Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
 • Này chư hiền đệ muội ! Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả. Chỗ công phu ...


 • Notions fondamentales du Caodaisme / CHI TIN & traducteur Quach Hiep Long

  SOMMAIRE Préface de la version française .............................  6 Préface de la version vietnamienne ......................  8 I  Lexique ...............................................................  10 II  Buts et Principes Directeurs ...


 • Sống tự nhiên / Thiện Chí

  Sống tự nhiên không phải sống xa rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời ...


 • Trên non Yên Tử chòm cao nhất, Trời mới sang canh đã sáng tinh Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả Nói cười ...


 • Lễ sanh / Huỳnh Văn Trọng Minh

  “Lễ Sanh là người có hạnh, lựa chọn trong chư môn đệ mà hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi ...


 • Thể Pháp và Bí Pháp / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

  Huyền vi bí mật Tạo-Đoan đã cho một tánh-chất ly-kỳ bí mật , là khôn-ngoan hơn Vạn-Vật, do khôn-ngoan ấy ...


 • "Thật sự thì tự ngàn xưa, bên cõi trời Đông, bên bờ sông Lạc Việt, bên lịch sử Tiên Rồng ...


 • Khai Minh Đại Đạo là một trong vài lễ trọng hàng năm của Cao Đài giáo. Như lời hướng dẫn ...


 • Từ năm 1450 đến năm 1850, ít nhất 12 triệu người dân Phi Châu bị đưa đi xuyên qua Trung ...


 • Dưới đây là bài phát biểu của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh vào dịp Lễ Khánh Thành Trung Tông Thánh ...


 • Do bị ảnh hưởng của khuynh hướng thiên tả ở một số nước theo chủ nghĩa xã hội, nên tôn ...


 • Trong những kỳ lễ cúng Tứ Thời chúng ta đều có đọc kinh VÌ THIÊN ĐẾ do Đức Đạo Tổ ...


09/05/2008
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 09/05/2008

Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản

Tiếp điển :

THI


BỔN tự kệ kinh độ chúng sanh,

SƯ Tăng ni sĩ độ công thành;

THÍCH GIA truyền giáo lưu thiên cổ,

CA ngợi thiện nhơn chí nhiệt thành.


BỔN SƯ mừng Thiên mạng lưỡng phái cùng chư thiện tín đẳng đẳng. BỔN SƯ miễn lễ đàn tiền an tọa nghiêm trang.


Hỡi nầy chư Thiên mạng cùng thiện tín ! Chư môn đồ đã và đang sống trong kiếp đời thừa thãi , cơ tiêu diệt đã gần , bao cảnh tang thương khốc liệt của vạn loài diễn khắp chung quanh các môn đồ. Biết bao sự khổ của đời mang đến cho các môn đồ, dầu BỔN SƯ chẳng nhắc, các môn đồ cũng hiểu.Vậy giờ phút báo nguy sắp đến, các môn đồ chỉ còn một nẻo đường duy nhứt để cứu lấy một phần chơn linh là đường tu công bồi đức . BỔN SƯ khuyên toàn thể chư môn đồ nên hăng hái trên đường sứ mạng để chóng đến ngày điểm đạo.


Các môn đồ ôi ! thế gian đều là giả tạm, dầu cho bậc đế vương tể tướng mà không biết đường tu hành thì đó cũng chỉ một kiếp giả trần thôi. Những gì có trên quả địa cầu nầy rồi cũng phải chịu tiêu mất theo thời gian, chỉ tồn tại là con đường đạo đức. Các môn đồ phải rán lo tu mới kịp ngày Long Hoa điểm đạo .

Giờ nay, các môn đồ dâng lễ hiến Bổn Sư. Bổn Sư chứng lòng thành cùng ban ơn phước cho cả thảy đồng chung vui trên đường lập đức.


BÀI


Ngày giáng sanh Bổn Sư chứng kiến,

Năm Sửu này phát triển đạo tâm;

Nhìn xem đàn nội vui thầm,

NỮ nam đồ đệ nguyện tầm lý chơn.

Đời nay lắm nhiều cơn điêu đứng,

Đạo toan lo lái vững chiếc thuyền;

Kẻo khi gió mạnh lắc nghiêng,

Sóng nhồi lững đững không yên người ngồi.

Trong Tam Giáo ba ngôi như một ,

Hình thức riêng chỉ cốt bề ngoài;

Suy ra chơn lý không hai,.

Độ người lánh dữ, lành rầy nên lo.

Tôn Giáo tợ con đò rước khách,

Ai sang qua chẳng trạch giàu nghèo;

Miễn là chí quyết noi theo,

Đặng xa bể khổ lên đèo thung dung .

Muốn Tây Thiên trùng phùng ngôi vị,

Thì trần gian tập ý vị tha;

Từ bi theo hạnh Di Đà,

Công bình, bác ái, hải hà bao dung .

NHƠN ĐẠO dạy tam tùng tứ đức,

Ngũ thường lo đúng mức thuần phong,

Gia đình, xã hội cũng đồng,

Noi gương mỹ tục giống dòng NghiêuVương.

THẦN ĐẠO lập con đường phải lối,

Phận công dân sớm tối lo tròn;

Quan trường, tể tướng, tôi con,

Vẹn tròn hiếu nghĩa lòng còn thanh liêm .

THÁNH ĐẠO chuộng một niềm ngay thẳng,

Chí công bình trong trắng tâm thanh;

Không thiên không vị em anh,

Lời ngay, lẽ phải, phân rành quang minh.

TIÊN ĐẠO chỉ xử tình, xử thế ,

Bác ái trau tập thể hòa thương;

Yêu cùng nhơn loại bốn phương,

Thanh nhàn thỏa chí dặm trường ngao du.

PHẬT ĐẠO dụng đường tu thanh tịnh,

Từ bi hành nhường nhịn lẫn nhau;

Không chê kẻ thấp người cao,

Chẳng vì chức tước nghèo giàu phân tranh.

ĐẠI ĐẠO gồm năm nhành tôn giáo,

Kể trên đây đào tạo lọc lừa;

Hợp thời độ thế tùy ưa,

Hậu, trung, thượng, đủ đều vừa ý chung.

Giờ Bổn Sư trùng phùng đồ đệ,

Dạy đôi điều rán để vào tâm;

Chung lo cứu thế lạc lầm,

Trở về đạo đức lo tầm non tiên.

Chung sức nhau chèo thuyền Đại Đạo,

Dù cam go tần tảo đừng than;

Lý chơn dặm thẳng một đàng,

Ngày thành Đại-Đạo THIÊN HOÀNG điểm công.

Giờ nhặt thúc dặn lòng môn đệ

Rán nhứt tâm đừng để trễ kỳ;

Đại-đồng thống nhứt cùng đi,

Đi cho đúng nhịp một khi đắc thành.


Giờ nay, Bổn Sư giáng đàn ban ơn phước cho mỗi môn đồ lưỡng phái, cùng chứng tâm thành nguyện của các môn đồ./ .

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Thánh giáo Đức Thế Tôn nhân lễ Phật Đản / Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Mong sao em mến hiểu lòng này,
Sắp xếp gia đình cho khéo tay,
Dành để ngày giờ hành đạo sự,
Tô bồi âm chất mới là hay.

Đức Vân Hương Thánh Mẫu, Chơn Lý Đàn, 26-01 Quý Sửu, 28-02-1973

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây