Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
14/11/2008
Trích thánh giáo

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 07/01/2010

Lẽ Một (The Unity – The Oneness )

LẼ MỘT TRONG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

* * *

Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương,

Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ.

THI

Con ôi ! Thầy đến lúc đầu canh.
Thông thấu thần quang cõi trọn lành;
Gió núi sóng cồn chưa ổn định,
Sương mai nắng hạ vẫn xoay quanh.
Càn khôn trẻ muốn chung cư thất,
Thiên Địa con toan động tác thành;
Ngưỡng cửa viên dung là chữ nhứt.
Không tìm sao thấy ở hình danh."


"Một là tất cả đó con ơi !
Tất cả biết gom một lẽ Trời;
Mới ứng dụng vào trong thế sự,
Không là những chuyện nói đùa khơi."


"Các con  ơi ! Sự đắc  nhứt đối với người  tu theo Đại Đạo  của Thầy, là một then chốt quan trọng ở mục tiêu, vì mục tiêu  là điểm rốt ráo. Nếu các con không nhìn nhận và nắm được lẽ Một ấy, cứ quanh  quẩn bên ngoài, thì không bao giờ đến chỗ. Nếu không được Một, chẳng những các con  cứ quanh quẩn bên ngoài vòng đạo lý, mà phải chịu  trong sự vô minh  nê chấp riêng rẽ  ở quan niệm cá  nhân hay đoàn thể tông phái của mình." Đức Chí Tôn,CQPTGL , Tuất thời Rằm tháng 3 Tân Hợi (10-4-71)

*  *  *

. . ."Vì lẽ một cho tất cả, và tất cả cho một" Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo,Thiên Lý Đàn, 26 tháng 7 Đinh Mùi - 31/8/1967

*  *  *

"Ôi ! đạo pháp huyền linh vô tận,
Máy kiền khôn chuyển vận khôn lường,
Phóng cùng chín cõi mười phương,
Tóm vào có một chủ trương trị vì.
Một Chúa Tể chấp trì vạn hữu,
Một quyền năng ban phú vạn sinh;
Một trong thiên địa tài thành,
Một trong nhơn vật dữ lành định phân.
Hỡi ai rõ nguyên nhân lẽ Một ?
Hỡi ai tường then chốt biến thiên;
Làm sao nên phật, thánh, tiên,
Làm sao tránh khỏi nghiệp duyên luân hồi."
GTVVĐĐ,CQPTGL, Rằm tháng 4 Quí Sửu (17.5.1973)

*  *  *

"LÝ đào tuy có khác bên ngoài,
THÁI cực nguồn sanh đủ vạn loài;
BẠCH chí mới tường trong lẽ một,
KIM TINH soi sáng khắp trần ai."
GTVVĐĐ, Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo, Ngọ thời, 27 tháng 9 Giáp Dần (10.11.1974)

*  *  *

"Tu hành từ thấp vượt lên cao,
Trải mấy công phu mấy khổ lao,
Tuyết phủ đầu non, non đổi sắc,
Gió lay mặt nước, nước phai màu.

-o-

Lòng trần ví bẵng không câu chấp,
Ý Thánh dẫu chi cũng ngọt ngào,
Đại Đạo vận hành trong lẽ Một,
Một mà tất cả phải làm sao ?

-o-

Làm sao từ huệ được viên dung,
Duy ngã độc tôn biết chỗ dùng,
Thiên thượng bao trùm ơn đức cả,
Nhơn gian nhuần gội nghĩa tình chung.

-o-

Chi li vì bởi lòng phân biệt,
Hòa hợp nhờ chung ý hảo phùng,
Biết đạo biết đời tua biết phận,
Đại thừa giục vó đến đường trung (trung đạo)"
GTVVĐĐ,CQPTGL , Tuất thời, Rằm 01 Kỷ Mùi (11-02-1979)

*  *  *

GIÁC MINH nhờ được học huyền cơ,
TÔN THÁNH do tâm luyện đúng giờ;
NGUYÊN lý tìm ra trong lẽ Một,
MINH TRA HỒNG PHƯỚC phục nguyên sơ.


(...)

"GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo chào mừng chư hiền đệ hiền muội.

Lời xưa có  nói: "Đắc nhất vạn sự tất"  nghĩa là được một sẽ được  tất cả. Một là chi ? Một là Đạo.

Đạo bao  gồm hàm súc ca  quá khứ, hiện tại  và vị lai của  sự lý trong cõi  đời. Thiếu đạo  là thiếu một.  Một đã bỏ  mất thì dầu  có bao nhiêu  cũng là mộng ảo, không cội, không nguồn.

Trên năm mươi năm  dạy dỗ, thánh ngôn, thánh giáo rất  nhiều chung qui cũng nhằm dạy lẽ Một đó mà thôi." GTVVĐĐ, CQPTGL, Tuất thời 25-2 Kỷ Mùi (22-3-1979)

*  *  *

"Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Lý:
Đạo cao thâm nhìn xem sao thấu;
Trọn tín thành nhiên hậu hoát lưu,
Hội đồng nghiên cứu sưu tầm, 
Tầm ra lẽ Một khơi mầm quy nguyên." Quảng Đức Chơn Tiên,CQPTGL, 12 tháng 10.Nhâm Tuất (26.12.1982)

*  *  *

"Lấy cán cân chân chính mà đo lườngsự việc, không thương riêng,  không ghét riêng, xem tất cả là một, một là tất cả,  thẳng đườngtiến bước đến  đạo, không ngả nghiêng, không chênh lệch. Chân lý tự nó sẽ chiếu sáng. Hội Đồng Tiền Khai Đại Đạo, CQPTGL, 14 tháng 2 Giáp Dần (7.3.74)

*  *  *

"Sở dĩ Bần Đạo ban 10 điều huấn lịnh cho các cấp chức vụ Cơ Quan là vì Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo thì - một là tất cả và tất cả là một - nên Cơ Quan không lập Văn Phòng chi ngánh, qui điều không áp dụng ngoài chức vụ Cơ Quan. Chức vụ không phải  để so hàng cùng chi phái, mà là để lãnh lấy đặc trách

chuyên viên, làm chất khằn gắn liền sự rạn nứtđể vỡ, làm dòng nước luân lưu vào cõi lòng nóng bỏng khô khan.

"Chư đệ có thấy chăng - sự thành công không phải là nhơn sanh chi phái về với chư đệ. Sự thống nhứt không phải tất cả đều gom về một vị trí nào đó, mà thành công hay thống nhứt bằng một lý đương nhiên khai triển giữa rừng âm u tàn bạo, giữa vật dục sở tế, giữa thời ly tán phân tranh, nên chi công cuộc phổ thông giáo lý phải đòi hỏi những đức tính kiên nhẫn, hi sinh và thủy chung như nhứt. Các đức tính ấy thiếu một thì công cuộc chưa thực hành trọn vẹn, giáo lý chưa phổ thông." GTVVĐĐ, Thiên Lý Đàn, mùng 9 tháng 9 Canh Tuất (8-10-70)
Trích thánh giáo

Các con tuân lịnh của Thầy ban,
Độ thế qua cơn thế khổ nàn,
Đem tiết xuân gieo cùng khắp chốn,
Để đời tận hưởng thú vinh quang.

Đức Chí Tôn, Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ, 08-02-1967

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây