Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
27/09/2008
Đức Đông Phương Chưởng Quản

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 29/07/2011

Tân pháp Cao Đài

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 9 Giáp Dần (29.10.1974)

KIM QUANG ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng chào chư liệt vị nam nữ.Tiểu thánh đến báo đàn, có Đức Đông Phương Chưởng Quản giáng lâm. Chư liệt vị và chư Thiên mạng thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

Tiếp điển

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, chào chư hiền đệ, hiền muội. Hôm nay Bần Đạo đến để thâu nhận hàng thiện duyên vào đạo pháp. Chư hiền đệ hiền muội an tọa.

Chư hiền đệ hiền muội ! Thời kỳ tam nguơn chuyển thế Đức Thượng Đế tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT trong Tam Kỳ Phổ Độ, đem vạn loại tiến hóa trên đường Đại Đạo, để tái tạo thượng ngươn. Điều này tất cả người tín đồ Cao Đài như chư hiền đệ hiền muội đều hiểu rõ.

Sự truyền giáo trong thời kỳ này có khác hơn hai thời kỳ trước, là từ Khí Hư Vô truyền thần diệu  đến thế gian để  sắp bày thật tướng  là Thánh Thể và Luật Pháp. Từ thật tướng ấy chuyển cơ diệu hiệp cùng thần mới trọn thành Thánh Thể Chí Linh.

Buổi đầu sơ khai Đại Đạo Đức Thượng Đế Chí Tôn  muốn cho nhơn sanh ý thức về vạn giáo nhứt lý nên vẫn cậy tay  phàm truyền giáo cho những môn đệ đầu tiên, như Thầy đã  đổ Thần vì các môn đệ. Đúng 36 năm các pháp  đã  hiện bày trên thế gian, những người tiền khai đã mệnh danh là  thí điểm của Đạo Pháp được triệu hồi và Bần Đạo tiếp tục vâng sắc chỉ Ngọc Hư Cung với sự chứng minh của Tam Giáo Đạo Tổ. Lần điểm đạo đầu tiên trên bước sơ cơ cho  Định Pháp Minh Thiện. Từ đó với sứ mạng ban truyền Tân Pháp Cao Đài để cho nhân sanh giác ngộ, Bần Đạo phải  Chưởng  Quản Hiệp Thiên Đài Vô Vi để truyền pháp cho người có sứ mạng Thiêng Liêng và người ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn người thiện căn qua bến giác khi được điểm đạo.

Tân Pháp Cao Đài là  Pháp Môn Đại Ân Xá, là nấc thang cuối cùng trong kỳ mạt  pháp để cứu nhân sanh. Người biết giác ngộ nhập cảnh vô vi sẽ được siêu thoát, kẻ biết hồi đầu hướng thiện chưởng duyên lành  vào đời thánh đức  khỏi đọa tam đồ hay tán khôi trần  sau Hội Long Hoa. Thế nên những người vào trường đạo pháp, điều trước tiên là đến trước Cao Đài gõ cửa Cao Đài. Cửa Cao Đài  sẽ mở khi người có duyên Cao Đài được đến. Thứ đến phải học luật lệ Cao Đài  và nhận chân tôn chỉ để noi theo, mục  đích để  đạt đến. Điều sau nữa là  giữ giới luật qui điều của  Đại Đạo. Đó là điều  kiện tối thiểu  của người muốn bước vào chơn đạo  và sẽ  được Đức Cao Đài điểm đạo.

Chư hiền đệ hiền muội ! Thời gian có trước sau, pháp  môn theo thời gian có tân có cựu . Đại Đạo không thời  gian, không sau  không trước cũng không cựu, không tân. Đại Đạo vẫn  là bản thể  bất biến. Thế nên pháp môn vô lượng nhưng người  hành giả  phải đạt  đến chỗ bất nhị pháp môn  mới thật sứ chứng quả.

Hôm nay  Bần Đạo muốn chư hiền đệ hiền muội có tâm niệm về đạo  pháp cho  rõ ràng và chấp nhận nhứt tâm tu học theo những  điều kiện nêu trên. Cần có những hồ  sơ minh chứng  trước giờ đăng đàn thọ pháp. Nếu  chưa đủ hay chư quyết tâm thì hãy chờ đợi một ngày giờ khác thì tâm đã  quyết. Điều  kiện có đủ để  bước vào chơn đạo để tránh mọi sự khảo đảo.

Chư hiền đệ hiền muội ! Cửa Đạo rộng mỡ, đón  rước duyên lành đường đạo thênh thang, người hành giả ung dung  về cõi thượng. Cao Đài  là chỗ cao nhứt  của mỗi chúng sanh. Đức Cao Đài Thượng Đế  hằng ngự nơi đó.

Có chúng sanh tức là  có Cao Đài; không có Cao Đài  thì không có chúng sanh, mà  không có chúng sanh thì không có phật tiên thánh thần chi cả. Vô vi, hữu hình là một,  khi phân tán  lúc qui hợp, biết được chỗ khởi  nguyên là biết được chỗ quy nguyên. Không quy nguyên thì đã hủy diệt. Chơn ngôn này không chỉ Bần Đạo mới nói đây mà đã có  nói từ khi đạo hiện bày thật tướng tại thế gian. Người hành giả  muốn vững bước trên đường đạo phải thấu triệt điều này  để khỏi hoài công vì lầm lạc.

Những giáo điều không đặt để, bắt  buộc hành giả  vào khuôn ép  mất quyến tự hữu tự do mà chính đó là muốn bảo trọng quyền tự do tư hữu  của hành giả. Có biết  bao nhiêu chủ nhân lang thang phong trần hay giam mình trong bóng tối vì đánh mất quyền tự chủ trong ngôi nhà chính mình tạo lập.  Có biết bao nhiêu ngôi nhà sắp tan vỡ bởi chủ nhân lệ thuộc vào tha nhân. Đạo pháp giác ngộ đưa người hành giả trở  về với nhơn bản .

THI

Có nhà, có chủ mới nên nhà,
Quân tướng điều hành đạo chẳng xa;
Trong cảnh vô thường thường bất biến,
Mới hay Tiên Phật  vốn là ta.


Phương chi trong thời kỳ này, cực biến cực loạn, ngụy nhiều chơn  ít, người hành giả phải nắm lấy chơn thường sửa đoan  ngụy tạo. Đó là hành giả đã biết mình,  biết người tức là biết đạo vậy và đạo pháp sẽ đưa  người hành giả đến chỗ đốn tuyệt vạn duyên không còn chơn ngụy nữa. Người xưa  học đạo chỉ một câu mà giác ngộ.

Hôm nay Bần Đạo lại nói nhiều,  nhưng dầu bao nhiêu chăng nữa, từ ngàn  xưa, xưa tít hay 49  năm qua chỉ  tóm vào một câu mà thôi: "Ai tìm được học được sẽ thành đạo’’.

-------------------


Đã kiểm duyệt
Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân
Chơn Tâm

Đức Đông Phương Chưởng Quản
Tân pháp Cao Đài / Đức Đông Phương Chưởng Quản

Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây