Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Đạo của Trời chỉ là Lý với Khí, hay Dương với Âm, hay Càn Khôn. Còn đạo ở người là ...


 • Khi xây dựng ngành Việt Nam học chắc chắn phải nói tới một "bộ phận" của ngành học mới mẻ ...


 • . . .Trở lại với chúng ta, những con người sẽ bước đi trên con đường chí hướng của cô ...


 • Vị tiếng Chơn Nhơn thỉnh xuống trần, Đem lời Thánh huấn độ lê dân, Tu hành sớm bỏ điều gian ác, Học Đạo ...


 • Tâm vô ngại / Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định ...


 • Họa thơ Xuân / Nguyễn Phúc Đạt &Nguyễn Vô Cùng

  NCBL giới thiệu  bài thơ Xuân "Xuân tha phương" và bài họa "Xuân quê cũ" trước thềm Xuân Mậu Tý ...


 • Hằng ngày sinh họat đạo, đọc sách đạo, chúng ta thường gặp hai chữ "đại đồng",  nhất là mục đích ...


 • Đạo lý chính là sự bình đẳng giữa người và người, giữa dân tộc nầy với dân tộc khác. Nên ...


 • Xuân bất diệt / Hội Đồng Tiền Bối Đại Đạo

  Hội Đồng Tiền Bối Đại Đạo dạy tại NTTT vào ngày Mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tuất 1970


 • Cơn sốt thần bí trên thế giới / Sưu tầm từ Kiến Thức Ngày Nay

  Thế giới thần bí đang "bùng nổ" quay trở lại với công chúng ! Dường như sau ba thế kỷ ...


 • THÔNG CÔNG / Đạt Tường

  Xin trích một đoạn Luật Hiệp Thiên Đài trong Ngọc Đế Chơn Truyền-1935: “Nói tóm tắt là, cơ bút để cầu ...


 • Xuân vĩnh cửu / Đức Thái Thượng Đạo Tổ

  Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy tại Minh Lý Thánh Hội vào ngày 04-01-Quí Mão (02/1975)


09/05/2008
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/05/2008

Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản

Tiếp điển :

THI


BỔN tự kệ kinh độ chúng sanh,

SƯ Tăng ni sĩ độ công thành;

THÍCH GIA truyền giáo lưu thiên cổ,

CA ngợi thiện nhơn chí nhiệt thành.


BỔN SƯ mừng Thiên mạng lưỡng phái cùng chư thiện tín đẳng đẳng. BỔN SƯ miễn lễ đàn tiền an tọa nghiêm trang.


Hỡi nầy chư Thiên mạng cùng thiện tín ! Chư môn đồ đã và đang sống trong kiếp đời thừa thãi , cơ tiêu diệt đã gần , bao cảnh tang thương khốc liệt của vạn loài diễn khắp chung quanh các môn đồ. Biết bao sự khổ của đời mang đến cho các môn đồ, dầu BỔN SƯ chẳng nhắc, các môn đồ cũng hiểu.Vậy giờ phút báo nguy sắp đến, các môn đồ chỉ còn một nẻo đường duy nhứt để cứu lấy một phần chơn linh là đường tu công bồi đức . BỔN SƯ khuyên toàn thể chư môn đồ nên hăng hái trên đường sứ mạng để chóng đến ngày điểm đạo.


Các môn đồ ôi ! thế gian đều là giả tạm, dầu cho bậc đế vương tể tướng mà không biết đường tu hành thì đó cũng chỉ một kiếp giả trần thôi. Những gì có trên quả địa cầu nầy rồi cũng phải chịu tiêu mất theo thời gian, chỉ tồn tại là con đường đạo đức. Các môn đồ phải rán lo tu mới kịp ngày Long Hoa điểm đạo .

Giờ nay, các môn đồ dâng lễ hiến Bổn Sư. Bổn Sư chứng lòng thành cùng ban ơn phước cho cả thảy đồng chung vui trên đường lập đức.


BÀI


Ngày giáng sanh Bổn Sư chứng kiến,

Năm Sửu này phát triển đạo tâm;

Nhìn xem đàn nội vui thầm,

NỮ nam đồ đệ nguyện tầm lý chơn.

Đời nay lắm nhiều cơn điêu đứng,

Đạo toan lo lái vững chiếc thuyền;

Kẻo khi gió mạnh lắc nghiêng,

Sóng nhồi lững đững không yên người ngồi.

Trong Tam Giáo ba ngôi như một ,

Hình thức riêng chỉ cốt bề ngoài;

Suy ra chơn lý không hai,.

Độ người lánh dữ, lành rầy nên lo.

Tôn Giáo tợ con đò rước khách,

Ai sang qua chẳng trạch giàu nghèo;

Miễn là chí quyết noi theo,

Đặng xa bể khổ lên đèo thung dung .

Muốn Tây Thiên trùng phùng ngôi vị,

Thì trần gian tập ý vị tha;

Từ bi theo hạnh Di Đà,

Công bình, bác ái, hải hà bao dung .

NHƠN ĐẠO dạy tam tùng tứ đức,

Ngũ thường lo đúng mức thuần phong,

Gia đình, xã hội cũng đồng,

Noi gương mỹ tục giống dòng NghiêuVương.

THẦN ĐẠO lập con đường phải lối,

Phận công dân sớm tối lo tròn;

Quan trường, tể tướng, tôi con,

Vẹn tròn hiếu nghĩa lòng còn thanh liêm .

THÁNH ĐẠO chuộng một niềm ngay thẳng,

Chí công bình trong trắng tâm thanh;

Không thiên không vị em anh,

Lời ngay, lẽ phải, phân rành quang minh.

TIÊN ĐẠO chỉ xử tình, xử thế ,

Bác ái trau tập thể hòa thương;

Yêu cùng nhơn loại bốn phương,

Thanh nhàn thỏa chí dặm trường ngao du.

PHẬT ĐẠO dụng đường tu thanh tịnh,

Từ bi hành nhường nhịn lẫn nhau;

Không chê kẻ thấp người cao,

Chẳng vì chức tước nghèo giàu phân tranh.

ĐẠI ĐẠO gồm năm nhành tôn giáo,

Kể trên đây đào tạo lọc lừa;

Hợp thời độ thế tùy ưa,

Hậu, trung, thượng, đủ đều vừa ý chung.

Giờ Bổn Sư trùng phùng đồ đệ,

Dạy đôi điều rán để vào tâm;

Chung lo cứu thế lạc lầm,

Trở về đạo đức lo tầm non tiên.

Chung sức nhau chèo thuyền Đại Đạo,

Dù cam go tần tảo đừng than;

Lý chơn dặm thẳng một đàng,

Ngày thành Đại-Đạo THIÊN HOÀNG điểm công.

Giờ nhặt thúc dặn lòng môn đệ

Rán nhứt tâm đừng để trễ kỳ;

Đại-đồng thống nhứt cùng đi,

Đi cho đúng nhịp một khi đắc thành.


Giờ nay, Bổn Sư giáng đàn ban ơn phước cho mỗi môn đồ lưỡng phái, cùng chứng tâm thành nguyện của các môn đồ./ .

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản / Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Học đạo để nên người thánh thiện,
Tu hành cần rèn luyện thân tâm,
Có thân, thân chớ đọa trầm,
Có tâm, tâm chớ lạc lầm phàm phu.

Đức Đông Phương Lão Tổ, CQPTGL, 04-6 tân Dậu

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây