Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Nét sử khen ai / Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn

  Vĩnh Nguyên Tự Ngọ thời, 03-12 Tân Hợi (18-01-1972)


 • Nhìn và thấy nhau / Văn Hóa Phật Giáo - số19-2006

  . . .Trước kia ta nhìn mẹ nhưng lại chú tâm vào việc khác ngoài đời. Nay thì khi làm ...


 • Tranh Đông Hồ / Sưu tầm

  Tranh "Nhân nghĩa"Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng ...


 • ĐÔI ĐIỀU TÂM ĐẮC KHI HỌC LỜI ĐỨC KHỔNG THÁNH VÀ CÁC ĐẤNG TIÊN NHO DẠY Bài nói chuyện tại Hội trường ...


 • Tóm lược. Bài viết này chủ yếu diễn giải lời dạy của Đức Lý Giáo Tông về việc cần phát ...


 • Troisième Ere Universelle du Salut Divin Justice – Amour Universel – Miséricorde L’INITIATION A LA MEDITATION CAODAÏSTE Vénérable CHI-TIN Traduit du vietnamien Par l’Eglise Cao Dai de ...


 • Hịch Tướng Sĩ / Sưu tầm

  Trong thời quân Nguyên sang xâm chiếm nước ta, sau hội nghị quân sự ở Vạn Kiếp để bàn định ...


 • THU VỀ NHỚ LỜI TỪ MẪU / Thánh giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu

  Chín trùng Mẹ đến với con thơ, Chứng ở lòng con biết kỉnh thờ, Ân huệ sẵn dành bao Hạ quí, Phước hồng ...


 • Đề tài : Phụ nữ với sứ mạng trưởng dưỡng bảo tồn GIÁO HỘI TIÊN THIÊN - Thánh Tịnh AN TIÊN, Tý ...


 • TÂM LINH – BẢN THỂ CON NGƯỜI / Nguyễn Kiên ( Tuần Việt Nam/Vietnamnet)

  Nguồn : http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Con-Nguoi/Tam_linh-ban_the_con_nguoi/) Khi chủ nghĩa duy lý chưa ra đời và chưa chi phối đời sống con người, đời sống ...


 • Kinh gởi ban biên tập của NhipCauGiaoLy.com. Tiểu đệ vừa đọc được 1 bài viết nói về ăn chay và ...


 • Ý nghĩa Ngũ nguyện / Đức Đông Phương Chưởng Quản

  Muốn nhứt thống tư tưởng để tiến đến nhứt thống lý tưởng phải hành thế nào? Giản dị lắm chư hiền ...


06/12/2009
Đức Hà Tiên Cô

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 06/01/2010

Giáo pháp công phu

Học tập Thánh giáo – Tháng 8 năm Kỷ Sửu 2009

Bác Nhã Tịnh Đường

20-02 Nhâm Tý (03-4-1972)

THI


Tuông mây lướt gió đến đàn trung,
Mở cửa huyền không Huyền không 玄空: Cái rỗng rang huyền diệu. Cửa huyền không: Cửa đạo. tiếp đạo đồng Đạo đồng 道童: Đứa trẻ học đạo. Hiểu thoát ý là người học đạo, người tu.,
Phăng gốc lại nguồn cùng lẽ Đạo,
Để tâm thanh tịnh học huyền công
Huyền công 玄功: Công phu, thiền, tịnh luyện

HÀ TIÊN CÔ

Bản Nương chào mừng chư Thiên ân, chư tịnh chúng Chư tịnh chúng 諸淨衆: Các tịnh sĩ, tịnh viên, người tu tịnh nữ nam đàn nội Đàn nội 壇内: Ở trong đàn.

Hôm nay, Bản Nương đến đây tiếp tục chỉ điểm thêm một vài phương tiện để chư tịnh chúng men theo trở lại cội nguồn. Đẳng đẳng thanh tịnh an tọa nghe dạy.

Bản Nương nhận thấy trên nguyện lực của mỗi người, ai cũng có ý thức để cầu thành đạo quả. Nhưng xét kỹ trên mỗi người, tuy căn duyên có đủ để làm thánh làm hiền, ngặt tập nhiễm Tập nhiễm 習染: Những thứ lâu ngày lậm vào, tạo thành thói xấu, khó mà trừ bỏ sâu dày, nghiệp oan bao phủ tâm linh, làm trở ngại cho bước tu không phải ít.

Nhưng muốn trở nên bậc chí nhơn Chí nhơn (nhân) 至人: Cùng nghĩa chơn nhơn, hiền nhơn, thánh nhơn, đại quân tử. (Đừng lầm với chí nhơn 至仁 là lòng thương người rất mực, lòng nhân ái bao la.) đạo đức, đâu phải một sớm một chiều, mà đòi hỏi ở hành giả nhiều tầng công phu mới mong đoạn sạch những màn lưới vô minh mà vào chánh định.

Bởi vậy Bản Nương phải dẫn dụ nhiều để cho mọi người có một ý thức sâu xa hầu đạt đến trình độ hồn nhiên, thanh tịnh.

Mỗi người ai cũng có sẵn hạt giống bát nhã Bát nhã 般若: Trí huệ minh triết. nơi mình, muốn cho khỏi ẩm, khỏi hư mà được nứt nở trỗi sanh mạnh mẽ, cần tạo nhiều nhân duyên, phá tiêu chướng ngại vô minh, đoạn dứt oan trái đã cột trói, vây hãm, đẩy sâu vào nơi ám địa Ám địa 暗地: Chỗ tăm tối.

Bản Nương hằng lưu tâm quan sát những ngày vào tu của mỗi tịnh viên, chưa thiết tha giác ngộ, lòng còn dung dưỡng tánh xấu tật hư để nó tung hoành làm đảo điên ý chí.

Chư tịnh viên nam nữ nghe lời Bản Nương: Từ nay trở đi phải lập chí dũng mãnh, quyết một lòng thỉ chung chết sống đạt cho được mục đích cuối cùng của người tu đạo.

Tất cả những gì ở trong người của các hiền mà tự mình hằng tin cậy là đúng đắn, khôn ngoan, cũng đều làm cho trở ngại. Dầu là việc hiến thân cho đạo, mò mẫm giáo lý kinh điển, phát tâm từ thiện cùng là việc kính sư, yêu bạn, cũng chưa phải là chơn tâm, là bát nhã, mà cái đó là vang bóng, là sự phát tiết của một vài cạnh khía nhỏ nhen.

Cái bát nhã chơn tâm không bóng không hình, không thể lấy thước không gian, lấy độ thời gian xét đoán bằng lý trí con người mà thấu hiểu. Muốn đạt lấy con tâm mầu nhiệm kia, phải buông xả hết mọi trần duyên, gạt bỏ những sự khôn ngoan vụn vặt, không tin lý trí, không ỷ lại ngũ quan Ngũ quan 五官: Năm bộ phận cơ thể giúp con người nhận biết ngoại giới, ngoại vật là mắt, tai, mũi, lưỡi, và bốn chi là hai tay, hai chân (the five sense organs)., nới rộng lòng mình vươn lên cùng trời đất, hòa khắp núi sông thiên hạ để đạt đến bát nhã. Nếu còn tà vọng tạp niệm Tà vọng tạp niệm 邪望雜念: Những mong đợi sái quấy và những nhớ nghĩ lộn xộn (evil wishes and wandering thoughts)., ích kỷ so đo thì chẳng những không thấy chơn tâm, mà còn đẩy sâu vào chỗ mịt mờ mất dạng.

Người tu học phải là người hơn hết kẻ trên đời, vượt trên danh lợi, thị phi Thị phi 是非: Đúng sai, phải trái (right and wrong)., sống chết; giẫm cả ái ân, vinh nhục, được thua; ăn không cầu ngon, mặc không cầu đẹp, ở không cầu sang; làm không để vết tích; hằng lo ngăn chận mọi tập nhiễm bất chánh ở trong tiềm thức, không cho vọng loạn khởi lên; cố kềm con tâm, chuyên nhứt Chuyên nhứt 專壹: Để tâm vào một việc duy nhất (focus on one thing). ý chí hầu sóng lòng yên lặng cho bát nhã chơn tâm hiển hiện.

Khi tâm ấy phục sinh thì mới thiệt chơn chánh, vĩnh tồn Vĩnh tồn 永存: Còn mãi (long-lasting).. Không cần học mà biết, không cần tập mà nên, không cần đi mà tới, không cần ăn mà sống, không cần mặc mà lành, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nanh vuốt thú dữ không hại được thân, chất độc [và] rắn dữ không làm hại, tiêu diêu Tiêu diêu (dao) 逍遙: Tự do, tự tại, không bị bó buộc (to be free). ngoài sáu cõi Sáu cõi: Cũng là sáu nẻo luân hồi:  cõi của chư thiên (các vị thần thiện), ‚ cõi người, ƒ cõi a tu la (các vị thần ác), „ cõi súc sinh, … cõi quỷ, † cõi địa ngục., xuất nhập tự do − ấy mới gọi chơn tâm, ấy mới là bát nhã.

Muốn có chơn tâm đó hiện, bát nhã xuất sanh, phải luyện được quên mình. Coi theo quẻ Phục Quẻ Phục 復: Gồm hào 1 dưới cùng dương và năm hào âm ở trên. Ý nghĩa căn bản của hào 1 dương theo Hào Từ như sau: 初九: 不遠復, 无祇悔, 元吉.Sơ cửu: Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyên cát. Nghĩa là: Hào 1, dương. Tuy lầm lỗi nhưng thời gian chẳng xa, trở lại tốt lành ngay, thì không đến nỗi ăn năn lớn; rất tốt. (Đó là phương châm tu học của người đạo.) đủ thấy phương châm vào đạo. Nên nói: "Tâm phàm cần phải chết thì tâm đạo mới sanh." Tức là Phàm tâm tử, đạo tâm sanh 凡心死道心生.

Muốn đạt huyền công, giữ sao lòng hằng thanh tịnh. Chỉ niệm Chỉ niệm 止念: Ngừng tạp niệm, dứt nhớ nghĩ lộn xộn. thì không dục, nên sách Đại Học bảo ta tri chỉ Tri chỉ 知止: Biết ngừng lại., định đến tịnh, tịnh rồi mới an, an rồi mới lự Lự 慮: Lo toan, suy tính (to think over, to consider). Có câu Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu 人無遠慮必有近憂 (Người không lo xa, ắt có chuyện âu lo ngay.). Lự đây là suy nghĩ chân chính, mà có suy nghĩ chân chính là do tâm đã an định. Nếu tâm chưa an định thì cái niệm đâu phải là trí huệ, là bát nhã.

Nên bước công phu vào tu cốt là tập buông bỏ hết mọi trần duyên Trần duyên 塵緣: Những ngoại cảnh, ngoại giới mà con người tiếp xúc làm ảnh hưởng đến tâm con người (emotional involvements)., vào tịnh tiêu trừ niệm lự Niệm lự 念慮: Lo âu, nghĩ ngợi (anxiety). Cũng hiểu là tạp niệm làm tâm người không thể an định.. Trần duyên còn ràng buộc, niệm lự cứ tuôn trào, thì làm sao tụ được khí, định được thần mà cố tinh dưỡng mạng Cố tinh dưỡng mạng 固精養命: Giữ cho tinh (sperm) đặc lại, không lọt (tẩu lậu) ra ngoài để nuôi mạng 養命. Cố: làm cho kiên cố, vững bền, không hao tán. Nghĩa rộng, tinh là tinh huyết của con người nói chung.?

Nên khuyên các hiền, nếu đã tu thì phải tiêu trừ vọng niệm Vọng niệm 妄念: Những nhớ nghĩ sái quấy (wrong thoughts)., đoạn dứt trần duyên. Dầu một sớm một chiều chưa xong thì gia tăng tốc lực nhiều năm nhiều tháng. Mỗi lúc trần tâm Trần tâm 塵心: Lòng trần, tâm hồn phàm tục. giảm xuống thì trí huệ tăng lên. Phiền não không còn thì bồ đề Bồ đề 菩提: Chánh giác 正覺 (bodhi). xuất hiện. Tiên với phàm chỉ cách nhau một niệm. Bởi vậy mới có câu: "Bể khổ vô nhai, hồi đầu thị ngạn." Bể khổ vô nhai 苦海無涯: Biển khổ mênh mông không có bờ (không giới hạn). Hồi đầu thị ngạn 回頭是岸: Quay đầu lại là bờ (giác ngộ). Chỉ có hồi đầu là thành, giác ngộ là đến, xa mà không xa. Xa gần do mê hay giác mà thôi.

Đợt tịnh này, Bản Nương cũng đồng ý ai nấy cần học lại bước đầu Dự Bị Dự Bị: Tức là cấp Dự Bị sơ thiền., đắp nên nền móng cho kiên cố vững bền. Nếu nền tảng không vững chắc thì lâu đài có xây cất cũng bị đổ vỡ. Nên Bản Nương muốn cho mỗi người tu kỷ Tu kỷ 修己: Sửa đổi và luôn cải thiện chính con người mình (to cultivate and constantly improve oneself). lập công, cởi mở lòng mình, đừng để hẹp hòi bó buộc.

Phải giữ sao cho trọn ba điều là TÍN, NGUYỆN, HẠNH Tín, nguyện, hạnh 信願行: Ba đức của hành giả là có lòng tin (tín), có chí nguyện, có đạo hạnh..

Phải có lòng tin vững chắc. Tin sức mình có đủ, dầu khó khăn cũng vượt qua đến chỗ đến nơi. Tin chung quanh còn được bao nhiêu trợ duyên gia hộ Gia hộ 加護: Giúp thêm, che chở thêm., thần thánh dắt dìu. Tin có Trời là chủ nhơn ông cầm quyền tạo hóa. Tin có luật báo ứng, gieo nhân gặt quả. Nên cố làm, làm cầu thanh phước Thanh phước 清福: Cái phúc tạo ra không phải để mong hưởng lấy phần thưởng ở kiếp sau, mà là để giải trừ (tháo gỡ, trả sạch) những nợ nần, nghiệp quả của quá khứ và hiện tại. tiêu giải oan trái tiền khiên Tiền khiên 前牽: Từ kiếp trước lôi kéo qua kiếp này.. Biết mình từ vô thỉ Vô thỉ (thủy) 無始: Không có chỗ bắt đầu. Từ (đời) vô thỉ nghĩa là từ rất xa xưa trong tiền kiếp, không thể nói ra được. đến nay tạo lấy tội lỗi hằng hà Hằng hà: Nói tắt của Hằng hà sa số 恆河沙數 (nhiều như số cát ở sông Hằng bên Ấn Độ), nghĩa là vô số (innumerable)., chác thù kết oán cùng kẻ sống và người chết chưa sao giải được, nên thân này chồng chất vô minh, oan oan trái trái theo hoài.

Nếu muốn giải thoát suôn sẻ đâu phải dễ dàng. Giết một con thú, làm một việc bất lương cũng đủ ngăn ngại cho ta lúc lên đường, họ xúm nhau mà cản trở. Phương chi mỗi người, dầu ít dầu nhiều, cũng kết buộc oan gia với ngạ quỷ, với súc sanh, với tình ái ân trong gia đình, xã hội. Nên phải nhờ tha lực Phật Trời âm phò mặc hộ, luôn luôn lân mẫn dắt dìu, ám trợ đường tu. Nhờ thầy sáng bạn lành nương nhau mà giải thoát. Nhờ tâm thường thiết tha cổi bỏ oán thù, phát tâm sám hối gội sạch tiền khiên.

Lòng tin mãnh liệt mà phát ra nguyện lực rộng lớn như Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật Di Đà:

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành,

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn.

Được vậy thì cảm động trời đất, cảm động chư thiên, bồ tát. Họ sẽ giúp ta mọi mặt để tác thành quyền pháp. Minh sư sẽ gặp, chỉ một lời là đắc đạo thành tiên.

Nếu niềm tin kiên cố, nguyện lực sâu dày, mà còn giới hạnh đủ đầy, tạo cho hành giả một quyền năng, đủ oai nghi hạnh đức, quỷ phục thần khâm Quỷ phục thần khâm 鬼服神欽: Quỷ thần khâm phục (kính trọng và theo giúp)..

Giới quy Giới quy 戒規: Giới luật và quy tắc răn cấm.để làm ranh hạn chế tâm tà. Giới quy để tô tạo cho con người trở nên thánh khiết. Giới có giữ trọn thì định mới sanh. Nhờ giới kềm chế vọng tâm, tiêu trừ chướng nghiệp Chướng nghiệp 障業: Nghiệp quả xấu cản trở người tu., tạo nên công đức thù thắng Thù thắng 殊勝: Vượt trội hơn hết. Công đức thù thắng: Công đức lớn hơn hết thảy., đặng quả chơn định Quả chơn định: Kết quả được trạng thái định tĩnh vững chắc nhất. mà trí huệ sinh ra. Trí huệ có rồi thì trời đất với ta là một.

Đây là phật. Đây là tự do, huyền năng ghê gớm, hàng phục Hàng phục 降伏: Thâu phục, bắt phải vâng theo, phục tùng. chúng ma Chúng ma 衆魔: Gọi chung ma quỷ, những tà quái cản trở, phá hoại người tu., vạn hạnh đủ khiến cho chúng sanh tỉnh ngộ hồi đầu, an ủi nỗi khổ đau cho muôn loài vạn vật. Ấy là TÍN, NGUYỆN, HẠNH.

(…) Các hiền cần mẫn Cần mẫn 勤敏: Siêng năng (cần) và cố gắng (mẫn). nghe Bản Nương: Mỗi lúc vào thiền, mỗi khi vào tịnh, cố công ngự trị Ngự trị 禦治: Chống lại, ngăn lại (ngự) và sửa trị, trừng trị. tâm tà, chuyên nhứt lòng mình một niệm. Đã được một niệm thì học đến pháp vô niệm cũng chẳng khó là bao.

Thôi, bây giờ giả như các hiền một ngày vạn niệm khởi sanh, chuyền leo đủ cách, thì cố ngự trị bớt lần, còn trăm, còn mười, bớt mãi cũng có ngày nhứt niệm. Cũng như công việc ngồi tu, bá vạn sự Bá vạn sự 百萬事: Vô số việc (innumerable things). khởi lên trong đầu óc, thì nhớ khi nào nó khởi, hoặc nhớ nhà, nhớ con, nhớ việc này việc khác, thì nên chặt đứt đoạn liền. Cũng như đắp đê ngăn nước, khi nó xoi mội Xoi mội: Xoi thủng thành lổ để nước thấm qua và rỉ ra. thì chận ngay, đừng cho rỉ ra thì đê không vỡ được. Vậy niệm không sanh, mà có sanh ta không lưu ý trợ trưởng Trợ trưởng: Giúp sức cho lớn mạnh, phát triển., nghĩa là, nó nứt lên ta ngắt đọt, ta không cho nước bỏ phân. Được vậy lâu ngày chúng chết. Nó hiện mà không có người hoan nghinh thì nó cô độc lẻ loi, lần lần cũng tiêu sạch.

Nguy hiểm là niệm tà, tạp niệm, nhưng luôn luôn người hành giả thường cảnh giác đề phòng. Cổ thánh có câu: Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì 不怕念起只怕覺遲: Không sợ vọng niệm khởi lên, chỉ sợ giác ngộ trễ., khởi mà biết được ngăn liền tưởng không hại. (…)

Thôi, Bản Nương chào Định Pháp Định Pháp 定法: Tiền bối Nguyễn Minh Thiện (Minh Lý Thánh Hội), đạo quả Bác Nhã Thiền Sư Tam Tông Pháp Chủ 般若禅師三宗法主. và chào chư tịnh chúng. Gắng lên để đón ơn Thiên Tạo Thiên Tạo 天造: Tạo Hóa, Hóa Công, Trời (the Creator)..
Đức Hà Tiên Cô
Giáo pháp công phu / Đức Hà Tiên Cô

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây