Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Truyền kỳ về Bát Tiên : Lã Động Tân / Nguồn: http://vietdaikynguyen.com/v2/culture/4-culture/412-truyn-k-v-bat-tien-l-ng-tan

  Truyền kỳ về Bát Tiên có lẽ bắt đầu từ triều đại nhà Đường, và câu chuyện cũng thay đổi ...


 • Khi các thiên thần từ giã các mục tử mà về trời, những người này bảo nhau : "Nào, chúng ...


 • Xuân thiên nhiên vẫn đến theo chu kỳ tứ quý. Thiên nhiên thuộc về nguyên lý tự nhiên [1] . ...


 • Nhìn lại lịch sử nhân loại song song với lịch sử các tôn giáo, ta thấy chỉ trong thời Tam ...


 • Tuy căn trí chúng sanh vô lượng, pháp môn vô lượng; hành giả không nhứt thiết phải khảo sát và ...


 • Tiểu sử Ngài Trần Đạo Quang / Trích quyển Sử Đạo

  NGÀI TRẦN THANH NHÀN (Thái Lão Sư TRẦN ĐẠO QUANG) (1870 - 1946) Ngài Trần Đạo Quang tên tục là Trần Thanh ...


 • Huờn Cung Đàn ,Tý thời 14 rạng Rằm tháng 7 năm Tân Sửu (24.08.61) ( Vía Trung Nguơn ) U hiển huyền ...


 • Lão Giáo / Hồng Phúc

  Nói đến Lão giáo, người ta nghĩ ngay đến đường lối tu hành theo Tiên Đạo, là cách tu ẩn ...


 • CHÂN LÝ - HUYỀN DIỆU / Đức Thái Thượng Đạo Tổ

  ĐẠO NGUYÊN CHÁNH NGHĨA Chương thứ II.- Chân Lý, Huyền DiệuHuyền Đô Đại Pháp Sư. Ta chào chư hiền lưỡng ban. ...


 • Chữ KHÔNG / Đức Lễ

  Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy có dạy: Muôn vật thế gian chẳng vững bền, Có thì hư hoại mấy hồi nên, KHÔNG ...


 • Giáo lý Cao Đài dựa trên căn bản nào ? Giáo lý Cao Đài xây dựng dựa trên hai nguyên ...


 • Xuân tạo thế nhân hòa / Thánh giáo Đức Đông Phương Lão Tổ

    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 9 giờ đêm 01 tháng 01 Quí Hợi THI ĐÔNG mãn xuân sang ấy ...


21/10/2010
Chí Thật

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 21/10/2010

VỊ THẦN MINH CAO NHẤTCa dao Việt Nam có câu: “Tu đâu cho bằng
tu nhà; Thờ cha kính mẹ mới là chơn tu.”
Kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy: “…Cha mẹ
là vị Thần minh cao nhất trong các Thần minh.”
Kinh Đại Tập có đoạn chép: “ Gặp thời không
có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật.”
Qua đó, chúng ta thấy rằng đối với con cái, cha
mẹ phải được tôn kính như một vị Thần minh
cao nhất, vì cha mẹ không chỉ tạo cho con mảnh
hình hài mà còn nuôi dưỡng con thành người.
Cha mẹ là chiếc lá chắn an toàn che chở suốt đời
cho con. Do vậy, đạo làm con là phải giữ tròn chữ
hiếu. Con người thực hành được Hiếu đạo, chính
là tạo được công đức rất lớn.
Kinh Hiền Ngu có đoạn: “Ta tự nhớ trong
nhiều kiếp quá khứ, từ tâm hiếu thuận cúng
dường cha mẹ, do công đức như vậy, nên lên các
tầng trời thì làm vị Thiên Đế, xuống trần gian
làm vị Thánh vương.” Kinh Đại Thừa Chơn
Giáo, Đức Cao Đài dạy như sau: … Ai đã mang
mình hình hài thì phải biết đội ơn hai Đấng. Một
là Trời, vì Đấng thanh cao phú cho con người một
cái bổn tánh thiện lương, tức là phần hồn. Hai là
cha mẹ, vì người thọ bẩm tinh cha huyết mẹ mà
tạo ra cái hình hài xác thịt, tức là phần xác.
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh có chép
lời Phật dạy: “Thuở ấy Đức Phật cùng hàng đại
chúng đi qua phương Nam, xảy gặp một đống
xương khô, Phật thấy liền sấp mình xuống đất
mà lạy. Đức A Nan thấy vậy mới bạch cùng Phật
rằng: “Phật là thầy cả trong ba cõi, cha lành trong
bốn loài, người người đều kính phục, cớ sao Phật
lại lễ bái đống xương khô.” Đức Phật bèn nói với
A Nan rằng: “Nhà ngươi tuy là đệ tử lớn của Ta,
xuất gia tu hành đã lâu, song biết việc chưa rộng.
Đống xương này hoặc đời trước là ông bà Ta, hoặc
kiếp trước là cha mẹ Ta, cho nên Ta lạy vậy.”
Qua lời dạy trên, Đức Phật đã cho thấy Ngài
không chỉ ghi nhớ công ơn cha mẹ của kiếp hiện
tiền mà còn hồi tưởng đến công ơn cha mẹ của
nhiều kiếp trước, bởi vì con người đã phải luân
hồi nhiều kiếp làm người, mỗi một kiếp người
đi qua là phải nhờ ơn của một đấng sanh thành,
cho thấy đạo Hiếu đứng đầu đạo lý thế gian.
Kinh Nhẫn Nhục viết rằng: “Điều thiện tối
cao không gì hơn hiếu; điều ác, ác nhất không
gì hơn bất hiếu.” Kinh Tập Bảo Tạng dạy rằng:
“Làm con đối với cha mẹ đem lễ mọn cúng dường
thì được phước vô lượng, làm chút điều bất thiện
đối với cha mẹ thì tội cũng vô lượng.” Trong kinh
Tam Thừa Chơn Giáo, trang 49 có đoạn:
Hiếu đạo vốn cang thường số một,
Luận cho thông cho tột lẽ mầu,
Để đền đáp lại ân sâu,
Công sanh công dưỡng dãi dầu biết bao.
… Người thế gian phải tường chữ hiếu,
Nơi đạo tràng mở khiếu lên cao,
Hiếu thân truyền cảm rạt rào,
Ấy đường chánh đại Trời trao lẽ thường.
Thầy Tăng Tử viết: “Hiếu giả bách hạnh chi
tiên, hiếu chí ư Thiên tắc phong vũ thuận thì,
hiếu chí ư địa tắc vạn vật hóa thành, hiếu chí
ư nhân tắc chúng phúc hàm trăng.”11. Minh Tâm Bửu Giám. Nghĩa là
hiếu thảo là đầu cội rễ mọi tánh hạnh ở đời,
hiếu thấu đến Trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu
thấu đến đất thì muôn việc hóa sanh thạnh
mậu, hiếu thấu đến người thì mọi điều phước
sẽ đến với mình.
Hạnh Hiếu nơi người là một tiềm lực mạnh
mẽ, không chỉ tác động đến phần âm chất của
con người mà còn gây ảnh hưởng đến thiên
nhiên vạn vật, góp phần vào sự an định thời tiết
giúp cho thế giới con người được an lành.

          Người xưa nói: “Thiên kinh vạn điển hiếu
nghĩa vi tiên” là như thế.
Tạm Kết
Mỗi năm một lần, khi mùa Vu lan trở về, là dịp
để nhắc nhở con người giữ lòng hiếu thảo đối
với cha mẹ. Thực hành chữ Hiếu, có người cúng
dường, làm từ thiện, phóng sanh, làm nhiều công
quả xây dựng chùa thất, xuống tóc ăn chay trọn
tháng bảy…Tất cả những việc làm đó, nhằm mục
đích hồi hướng công đức cho cha mẹ tại tiền hay
đã khuất. Nhưng chúng ta hãy nghe và khắc cốt
ghi tâm lời Đức Phật dạy: “Những ai đền ơn bằng
nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải vật
chất, tiền bạc thời không bao giờ đủ để trả ơn
cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ
không có lòng tin, thì khuyến khích cha mẹ an
trú vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, thì
khuyến khích hướng dẫn cha mẹ vào thiện giới.
Đối với cha mẹ xan tham, thời khuyến khích
hướng dẫn cha mẹ an trú vào bố thí. Đối với cha
mẹ theo ác trí tuệ, thì khuyến khích cha mẹ an
trú vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo,
tức là làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ.”22. Tăng chi bộ kinh, tập 1, tr.75.
Kinh Cao Đài có câu: “Tu hành là đạo đứng
đầu nhơn gian.” Câu kinh này đã khẳng định,
mọi việc đền đáp công ơn cho cha mẹ về mặt hữu
thể, chỉ giúp chúng ta báo hiếu trong một thời
điểm nhất định, giỏi lắm chỉ trong một kiếp hiện
tại mà thôi. Nhưng nếu khéo léo hướng dẫn cha
mẹ một cách tôn kính vào đường đạo đức và đạo
pháp, từ đó, cha mẹ giác ngộ tinh tấn tu hành
giải thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thọ hưởng
trường tồn bất sanh bất diệt nơi cõi Thượng Thiên
Vô Cực, được như thế mới toại chí của những
người con thật sự hiếu thảo với cha mẹ. 
Chí Thật

Đạo có gì đâu, đạo ấy Trời,
Trời là Tiên Phật, cũng là người,
Người hay giác ngộ thành Tiên Phật,
Tiên Phật vọng tâm cũng xuống đời.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Trúc Lâm Thiền Điện, 20-10 Quý Sửu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây