Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
06/06/2007
Thánh giáo Đức Thế Tôn

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009

Lễ an vi tại Bát Bửu Phật Đài

Tiếp điển  : 

THI

    Phật  pháp  thậm thâm chưởng thủ trung,

Hư  không hữu tận nguyện vô cùng ;

Nhứt tâm hồi hướng tri nhơn ngã,

Vạn kiếp Quy Nguyên ngộ sắc không.

Tác phước vi nhơn ly bát nạn,

Minh tâm kiến tánh hiệp tam ngung ;

  Ma Ha Bát Nhã Ba La mật ,

Chánh tín huyền vi yết Cửu Trùng.

BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN NHƯ LAI, mừng chư  Thiên sắc, chư Thiện tín. Giờ nay, Bổn Sư  giáng thế chứng lòng  thành tu niệm của chư chúng sanh cùng ban ơn phước cho toàn thể chư thiện tín được vững tâm tu hành.  Vậy Bổn Sư miễn  lễ, chư Thiên sắc  cùng phật tử an tịnh nghe  :

BÀI

  Năm Tân Sửu Trung Nguơn xá tội,

Lễ Phật Đài hiệp hội chúng sanh ; 

Giữa thời hỗn loạn chiến tranh,

Khen cho kiên cố lập thành đài môn.

Ngọn thu phong trập trùng cỏ  nội,

Bóng Phật Đài chói rọi mây ngàn ;

Thanh thanh giữa cảnh đồng hoang,

Bồ đề  uyển chuyển, Phướn vàng phất phơ.

……………….

Đây Bổn Sư luận sang cơ Đạo,

Cho môn đồ thấu đáo nguồn cơn ;

Hiểu rằng hai nẻo giả, chơn,

Không còn chia rẽ thua hơn đạo đời.

Hỡi chư tăng nào nơi Tây Tạng,

Nầy môn đồ đâu bảng Lôi Am ;

Không dây ai gảy tiếng cầm,

Địch nầy  không lỗ phù trầm ai rao.?

Phật đâu ở đài  cao non thẳm,

Người muốn tìm tâm lặng trí minh;

Dầu thông vạn quyển thiên kinh,

Cũng do một quả tâm linh đắc thành.

Tâm tư dục đấu tranh hỗn loạn,

Tâm lợi danh mù quáng lương tri ;

Tâm tật đố, tâm sân si,

Biết mình mà chẳng quản chi đến người.

Tâm háo thắng quên đời  hiểm họa,

Tâm vọng cao quên cả xác phàm ;

Tâm sát hại, tâm tham lam,

Khinh khi quả báo vương mang luật hình.

Tâm chủ trương thất tình lục dục,,

Tâm sao không bĩnh phục linh quang ;

Chợ đời chen lấn nhộn nhàng,

Lỡ danh  đạo đức, lỡ làng nghĩa nhân.

Tâm bác ái chẳng mang nghiệp chướng,

Tâm từ bi không vướng oan khiên;

Tâm không ham lợi danh quyền,

Thì hơn tránh khỏi lụy phiền chi chi.

     Tâm quảng chúng  còn gì nhơn  ngã,

Tâm đại đồng bạn cả thế gian;

Tâm người ẩn chiếc y vàng,

Phải chăng linh  chuỗi hai hàng nhục tâm.  

    Nhớ khi xưa Ta tầm Đại Đạo,

Thoát luân hồi chánh giáo  hoằng khai ;

Cũng do một quả tâm nầy,

Sóng yên gió lặng mới xây Liên Tòa.

    Đường hành đạo kể ra có một,

Cửa Lôi Am  then chốt không hai;

Vì tâm tự đắc cao tài,

Bàng môn tả đạo vẻ bày pháp môn . .

Hỡi chúng sanh sống còn nơi thế,

Nầy môn đồ chớ trễ công tu ;

  Muốn vào tịch diệt hư vô,

   Cứu dân  học lấy Phong Đô tâm tìm.

   Minh châu hiện nhờ im sóng nước,

Bạch tự thông nhờ trược hóa thanh ;

Niết Bàn muốn sớm lần lên,

   Kim chuyên Tam  giáo đắp  lên tâm vàng.

    Trống  Đại Hùng điểm sang năm tiếng,

Chuông Linh Sơn rung chuyển hồi ba;

Thuyền từ rước khách ái hà,

  Hồ sen bát đức  xây tòa phật tiên.

    Quy Tam Giáo mối giềng Đại Đạo,

Thống chơn truyền chánh giáo phục hưng ;

Hỡi người trong kiếp  trầm luân,

  Mau mau tỉnh thức để nưng linh hồn.

  Trên Thượng Đế Chí Tôn sắc chỉ,

Tam Giáo Tòa dụng ý ban hành ;

Bổn Sư nguyện một chí thành,

  Hư không hữu tận nguyện lành không quên.

    Cảnh Bát Bửu xây nền đấp móng,

Bước Tam Gia mở rộng quy nguyên;

     Dầu rằng hình thức tư riêng,

  Lý chơn thì Phật Thánh Tiên một nguồn.

Lễ An Vị sắp xong phận sự,

Ta ban ơn nam nữ đạo tràng ;

Giữ gìn một quả tim vàng,

  Bợn trần gột rửa Tây Phang lần về.

   Ban tổ chức mọi bề vẹn phận,

Giã ơn lành tinh tấn thêm hơn;

Nữ nam hạnh đạo tiến lên,

  Giã chư môn đệ lần lên Liên Tòa.

Thăng .  

 
Thánh giáo Đức Thế Tôn

Lễ an vi tại Bát Bửu Phật Đài / Thánh giáo Đức Thế Tôn

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây