàn là những người có một nội lực vị tha phi ...


 • Chử Đồng Tử / Sưu tầm

  Thuở ấy, ở làng Chử Xá (thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay) có người tên là Chử Cù Vân và ...


 • Kinh Sám hối Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản / Vô Vi Đài - Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản

  Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Công-Bình Bác-Ái Từ-Bi Niên Đạo thứ 85 Thánh-Thất Cao Đài Paris 35, rue Roger-Girodit. 94140 Alfortville FRANCE : 01 43 53 ...


 • Khi xây dựng ngành Việt Nam học chắc chắn phải nói tới một "bộ phận" của ngành học mới mẻ ...


 • Lễ an vi tại Bát Bửu Phật Đài / Thánh giáo Đức Thế Tôn

  Bát Bửu Phật Đài, Ngọ thời Rằm tháng 7 năm Tân Sửu (25 8 1961) LỄ AN VỊ ĐỨC THẾ TÔN. THI PHỔ  ...


21/10/2010
Chí Thật

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 21/10/2010

VỊ THẦN MINH CAO NHẤTCa dao Việt Nam có câu: “Tu đâu cho bằng
tu nhà; Thờ cha kính mẹ mới là chơn tu.”
Kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy: “…Cha mẹ
là vị Thần minh cao nhất trong các Thần minh.”
Kinh Đại Tập có đoạn chép: “ Gặp thời không
có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật.”
Qua đó, chúng ta thấy rằng đối với con cái, cha
mẹ phải được tôn kính như một vị Thần minh
cao nhất, vì cha mẹ không chỉ tạo cho con mảnh
hình hài mà còn nuôi dưỡng con thành người.
Cha mẹ là chiếc lá chắn an toàn che chở suốt đời
cho con. Do vậy, đạo làm con là phải giữ tròn chữ
hiếu. Con người thực hành được Hiếu đạo, chính
là tạo được công đức rất lớn.
Kinh Hiền Ngu có đoạn: “Ta tự nhớ trong
nhiều kiếp quá khứ, từ tâm hiếu thuận cúng
dường cha mẹ, do công đức như vậy, nên lên các
tầng trời thì làm vị Thiên Đế, xuống trần gian
làm vị Thánh vương.” Kinh Đại Thừa Chơn
Giáo, Đức Cao Đài dạy như sau: … Ai đã mang
mình hình hài thì phải biết đội ơn hai Đấng. Một
là Trời, vì Đấng thanh cao phú cho con người một
cái bổn tánh thiện lương, tức là phần hồn. Hai là
cha mẹ, vì người thọ bẩm tinh cha huyết mẹ mà
tạo ra cái hình hài xác thịt, tức là phần xác.
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh có chép
lời Phật dạy: “Thuở ấy Đức Phật cùng hàng đại
chúng đi qua phương Nam, xảy gặp một đống
xương khô, Phật thấy liền sấp mình xuống đất
mà lạy. Đức A Nan thấy vậy mới bạch cùng Phật
rằng: “Phật là thầy cả trong ba cõi, cha lành trong
bốn loài, người người đều kính phục, cớ sao Phật
lại lễ bái đống xương khô.” Đức Phật bèn nói với
A Nan rằng: “Nhà ngươi tuy là đệ tử lớn của Ta,
xuất gia tu hành đã lâu, song biết việc chưa rộng.
Đống xương này hoặc đời trước là ông bà Ta, hoặc
kiếp trước là cha mẹ Ta, cho nên Ta lạy vậy.”
Qua lời dạy trên, Đức Phật đã cho thấy Ngài
không chỉ ghi nhớ công ơn cha mẹ của kiếp hiện
tiền mà còn hồi tưởng đến công ơn cha mẹ của
nhiều kiếp trước, bởi vì con người đã phải luân
hồi nhiều kiếp làm người, mỗi một kiếp người
đi qua là phải nhờ ơn của một đấng sanh thành,
cho thấy đạo Hiếu đứng đầu đạo lý thế gian.
Kinh Nhẫn Nhục viết rằng: “Điều thiện tối
cao không gì hơn hiếu; điều ác, ác nhất không
gì hơn bất hiếu.” Kinh Tập Bảo Tạng dạy rằng:
“Làm con đối với cha mẹ đem lễ mọn cúng dường
thì được phước vô lượng, làm chút điều bất thiện
đối với cha mẹ thì tội cũng vô lượng.” Trong kinh
Tam Thừa Chơn Giáo, trang 49 có đoạn:
Hiếu đạo vốn cang thường số một,
Luận cho thông cho tột lẽ mầu,
Để đền đáp lại ân sâu,
Công sanh công dưỡng dãi dầu biết bao.
… Người thế gian phải tường chữ hiếu,
Nơi đạo tràng mở khiếu lên cao,
Hiếu thân truyền cảm rạt rào,
Ấy đường chánh đại Trời trao lẽ thường.
Thầy Tăng Tử viết: “Hiếu giả bách hạnh chi
tiên, hiếu chí ư Thiên tắc phong vũ thuận thì,
hiếu chí ư địa tắc vạn vật hóa thành, hiếu chí
ư nhân tắc chúng phúc hàm trăng.”11. Minh Tâm Bửu Giám. Nghĩa là
hiếu thảo là đầu cội rễ mọi tánh hạnh ở đời,
hiếu thấu đến Trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu
thấu đến đất thì muôn việc hóa sanh thạnh
mậu, hiếu thấu đến người thì mọi điều phước
sẽ đến với mình.
Hạnh Hiếu nơi người là một tiềm lực mạnh
mẽ, không chỉ tác động đến phần âm chất của
con người mà còn gây ảnh hưởng đến thiên
nhiên vạn vật, góp phần vào sự an định thời tiết
giúp cho thế giới con người được an lành.

          Người xưa nói: “Thiên kinh vạn điển hiếu
nghĩa vi tiên” là như thế.
Tạm Kết
Mỗi năm một lần, khi mùa Vu lan trở về, là dịp
để nhắc nhở con người giữ lòng hiếu thảo đối
với cha mẹ. Thực hành chữ Hiếu, có người cúng
dường, làm từ thiện, phóng sanh, làm nhiều công
quả xây dựng chùa thất, xuống tóc ăn chay trọn
tháng bảy…Tất cả những việc làm đó, nhằm mục
đích hồi hướng công đức cho cha mẹ tại tiền hay
đã khuất. Nhưng chúng ta hãy nghe và khắc cốt
ghi tâm lời Đức Phật dạy: “Những ai đền ơn bằng
nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải vật
chất, tiền bạc thời không bao giờ đủ để trả ơn
cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ
không có lòng tin, thì khuyến khích cha mẹ an
trú vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, thì
khuyến khích hướng dẫn cha mẹ vào thiện giới.
Đối với cha mẹ xan tham, thời khuyến khích
hướng dẫn cha mẹ an trú vào bố thí. Đối với cha
mẹ theo ác trí tuệ, thì khuyến khích cha mẹ an
trú vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo,
tức là làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ.”22. Tăng chi bộ kinh, tập 1, tr.75.
Kinh Cao Đài có câu: “Tu hành là đạo đứng
đầu nhơn gian.” Câu kinh này đã khẳng định,
mọi việc đền đáp công ơn cho cha mẹ về mặt hữu
thể, chỉ giúp chúng ta báo hiếu trong một thời
điểm nhất định, giỏi lắm chỉ trong một kiếp hiện
tại mà thôi. Nhưng nếu khéo léo hướng dẫn cha
mẹ một cách tôn kính vào đường đạo đức và đạo
pháp, từ đó, cha mẹ giác ngộ tinh tấn tu hành
giải thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thọ hưởng
trường tồn bất sanh bất diệt nơi cõi Thượng Thiên
Vô Cực, được như thế mới toại chí của những
người con thật sự hiếu thảo với cha mẹ. 
Chí Thật

Dưỡng dục quần sanh đức hiếu sanh,
Khai Minh Đại Đạo, Đạo tài thành,
Tam Kỳ tận độ an thiên hạ,
Thánh đức âu ca hưởng phước lành.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, CQPTGL, Rằm tháng 10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây